Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Prestarea pachetului integrat de servicii de printare, implicuire, livrare si distribuire facturi, preavize si alte lucrari (scrisori, notificari, somatii, confirmari, contracte, etc.)? pentru S.C. ENEL ENERGIE S.A. si S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.


Anunt de participare (utilitati) numarul 147925/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Enel Energie
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache, nr.41-43, corp A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +4 0722500570, In atentia: Ana Ivanescu, Email: [email protected], Fax: +4 0372871908, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere care desfasoara activitate sectoriala in baza unui drept special sau exclusiv
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Prestarea pachetului integrat de servicii de printare, implicuire, livrare si distribuire facturi, preavize si alte lucrari (scrisori, notificari, somatii, confirmari, contracte, etc.)? pentru S.C. ENEL ENERGIE S.A. si S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Locatia/locatiile ofertantului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de servicii de printare, implicuire, livrare si distribuire facturi, preavize si alte lucrari (scrisori, notificari, somatii, confirmari, contracte, etc.)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64121100-1 - Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)
79823000-9-Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul: Servicii de printare, implicuire, livrare si distribuire facturi, preavize si alte lucrari (scrisori, notificari, somatii, confirmari, contracte, etc.)
Total cantitati/prestatii servicii/lucrari
Oferta depusa de ofertant va cuprinde obligatoriu toata cantitatea si toata gama de servicii mentionate in caietul de sarcini, respectiv pentru activitatea de printare, implicuire, livrare si distribuire facturi, preavize si alte lucrari (scrisori, notificari, somatii, confirmari, contracte, etc.), conform urmatoarei cantitati estimate lunare: - numar de facturi: 1.845.000
- numar de preavize: 230.000
- numar de notificari de reziliere, notificari de plata: 10.000
- numar de somatii, confirmari de sold: 7.500
- numar de contracte: 3.000
- numar de scrisori: 40.000
- numar de confirmari de primire, avize racordare: 3.400
- numar de retururi: 5.500
- numar de documente pentru recontractare: 1.300.000
Prestarea serviciilor se va face in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
Se va incheia un singur contract intre asocierea autoritatilor contractante si ofertantul declarat castigator.
Valoarea estimata fara TVA: 34, 848, 470.49RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantum: 696.000 lei/348.000 lei ?IMM. Cursul leu-valuta la care se vor raporta ofertantii in vederea constituirii garantiei de participare este cursul BNR din data de28.10.2013. 2. Perioada valabilitate: cel putin 90 zile si curge de la termenul limita de depunere a ofertelor. 3. Mod de constituire: a) prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original; se va prezenta in limba romana, pana la data si ora deschiderii ofertelor, si trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat; b)prin virament bancar (ex. depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii de catre banca (semnat si stampilat de catre banca), in contul S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A., RO 22054362: RO08 CITI 0000 0007 2507 0004, deschis la CITIBANK Romania S.A. ? pentru LEI). In conformitate cu art. 86 alin. 6 din HG 925/2006 modificata la zi: ?In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor?.4. Se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea ca IMM (daca este cazul) si va fi prezentata in original. 5. Neprezentarea garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art. 33 alin. 3 lit. b din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 6. In conformitate cu art. 278 indice 1 alin. (1) si (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 11.044, 84 lei, fara TVA, calculata conform lit. c. 7. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare in conformitate cu art. 87 alin. 1 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1. Cuantum: 10% (5% pentru IMM-uri) din contractului, fara TVA. 2. Per.pt.care se constit.: durata derularii contractului. 3. Mod de constit: prin Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau instrument de garantare emis de o societate de asigurari, care se va depune la AC in 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Avand in vedere faptul ca AC este o soc.com.cu capital majoritar privat si finantarea contractului se face din surse proprii, si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile HG 1045/2011. 4. Garantia se va intocmi in LEI (fara TVA). 5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data finalizarii obligatiilor asumate prin contract, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.1. prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz).
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Observatie: Potrivit art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
?Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.?Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.2 prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in ceea ce priveste neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Observatie: Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.3. prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre SUBCONTRACTANT si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in conformitate cu art. 13 din Legea nr.279/2011.
Observatie: In conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 170/2012, situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese in sensul art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:
?a) membri ai consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
b) actionarii sau asociatii ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sunt sot / sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
c) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori;
d) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori.?
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General-Matteo Cassani, Director Achizitii - Cosmin Trofin, Presedinte comisie evaluare- Andreea Lazaroiu, Membru comisie evaluare-Ana Ivanescu, Membru comisie evaluare-Adina Alexe, Membru de rezerva comisie evaluare-Adriana Baican.Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.4, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.
Observatie: Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010 si a intrat in vigoare la data de 20 octombrie 2010.Cerinta nr. 5
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se vor prezenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident):
a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Observatie: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Cerinta nr. 1
a) Pentru persoane juridice romaneModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
b) Pentru persoane juridice straineModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in echivalentul codului CAEN din documentul care dovedeste o forma de inregistrare ca persoana juridica. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de a primi comunicarea privind rezultatul procedurii, va prezenta, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 2
In conformitate cu art. 46 alin. 2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.Cerinta nr. 3
Ofertantul va prezenta in copie autorizatia (licenta) sau notificarea in baza careia se efectueaza serviciile de livrare (distribuire, curierat), obtinuta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv OG nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Decizia Presedintelui ANCOM nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale, cu modificarile si completarile ulterioare?, Decizia Presedintelui ANCOM nr. 975/2012 pentru modificarea si completarea unor reglementari privind conditiile si procedura de desemnare, precum si desemnarea furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ofertant. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile, trebuie sa fie de cel putin 52.272.706 lei, respectiv 26.136.353 lei, fara TVA pentru IMM.
Modalitatea de indeplinire
Formular F3.Conversia leu - valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Pentru Euro, cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este:
2010 - 1 euro = 4, 2099 lei2011 - 1 euro = 4, 2379 lei2012 - 1 euro = 4, 4560 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta o lista care va cuprinde serviciile similare prestate in ultimii 3 ani, de natura serviciilor ofertate, care sa contina cel putin un contract din care sa rezulte un volum lunar de minim 25% din volumul fizic lunar estimat: 533.875 de facturi, preavize si alta corespondenta/luna, sau prin cel mult 3 contracte din care sa rezulte insumat un volum lunar de cel putin 40% din acelasi volum fizic: 854.200 de facturi, preavize si alta corespondenta/luna.Ofertantul va prezenta cele de mai sus separat pentru tiparire si implicuire si separat pentru distribuire.Serviciile similare vor fi insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Certificatele/documentele vor preciza datele de contact ale beneficiarilor si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv. Prezentarea de certificate/documente care nu au legatura cu serviciile prevazute in lista nu se iau in considerare. Prezentarea de servicii care nu sunt insotite de certificate/documente nu se iau in considerare. Nu se vor lua in calcul serviciile care nu sunt de natura similara cu serviciul care se doreste a fi achizitionat.
Modalitatea de indeplinire
Formular F5.1 si F5.2, insotit de documente doveditoare din care sa reiasa indeplinirea cerintelor solicitate etc.
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Declaratia va contine informatii privind dotarea tehnica cu imprimante laser, masini de printat, consumabile de calitate superioara, echipamente tehnice, sisteme informatice, mijloace de protectie si siguranta de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Ofertantul are obligatia de a folosi la printare, imprimante tip laser si numai consumabile de calitate superioara care, in contact cu un mediu umed sa nu duca la imprastierea acesteia pe hartie, caz in care ar deveni imposibila citirea codurilor de bare, de pe facturi, cu cititorul de coduri de bare ori alterarea informatiilor inscrise pe acestea.
Modalitatea de indeplinire
Formular F7 ? Declaratie privind dotarea tehnica
Ofertantul va prezenta documentele operative ale masinilor de printat (documentatia tehnica) existente in dotarea sa, din care sa reiasa ca fata de capacitatile masinilor si obligatiile contractuale actuale, mai are disponibilitate sa printeze in 24 ore volumul solicitat, respectiv minim 1.000.000 pagini A4/zi.
Modalitatea de indeplinire
Documentele operative ale masinilor de printat (documentatia tehnica)
Ofertantul este obligat sa asigure accesul la o retea de centre (unitati) pentru preluarea, prelucrarea si distribuirea facturilor, notificarilor si a altei corespondente si sa faca dovada ca poate dispune de centrele (unitatile) de primire a plicurilor Achizitorului in aria precizata la pct. 1.4.2 din Caietul de sarcini, respectiv: pentru Enel Energie - judetele Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi, Timis, Arad, Hunedoara, Caras Severin si pentru Enel Energie Muntenia ? municipiul Bucuresti, judetele Ilfov si Giurgiu.
Modalitatea de indeplinire
Documente doveditoare pentru existenta centrelor (unitatilor) de primire a plicurilor Achizitorului in aria precizata de achizitor
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla direct capacitatea tehnica a ofertantului, in conformitate cu art. 189 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece serviciile care fac obiectul prezentei achizitii, au un caracter complex.
Modalitatea de indeplinire
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla direct capacitatea tehnica a ofertantului, in conformitate cu art. 189 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece serviciile care fac obiectul prezentei achizitii, au un caracter complex.
Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Personalul angrenat direct in activitatea de prelucrare si distribuire trebuie sa asigure distribuirea in termenele si conditiile de calitate prevazute de achizitor.
Modalitatea de indeplinire
Formular F6
Informatii privind asociatii, daca este cazul. Se solicita completarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In cazul asocierii, criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala va fi intre autoritatea contractanta si liderul asocierii declarat, inclusiv facturarea.
Modalitatea de indeplinire
Formular F21
Informatii privind subcontractantii, daca este cazul.Se solicita completarea Formularului F8.In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, are obligatia de a preciza in F8: a)datele de recunoastere ale tuturor subcontractantilor(inclusiv codul CAEN), specializarea acestora;b)partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze;c)indicarea procentajului din total contract ce va fi realizat prin subcontractanti;d) lista activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti(indicarea activitatilor si valoarea acestora);La incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator)are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. Odata cu prezentarea contractelor, subcontractantii trebuie sa prezinte F2.3 completat.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.In cazul in care operatorul economic care a depus oferta are subcontracti, intreaga responsabilitate ii revine operatorului economic, iar cerintele de calificare trebuie indicate de acesta.Subcontractantii nu pot subcontracta la randul lor parte din activitatile alocate.
Modalitatea de indeplinire
Formular F8.
Informatii privind tertul sustinator, daca este cazul. Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata.Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata.Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.1. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.2. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006.Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.3. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69 ind 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Angajament ferm.
Formular F2.1.Formular F2.2.Formular F2.3.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 9001
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform SR EN ISO 9001, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Domeniul: realizarea de produse si
servicii din domeniul tipografic, al sistemelor de tiparire a informatiilor si din domeniul serviciilor de distribuire corespondenta.
Informatii privind asigurarea protectiei mediului in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 14001
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de mediu, conform SR EN ISO14001, saucertificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Domeniul: realizarea de produse si
servicii din domeniul tipografic, al sistemelor de tiparire a informatiilor si din domeniul serviciilor de distribuire corespondenta.
Informatii privind asigurarea securitatii informatiei in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 27001
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de management al securitatii informatiei, conform SR EN ISO 27001, sau certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data limita de depunere a
ofertelor. Domeniul: realizarea de produse si servicii din domeniul tipografic, al sistemelor de tiparire a informatiilor si din domeniul serviciilor de distribuire corespondenta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunerea tehnica
20%
Descriere: Componenta tehnica. Subfactori: I.Insertare carduri: max.3puncte; II.Program de lucru?max.15puncte; III. Trasabilitate: max 5 puncte; IV. Ora max de predare sau preluare: max.3puncte; V. Timp de distribuire a corespondentei Enel: max.10 puncte; VI. Frecventa cu care se actualizeaza criteriile in baza carora se face distribuirea corespondentei Enel (denumire strazi, numerotare imobile, zonare, etc): max.7puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronicatoti ofertantii care au depus oferte admisibile.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat in Formularul F9.Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA).Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda.Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.12.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.12.2013 14:00
Locul: sediul Enel, Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, Serviciul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Numar de operatori economici preconizat (conform art. 116 din OUG 34/2006)- minim 3. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati.Modalitatea de departajare a ofertelor care au acelasi pret: Daca pe primul loc, dupa desfasurarea licitatiei electronice, se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze.Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.908 sau e-mail [email protected], originalele tuturor documentelor intocmite/emise de catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia Serviciului Achizitii, Ana Ivanescu. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari".Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006, art. 181, lit.c1).Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anul actului si/sau recun dr pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmat luarii la cun despre un act al autorit cont considerat nelegal/data publ docum de atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: bd-ul Ion Mihalache nr. 41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +4 0372115089, Fax: +4 0372871908
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer