Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Platforma IT


Anunt de participare numarul 142746/29.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 343, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010716, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 310808602, In atentia: Dan Constantin Zamfirescu, Email: [email protected], Fax: +40 310808602, Adresa internet (URL): http: //www.cenafer.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Cenafer
Adresa postala: calea Grivitei nr.193 b, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010716, Romania, Punct(e) de contact: Echipa de proiecte POSDRU, Tel. +40 758886063, In atentia: Lucian Ludvig Poroch, Email: [email protected], Fax: +40 310808602, Adresa internet (URL): www.cenafer.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: formarea profesionala a adultilor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Platforma IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti , calea Grivitei nr. 343
sector 1 CP 010716
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unei platforme informatice cu retele de date si electroalimentare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30211300-4 - Platforme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Server de retea x 1buc.,
2. Server pentru calculatoare x 1buc., 3. Copiator automat x 1buc.,
4. Imprimante laser x 10buc.,
5. Imprimanta grafica color x 1buc.,
6. Puncte de lucru compuse din : unitate centrala, monitor tip touchscreen, mouse, tastatura, casti. microfon, licenta sistem de operare , alte licente necesare(Office, antivirus), sunt livrate cu pupitre (800/500mm) x 120 buc.7.Retele de date si de electroalimentarex 8 buc.(In fiecare din cele 8 centre teritoriale CENAFER)
Valoarea estimata fara TVA: 750, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
15.000 RONGarantia de participare va avea valabilitate 3 luni .Garantia de participare se exprima in lei si va fi constituita prin: - OP in contul RO59TREZ7015005XXX005830 deschis la Trezoreria Sector 1In cazul platii acesteia in valuta se va utiliza cursul din 15.04.2013- scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante.Scrisoarea de garantie va fi emisa in conditiile legii de o societate bancara care nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment si se va intocmi respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare ? Anexa 13.- orice alt Instrument de garantare, conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 5 % din pretul contractului, fara TVA.Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: conform prevederilor art. 89 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006. Se poate constitui in oricare din formelede laart. 90 alin. (1)-(3) din H.G. nr. 925/2006. Sectiunea formulare -Anexa 14
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul va fi finantatin cadrul proiectului ID 55286, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere/ Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general(Anexa 1)
Cerinta 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181din OUG 34/2006-(Anexa 2)
Documentele solicitate ofertantului in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse doar in originalCertificatele emise de terta partepot fi prezentate in oricare din formele : original/copie legalizata sau copie conform cu originalul .Tertul sustinator( daca este cazul) va depune : Declaratiile cerute de art. 180, art 181, lit c1 si d si declaratia ceruta de art. 69/1 din OUG 34/2006 (eventual certificat constatator de la ONRC pentru a verifica conflictul de interese.
Cerinta 3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69/1 din OUG 34/2006
Se va completa Anexa 5 privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69/1) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Dionisie-Daniel ARDELEAN ? Director General;
MarcelOTOIU -Director General Adjunct
Lucian Ludvig POROCH ? Manager proiect;
Florin PUTANU ?Director economic;
Vasile DINU ?Director Logistica;
Dan ZAMFIRESCU ?Sef Serviciu Achizitii Publice;
Mirela Ana Maria GOLASANU ? Asistent proiect.
Stela SIMIONESCU ?Responsabil financiar
Rozalia Catrine NICA ?Consilier juridic1.Se solicita Certificat fiscaleliberat de Directia de impozite si taxe locale al unitatii administrativ-teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2. Se solicita Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.3. Pentrupersoane juridicestraine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. Cerinta nr. 1 - Persoane juridice/fizice romane-Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, conform prevederilor de valabilitate inscrise pe certificat, din care sa rezulte:
a) adresa actuala si daca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice;b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.
Cerinta nr. 1 - Persoane juridice/fizice straine-Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
Cerinta obligatorie: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare/ atestare ca persoana fizica sau juridica, ori apartenenta din punct de vedere profesional, similare celor din Romania. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.
Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile furnizate sa fie valabile /reale la data limita de depunere a ofertelor .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se solicita Fisa de informatii generale care contine cifra globala de afaceri pe ultimii 3(trei) ani (2010-2012).Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, in limba romana sau in traducere autorizata.
Cerinta nr. 2
Se solicita ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente si/sau dupa caz rapoartele anuale, scrisori din partea bancilor sau a unor societati cunoscute de audit finaciar si contabil precum si orice alte documente edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiarain limba romana sau traducere autorizata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale, in limba romana sau in traducere autorizata(Anexa 6 )Bilantul contabil din anul precedent si/sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente edificatoare prin care candidatul/ ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-finaciarain limba romana sau traducere autorizata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul va face dovada derulariia unui contract/maxim 3 contracte in valoare cumulata de 750.000lei fara TVA (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR). Ofertantul va furniza certificari/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre client beneficiar sau o declaratie a operatorului economic, in limba romana sau in traducere autorizata.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2008( sau echivalent)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Derulareaunui contract/maxim3 contracte in valoare cumulata de750.000 lei fara TVA.Experienta similara (anexele 7, 8) se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care contin valori , perioade de livrare, beneficiariOfertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform standardului ISO 9001 (sau echivalent ), un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)elementele ofertei care fac obiectul reofertarii : pretulb)eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la literaa) pot fi imbunatatite: nu exista limita, cu respectarea art. 202, din OUG 34/2006.c)Informatii puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul in care aceste informatii vor fi facute disponibile: clasament; sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia ofertantilor selectionati sa participe posibilitatea de a sti ce pozitie ocupa in clasament. Idem, existenta de preturi sau caracteristici tehnice noi prezentate in licitatia electronica si numarul de participanti.d)Informatii relevante privind procesul de licitatie electronica: inainte de faza licitatiei electronice CENAFER va realiza o evaluare initiala a ofertelor si va selecta participantii care vor intra in faza finala.Pentru faza etapei de licitatie electronica CENAFER va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistem. CENAFER va invita toti ofertantii cu oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia de participare se transmite simultan acestor ofertanti. Invita?ia va con?ine ?i rezultatele primei evaluari, cat ?i formula matematica ce va fi utilizata pentru stabilirea clasamentului final. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei vor fi generate si transmise automat de sistem prin e-mail la adresa de contact si vor fi gasite in sectiunea notificari de sistem. Participantii trebuie sa se asigure ca au inregistrat in SEAP o adresa de e-mail valida.e)Conditii de indeplinit pentru a putea licita: se pot imbunatatii doar ofertele depuse anterior acestei faze. Faza electronica are o singura runda. Daca ofertantul selectat nu modifica in cadrul acestei faze pretul se ia in consideratie pretul ofertei depuse in cadrul procesului de evaluare intiala in conformitate cu criteriul de atribuire precizat in cadrul acestei documentatii de atribuire, anume: cel mai mic pret. Numar de runde 1.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1.4/P3/283/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.05.2013 11:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.05.2013 12:00
Locul: Bucuresti , sector 1 , cal. Grivitei nr. 343 , sala nr. 13 etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Lehovida Radu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ID proiect 81/3.2/S/55286
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
In cazul in care dupa desfasurarea fazei finale de licitatie electronica apar doua sau mai multe oferte cu pret egal clasate pe primul loc, cei aflati in aceasta situatie vor face noi oferte de pret trimise ACin plic inchis .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Prevazute la art. 256 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CENAFER , Biroul juridic si contencios ( prin consilierul juridic al Unitatii de Implementare a Proiectelor )
Adresa postala: calea Grivitei nr. 343, Localitatea: Bucuresti sector 1, Cod postal: 010716, Romania, Tel. +40 310808602, Email: [email protected], Fax: +40 310808602, Adresa internet (URL): www.cenafer.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2013 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer