Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Podet nou pe DN 26, km 60+650


Anunt de participare numarul 41184/09.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR-Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Birou Calamitati, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR-Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Birou Licitatii, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR-Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Registratura, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Podet nou pe DN 26, km 60+650
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN 26, km 60+650;
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Podet nou.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221119-9 - Renovare de poduri (Rev.1)
45221100-3-Lucrari de constructii de poduri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Podet nou.
Valoarea estimata fara TVA: 60, 516EUR
II.2.2) Optiuni
Da
DRDP Iasi isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar, lucrari similare.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 2000 lei sub forma de SGB in original, numerar sau virament cu OP in contul DRDP. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Imprumut BEI si Bugetul de Stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Art. 44 din OG - contract de asociere legalizat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura;3.Certificate constatatoare pentru plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat si bugetul local, valabile la data deschiderii ofertelor;4.Copie dupa certificatul de inregistrare unic emis de Camera de Comert si Industrie, copie dupa actul constitutiv(contractul de societate sau statutul);5.Certificatul de inregistrare eliberat de ORC;6.Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006; 7.Certificat de inregistrare fiscala eliberat de A.N.A.F.-D.G.F.P; 8.Certificat privind atestarea tehnica a societatii pentru executia de lucrari la drumuri nationale emis de APDP sau organisme similare, valabil pentru anul in curs; 9.Certificat emis de ORC si altele asa cum se precizeaza in documentatia de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2005, 31.12.2006, 30.06.2007; Situatia activelor, pasivelor si a datoriilor la 31.12.2007; Fisa de informatii generale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind cifra medie anuala de afaceri pe ultimii cinci ani sa fie de minim 550.000 lei-pentru contractele de lucrari din activitatea de constructii montaj.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lucrari similare executate in ultimii 5 ani insotite de certificari de buna executie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Incheierea si indeplinirea (pentru contractele de lucrari)in ultimii 5 ani a trei contracte de aceeasi natura si complexitate cu o valoare de cel putin 90.000 lei, insotite de certificari de buna executie. Informatii referitoare la dotarile de natura tehnica si personal de specialitate pentru indeplinirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 150 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria DRDP Iasi sau virament cu OP in contul RO 35RNCB0175008094080001. Pretul documentatiei de atribuire nu include TVA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.02.2008 12:00
Locul: Sala de sedinta din cadrul DRDP Iasi.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de licitatie numita prin Decizia Directorului DRDP Iasi, observatori si maxim 2 persoane din partea fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire a fost facuta publica pe site-ul institutiei noastre, www.drdpiasi.ro. Corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului se va face obligatoriu in scris fax sau posta electronica. Confirmarea de primire din partea operatorilor economici se va face prin retransmiterea in maximum 24 ore a actului primit de la autoritatea contractanta, cu numarul de inregistrare de intrare la operatorul economic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700023, Romania, Tel.0232217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi-Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2008 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer