Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Precolectare, colectare si transport a deseurilor solide in comuna Pirjol judet Bacau


Concesionare numarul 1157/14.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Parjol (Consiliul Local Parjol, jud. Bacau)
Adresa postala: COMUNA PARJOL, Localitatea: Parjol, Cod postal: 607430, Romania, Punct(e) de contact: VIORICA BOCANCEA, Tel.0234/384016, Email: [email protected], Fax: 0234/384024
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Precolectare, colectare si transport a deseurilor solide in comuna Pirjol judet Bacau
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: comuna Pirjol, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Precolectare, colectare si transport a deseurilor solide, cu excetia deseurilor toxice, periculoase si celor cu precolectarea, organizarea reciclarii deseurilor si valorificarea deseurilor refolosibile in comuna Pirjol, judet Bacau
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Cantitatea de deseuri colectate de la gospodariile comunei Pirjol, judet Bacau
Valoarea estimata fara TVA: 1, 187, 200 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181/OUG nr. 34/2006; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile la bugetul de stat, Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile la bugetul local;Certificat constatator emis de ORC; certificat de inregistrare emisde ORC
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa privind informatiile generale; Bilant contabil la data de 31.12.2008.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor de prestari de servicii in ultimii 3 ani; Fisa/ fisele de informatii privind experienta similara; Declaratie privind dotarile cu echipamentele, alte mijloace strict necesare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale; Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate ; Licenta ANRSCUP pentru serviciile de salubritate.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Nivelul tarifelor; Nivelul redeventei; Nivelul calitativ, tehnic si functional al solutiilor tehnice propuse.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 09.11.2009 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
Din motive tehnice autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a pune pe SEAP documentatia de atribuire. Orice operator economic interersat care a inaintat o solicitare i se va transmite , in mod gratuit, documentatia de atribuire pe suport hartie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutiinare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos Nr 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310641, Email: [email protected], Fax: 021-310642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0234-514275, Email: [email protected], Fax: 0234-517275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contesattor despre aceasta, pe care il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Consiliul Local al comunei Pirjol
Adresa postala: str. Principala nr. 122, Localitatea: Pirjol, Cod postal: 607430, Romania, Tel.0234-384016, Email: [email protected], Fax: 0234-384024
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2009 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer