Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prelate


Anunt de participare numarul 114827/01.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01020
Adresa postala:  str. Tudor Vladimirescu nr.1, Localitatea:  Dej, Cod postal:  405200, Romania, Punct(e) de contact:  Felician TODERAS, Tel. 0264211630, Email:  [email protected], Fax:  0264212577, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prelate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la UM 02229 Harghita sau alte locatii la cererea achizitorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 20 luni
Valoarea estimata fara TVA: 12, 224, 784RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru pentru 18 tipuri de prelate pana la 31.12.2012
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39522110-1 - Prelate impermeabile (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
18 tipuri de prelate
Valoarea estimata fara TVA: 12, 224, 784RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in coantum de 244495.64 lei, defalcat pe loturi conform documentatiei atasate.Garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea totala a contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
De la bugetul de stat, prin virament, in cont deschis la trezoreria statului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art. 44, 45 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinte minime:
1.1.Sa nu se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
1.2.Sa nu se afle in situatia in care, in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile asumate prin acorduri-cadru sau contracte incheiate cu institutia noastra.
1.3.Sa faca dovada inregistrarii legale a activitatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
nu face obiectul .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinte minime:
1.1.Sa depuna un "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform Ordinului nr.314/12.10.2010 al ANRMAP.
1.2.Sa detina un sistem de management al calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent.
1.3.Sa fie autorizat de producator pentru comercializarea produselor oferite.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2.1.Prezentarea unui "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" model anexa 3.2.2.Prezentarea certificatului de atestare a sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertei.2.3. Prezentarea autorizarii emisa de producator/importatorpentru comercializarea produselor oferite. In cazul in care produsele sunt importate se va prezenta si autorizarea de comercializare emisa de producator, importatorului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1 runda de 1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S16-024704 din 25.01.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2011 12:30
Locul: La sediul autoritatii contractante, UM 01020 Dej
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Email:  [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al UM 01020 Dej
Adresa postala:  Dej, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Jud. Cluj, Localitatea:  Dej, Cod postal:  405200, Romania, Tel. 0264/211630, Email:  [email protected], Fax:  0264/212577
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2011 21:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer