Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Poldere pe raul Bahlui aval si amonte de localitatea Podu Iloaiei


Anunt de participare numarul 114152/18.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  Petru Deliu, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Poldere pe raul Bahlui aval si amonte de localitatea Podu Iloaiei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea unor poldere pe raul Bahlui aval si amonte de localitatea Podu Iloaiei pentru reducerea riscului la inundatii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45246400-7-Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de lucrari sunt cele conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 77, 226, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 772.260 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va realiza astfel: de la Bugetul de Stat, prin Bugetul Ministerului Mediului si din Grantul UE - Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu Axa Prioritara 5.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Cazierul judiciar al persoanelor aflate la conducerea operatorului economic; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Istoricul litigiilor din ultimii 3 ani; Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat; Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local; Cazier Fiscal; Cazier judiciar al companiei; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Copie a certificatului de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani, respectiv 2007, 2008, 2009 vizate si inregistrate la organul fiscal abilitat sau documente echivalente; Informatii generale; Dovada acces la linii de credit; Lista cu obligatiile contractuale in desfasurare, daca exista.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) sa fie egala (sau mai mare) cu 77.226.000, 00 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta lista cu lucrarile executate in ultimii 5 ani, care trebuie sa fie de natura si complexitate similara lucrarilor propuse in contract; Fisa de Experienta similara; Copii ale contractelor de executie care certifica experienta similara; Recomandari; Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport, utilaje pentru constructii, laboratoare si alte mijloace fixe; Informatii generale privind angajatii; Informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor; Din echipa de proiect trebuie sa faca parte cel putin: Reprezentant Contractor, Responsabil Proiectare, Responsabil Studii Topo, Responsabil AQ, Responsabil Tehnic cu executia; ISO 9001 sau certificate echivalente; ISO 14001 sau certificate echivalente; OHSAS 18001 sau certificate echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Suma lucrarilor executate si finalizate incluse in contractele prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie cel putin egala (sau mai mare) cu 77.226.000, 00 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S107-162340 din 04.06.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.02.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2011 13:00
Locul: Str. Th. Vascuteanu, nr. 10, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad". Finantarea se va realiza astfel: de la Bugetul de Stat, prin Bugetul Ministerului Mediului si din Grantul UE - Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu Axa Prioritara 5.
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Fax:  021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic ABA Prut - Barlad
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232/218.192, Fax:  0232/213.884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2011 08:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer