Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestare servicii protectie, paza si supraveghere a obiectivelor precum si securitatea mijloacelor auto ce transporta bunuri si valori


Anunt de participare numarul 39235/14.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul de Achizitii, Tel.0251411752, In atentia: Demetra Visanescu, Email: [email protected], Fax: 0251411752
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestare servicii protectie, paza si supraveghere a obiectivelor precum si securitatea mijloacelor auto ce transporta bunuri si valori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii protectie, paza si supraveghere a obiectivelor precum si securitatea mijloacelor auto ce transporta bunuri si valori
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 169, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-Gr. de part: 2500 lei;
-Gr. de buna executie: 6% din val fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata in termen de 20 de zile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociati/subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratii privind eligibilitatea;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
-Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Finantelor Publice privind plata datoriilor la bugetul consolidat in termen de valabilitate original sau copie legalizata;
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxelor locale privind plata datoriilor la bugetul local in termen de valabilitate original sau copie legalizata;
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului-original
emis cu cel mult 30 zile inainte de data de deschidere, dincare sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice;
b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.
-Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane( copie )- in termen de valabilitate.
-Pentru persoane fizice/juridice straine operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si capacitatea de exercitare a serviciilor solicitate. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Nivelul minim al cifrei medie de afaceri relizata pe ultimii trei ani 300.000 lei2. Situatia economico-financiara la data de 30.06.2007 inregistrata la Administratia Finantelor Publice in copie legalizata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor prestari de servicii;
-Recomandari.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Lista principalelor prestari de servicii in ultimii trei ani. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii in ultimii3 ani, din care cel putin una are ca obiect prestarea de servicii similare.-Recomandari privindmodul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate, semate de conducatorii unitatilor la care s-au prestat servicii similare minim una.-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.12.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.12.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.12.2007 10:30
Locul: Universitatea din Craiova, Compartimentul de Achizitii, cam. 102
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova, Sectia de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251415751, Fax: 0251415751
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea: Craiova, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118095
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel.0251415899, Fax: 0251415899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2007 18:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer