Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PRELUNGIRE B-DUL. TINERETULUI SPRE SUD CU BD. DEM RADULESCU DE LA INTERSECTIA CU STR. LUCIAN BLAGA PANA LA INTERSECTIA CU STR. OSTROVENI


Anunt de participare numarul 40853/21.12.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: LIVIU MIFTODE, Tel.0250731016 int.126, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PRELUNGIRE B-DUL. TINERETULUI SPRE SUD CU BD. DEM RADULESCU DE LA INTERSECTIA CU STR. LUCIAN BLAGA PANA LA INTERSECTIA CU STR. OSTROVENI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Rm. Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de drumuri, alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, retea de telecomunicatii, retele termice si iluminat public stradal.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listelor de cantitati din proiectul tehnic.
Valoarea estimata fara TVA: 15, 118, 883.86RON
II.2.2) Optiuni
Da
Se opteaza pentru achizitia de lucrari similare, in procent de pana la 10 %.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 300.000 lei prin scrisoare de garantie bancara . Garantia de buna executie: 5 % din valoarea contrractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local. Plata se va face prin Ordin de plata in termen de 14 zile de la emiterea facturii .
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
- asocierea ofertantilor in scopul indeplinirii contractului, dar fara obligatia de a constitui o noua persoana juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratii privind eligibilitatea, Informatii generale ofertant, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, Formulare tip de plata a taxelor si impozitelor (D.G.F.P. si D.I.T.L.)- Persoane juridice/fizice romane(Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Autorizatie de functionare/altele echivalente; Statutul societatii; Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie- Persoane juridice /fizice straine(Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilant contabil al firmei la data de 31.12.2006;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2.Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani - minim15.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principale lucrari in ultimii 5 ani;
-Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii ;
-Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii ;
-Informatii privind subcontractantii - Daca este cazul ;
-Manualul calitatii executiei lucrarilor .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara - doua contracte de executie lucrarifinalizate (inclusiv procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor) care sa cuprinda toate categoriile de lucrari supuse achizitiei, a caror valoare cumulata sa fiede 4.000.000 lei;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S160-199538 din 22.08.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.01.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 350 RON
Conditii si modalitate de plata: casieria Primariei de luni pana joi intre orele 8-11 si 13-15, vinerea intre 8-11 sau cont RO14TREZ67121360250XXXXX, trezoreria Rm.Valcea.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.02.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.02.2008 11:00
Locul: Primaria Mun. Rm. Valcea, str.G-ral. Praporgescu, nr.14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se elibereaza la cerere in urma unei solicitari scrise transmisa prin fax cu cel putin 2 zile inainte de data ridicarii acesteia de la sediul Primariei mun. Rm. Valcea, camera 1.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI-Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Victoriei, nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248/624940, Fax: 0248/211800
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021 3104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI RM. VALCEA
Adresa postala: STR.G-RAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2007 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer