Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Podete noi in Comuna Cherechiu, localitatile Cherechiu, Chesereu si Targusor apartinand Comunei Cherechiu, etapa I .


Anunt de participare numarul 23172/11.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI CHERECHIU
Adresa postala: Comuna CHERECHIU, sat CHERECHIU, nr.78, jud. BIHOR, Localitatea: Cherechiu, Cod postal: 417175, Romania, Punct(e) de contact: ZOLTAN LAJOS SZABO, Tel.0259/352.585, Email: [email protected], Fax: 0259/352.838
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Podete noi in Comuna Cherechiu, localitatile Cherechiu, Chesereu si Targusor apartinand Comunei Cherechiu, etapa I .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comunaCHERECHIU
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Podete noi in Comuna Cherechiu, localitatile Cherechiu, Chesereu si Targusor apartinand Comunei Cherechiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221220-0 - Podete (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cocumentatiei de atibuire
Valoarea estimata fara TVA: 1, 338, 436RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de13.384 lei., se va constitui prin scrisoare de garantie bancara. Garantie de buna executie va fi de 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Ordonanta nr.7/2006 referitor la Programul de dezvoltare a infrastructurii spatiului rural
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONFORM PREVEDERILOR ART 44 DIN OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;Certificat emis de DGFP, respectiv de catre primaria locala privind achitarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local la data de 30.04. 2007 sau o data ulterioara acesteia; certificat constatator emis de ORC din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de lucrari supus ofertarii. In caz de asociere, documentele mentionate vor fi prezentate de catre fiecare asociat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile pe anii 2004, 2005, 2006;Pentru a fi calificat ofertantul va trebui sa demonstreze ca a inregistrat profit in ultimii 3 ani.
Se va prezenta o declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2004, 2005, 2006). Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de cel putin 3.900.000 RON .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a lucrarilor (relevante) executate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie. Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba executata, cel putin o lucrare in valoare de400.000 RON.Atestat privind certificarea sistemului calitatiiSREN ISO 9001 si SREN ISO 14001(sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
51%
Descriere:
2.
durata de executie
24%
Descriere:
3.
perioada de garantie acordata lucrarilor
25%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2508 din 11.07.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Casieria Primariei comunei Cherechiu, judetul Bihor;
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.08.2007 12:00
Locul: Primaria comuneiCherechiu, judetul Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.+4(021)3104641, Email: office @cnsc.ro, Fax: +4(021)3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Deciziile Consiliului pot fi atacate cu plangere la Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ in 10 zile de la comunicare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2007 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer