Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pneuri pentru autovehicule si serviciile de montare demontare, echilibrare a acestora- DS BIHOR


Anunt de participare numarul 148030/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Pneuri pentru autovehicule si serviciile de montare demontare, echilibrare a acestora- DS BIHOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul DS Bihor si Sediile Ocoalelor Silvice
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de, Pneuri pentru sarcina mica si mare, Pneuri pentru autovehicule, Camere de aer siServiciile de montare demontare, echilibrare a acestora
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34350000-5 - Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)
19511200-3-Camere de aer (Rev.2)
34351100-3-Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pneuri pentru sarcina mica si mare- 82buc, Pneuri pentru autovehicule - 166 buc , Camere de aer-72 buc siServiciile de montare demontare, echilibrare a acestora pentru - 416 buc
Valoarea estimata fara TVA: 191, 882RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum de 3800lei -Daca se constituie in alta valuta , echivalenta leu/alta valuta se va face conform cursului anuntat de Banca Nationala a Romaniei , din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile;
-Modalitati de constituire;
-Numerar la caseria Directiei Silvice Bihor, -sau prin virament bancar in contul RO44RZBR0000060000503710 Raiffeisen Bank Oradea, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Perioada de valabilitate a garantiei de participare ;60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Daca este cazul se va prezenta Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii , intocmita conform LEGE Nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la vedere, daca este cazul, pentru constituirea a numai 50%din Garantiade participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale DS bihor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale [Se va prezenta formularul 1 din Sectiunea aII-a Formulare]2.Neincadrarea operatorilor economici in prevederile art.180 din O.U.G.34/2006 [Se va prezenta formularul 2 din Sectiunea aII-a Formulare]3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura[Se va prezenta formularul 3 din Sectiunea aII-a Formulare]4..Neincadrarea operatorilor economici in prevederile art.181 din O.U.G.34/2006 [Se va prezenta formularul 4 din Sectiunea aII-a Formulare]5..Neincadrarea operatorilor economici in prevederile art.69^1 din O.U.G.34/2006 [Se va prezenta formularul 5 din Sectiunea aII-a Formulare]Persoane cu functie de decizie in cadrul Regiei Nationale a Padurilor ? Romsilva: , [inclusiv persoane care aproba bugetul prezentei achizitii] , Adrian Florescu- Director DS Bihor , Popa Ionel-Director tehnic DS Bihor Zoltan Szijjarto- Director Economic DS Bihor, Cosmin Mangra, Liviu Judea, Relu Mihalache, Gheorghe Roman, -DS Bihor.6.Certificat de participare cu oferta independent, conform Ordinului 314/2010[Seva prezenta Formularul 6 din sectiunea II -formulare]
7.Certificate de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor locale si la bugetul statului ? Mod de indeplinire ; Se vor prezenta certificatele de atestare fiscala in original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul'.' Din certificatele fiscale sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor? Se va prezenta Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic .Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor , in oricare din formeleoriginal, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent incodul CAEN din certificatulemis de ONRC.Solicitam ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , de a prezenta , pentru conformitate, certificatul constatator in original/ copie legalizata( numai daca acest certificat constatator a fost depus initial in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formularul 9 ?Media Cifreide afaceri?? pe ultimii 3 aniin domeniul deactivitate aferent contractului , care trebuie sa fiecel putin egal cu 134247lei. In cazul in care situatiile financiare sint intocmite in alta moneda , pentru calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei , pentru fiecare an in parte .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formularul 9 ?Media Cifreide afaceri?? pe ultimii 3 aniin domeniul deactivitate aferent contractului , care trebuie sa fiecel putin egal cu 134247lei. In cazul in care situatiile financiare sint intocmite in alta moneda , pentru calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei , pentru fiecare an in parte .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Formularul , 7 principalele livrari de produse efectuate in ultimii trei ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul , 7 principalele livrari de produse efectuate in ultimii trei ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 12:00
Locul: Sediul DS Bihor str. M. Eminescu nr.15, loc. Oradea , jud. Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administratorii firmelor ofertante sau imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte admisibile au preturi egale si sint clasate pe primul loc, atunciautoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi , ca la o data si ora ce va fi stabilita ulterior, o noua propunere de pret [in plic inchis] , in care pretul nu poate fi mai mare decit cel initial.Va fi declarata cistigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Directiei Silvice Bihor
Adresa postala: Strada Mihai Eminescu nr.15, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410019, Romania, Tel. +40 0259413001, Email: [email protected], Fax: +40 0259430967
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer