Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - POMPA DISTRIBUTIE CARBURANT


Anunt de participare (utilitati) numarul 146291/04.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: DUMITRU MOCIOI, SCURTU ION, SCURTU CERASELA, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Atribuire contracte produse, Tel. +40 374171170, In atentia: SCURTU CERASELA, Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Atribuire contracte produse, Tel. +40 374171170, In atentia: SCURTU CERASELA, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Atribuire contracte produse, Tel. +40 374171170, In atentia: SCURTU CERASELA, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate de stat in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
POMPA DISTRIBUTIE CARBURANT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ELCFU MOTRU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pompa de distributie carburanti este folosita pentru alimentarea cu combustibil necesar locomotivelor care se aprovizioneaza de la depozitul ELCFU Motru.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122180-5 - Pompe de combustibil (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATEA DE APROVIZIONAT ESTE DE 1 BUC. POMPA DISTRIBUTIE CARBURANTI, CONFORM CERINTELOR CAIETULUI DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: 22, 050RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: GP= 220, 50.Data pt. care se determina echivalentaleu/alta valuta(curs BNR): 5zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 30 de zile calendaristice de la data limita stabilita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare: conform art. 86 din HG925/2006.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, conform art. 87 din HG 925/2006 . Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se restituie de autoritatea contractanta conform art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare. CONTUL AUT.CONTRACTANTE PENTRU DEPUNEREA GARANTIEI DE PARTICIPARE ESTE: RO49RNCB0149034562550007deschis la BRD TG-JIU. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta un procent de10%din valoarea totala , fara TVA a contractului si se va constitui conform art.90 din HG925/2006(Formular 10) *** In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr.1045 / 19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui conform art.92, alin.1 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata se face in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturii la registratura achizitorului.In cazul unei asocieri plata se va efectua numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (privind neincadrarea in prevederile art.180)
Prezentarea declaratiei conform Formular nr.1(inclusiv tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2(declaratia tertului sustinator va face referire doar la literele a, c¹ si d, daca este cazul).Incadrarea in una din situatiile prevazute de art.181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art.69¹din OUG34/2006 , conform Formular nr.3 (inclusiv subcontractant si tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Lista persoanelor de decizie si a persoanelor care verifica si aproba prezenta documentatie din cadrul Societatii Complexul Energetic Rovinari S.A., Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu: -Director: Daniel Antonie
-Director Economic: Vasile Ghimis
-Director Achizitii: Dumitru Mocioi;
-Director ELCFU Motru: Valentin Tatomir;
-Sef Serviciu Atribuire Contracte Produse: Ion Scurtu;
-Biroul tehnic, ELCFU Motru: Silviu Baloniu;
-Sef Serviciu Juridic: Cosmin Mihai Popescu;
-Serviciul Atribuire Contracte Produse: Cerasela Scurtu;Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta. Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta -Formularul nr.4 Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?cu
semnatura si stampila operatorului economic) emis de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial sau alte organisme abilitate, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de incheierea Raportului privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita
ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat
astfel la deschiderea ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Persoane juridice/fizice straine- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta
documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse efectuate
in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Cerinta minima pt.calificare: -operatorii economici vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unui
certificat/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse
se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr.11; toate documentele prezentatein vederea indeplinirii cerintei vor fi consemnate in anexa din cadrul formularului.
CertificareISO?sistemul de management al calitatii in conformitate cu SREN
ISO 9001/editia 2008 sau echivalent. Ofertantult rebuie sa prezinte
copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al
calitatii in conformitate cu standardul SR-EN ISO 9001 /editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertat sau a produselor similare. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia;
standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinite individual de fiecare
membru al asocierii pt. partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2013 11:00
Locul: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Secretariatul Dir.Achizitiei
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte amendamente asupra proiectului de contract pana la data limita de deschidere a ofertelor sau in oferta depusa.In cazul in care nu suntformulate inainte de data limita de deschidere a ofertelor sau atasate in oferta depusa , aut.contract.cosidera ca ofertantul accepta proiectul de contract prezentat in documentatia de atribuire. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta amendamente asupraclauz. contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la doc. existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis, numaiacestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora limita de depunere mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare;
- Daca a fost constituita GP.- Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citisi consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate de produs.- Lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere). Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor. In temeiul art.69.2, alin)2 din OUG34/2006, modificata prin OUG77/2012, operatorii participanti vor completa o declaratie cu privire la datele deidentificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conform Formularului nr.5.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art.256.2 din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2013 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer