Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestare Servicii de formare a personalului in cadrul proiectului Un mediu curat in Bazinul Tisa Superioara


Anunt de participare numarul 62921/03.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: SORIN PASCU, Tel.0262-214659, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0262-215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestare Servicii de formare a personaluluiin cadrul proiectului Un mediu curat in Bazinul Tisa Superioara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare Servicii de formare a personaluluiin cadrul proiectului Un mediu curat in Bazinul Tisa Superioara
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74542000-0 - Servicii de formare a personalului (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Structura cursului va cuprinde urmatoarele module:
Modul 1 : Curs pentru operatorii in domeniul exploatarii sistemelor de canalizare si de trattare a apelor uzate menajere
Modul 2: Curs pentru operatori in domeniul sistemelor de alimentare cu apa si tratare a apei
Modul 3: Curs pentru functionarii publici in domeniul Dezvoltarii Durabile
Valoarea estimata fara TVA: 43, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 2.000 RON;garantie de buna executie-7, 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Comunitatii Europene (Phare)Bugetul de stat (cofinantare nationala)Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea sau cazier judiciar ; Certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de statla data de 31 august 2008;Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la Procedura;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;Cazier fiscal;Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei, Oficiul Registrului Comertului sau echivalent. Certificatul constatator trebuie sa certifice faptul ca societatea comerciala apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare pentru exercitarea activitatii profesionale (original, copie legalizata);Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrar
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Situatiile financiare pentru anii2006 si 2007, vizate si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil (bilanturi auditate)-copie;Informatii generale-Formular C1.1.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform ultimului bilant contabil operatorul economic trebuie sa inregistreze profit net;
- cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 2 ani va fi cel putin egala cu de doua (2) ori valoarea ofertei depuse- in cazul in care oferta este depusa in asociere, cifra medie de afaceri cumulata pe ultimii 2 ani va fi cel putin egala cu de doua (2) ori valoarea ofertei depuse
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Curriculum vitae pentru personalul cheie;Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani;Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispuneoperatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
ofertantul si/sau subcontractantul(ii)/asociatul(ii) trebuie sa fie firma(e) inregistrate si specializat(e)pentru executarea serviciilor ofertate;
- indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin 2 proiecte similare cu serviciile licitate.Cerinte minime de personal: - 1 coordonator curs;
-minim 2 lectori nominalizati;* se vor anexa CV-urile persoanelor nominalizate.Cerinte minime de logistica: -sala curs, in Baia Mare dotatacu : un laptop, un videoproiector si un ecran de proiectie;
-sala va fi: in proprietate inchiriata sau identificata ca fiind disponibila pentru a fi inchiriata;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2008 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.09.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.09.2008 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2008 11:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer