Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestarea serviciului de hranire la U.M. 01225 Pitesti si efective din garnizoana Pitesti.


Anunt de participare numarul 43386/14.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Unitatea Militara 01225 Pitesti
Adresa postala: str. Trivale, nr. 16 Bis, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110058, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Mihailescu, Tel.0248215900, Email: [email protected], Fax: 0248214691
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestarea serviciului de hranire la U.M. 01225 Pitesti si efective din garnizoana Pitesti.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: U.M.01225 situata in str. Trivale nr. 16 bis, Pitesti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 10, 864, 491RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente pe fiecare an bugetar, conform documentatiei de atribuire.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Prepararea hranei se face pentru toate efectivele in locatia : U.M.01225 situata in str. Trivale nr. 16 bis, Pitesti
- Distributia si servirea hranei se face in locatiile: - U.M. 01225 Pitesti, str.Trivale nr.16 bis, Pitesti (pentru efectivele U.M.01225, U.M.02405 si U.M. 02462 Pitesti);
- U.M. 01643 Pitesti, str.Cpt.Cutui nr. 2, Pitesti, pentru efectivele U.M.01643;
- U.M. 02286 Bascov, comuna Bascov, jud. Arges; pentru efectivele U.M.02286 ;
- U.M. 01593 Bascov, sat Valea Ursului, jud. Arges pentru efectivele U.M.01593
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55510000-8 - Servicii de cantina (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile serviciilor de hranire ce trebuiesc prestate pe acordul cadru:
1Norma de hrana nr. 6min zile hrana 336167 - max zile hrana415290
2Norma de hrana nr. 6Bmin zile hrana5250 - max zile hrana5775
3Norma de hrana nr. 8min zile hrana50906 - max zile hrana559997
4Norma de hrana nr. 11min zile hrana800 - max zile hrana880
5Norma de hrana nr. 12Bmin zile hrana63699 - max zile hrana70066
6Norma de hrana nr. 12Cmin zile hrana4700 - max zile hrana5170
7Norma de hrana nr. 12Dmin zile hrana 335255 - max zile hrana368780
Autoritatea contractanta are dreptul de a majora cantitatile pana la nivelul maxim estimat si cu posibilitatea achizitionarii de noi servicii similare pentru urmatoarele contracte subsecvente, conform anexelor la caietul de sarcini:
- primul contract subsecvent, perioada 01.05-31.12.2008
- al doilea contract subsecvent, perioada 01.01-31.12.2009
- al treilea contract subsecvent perioada 01.01-31.12.2010
- al patrulea contract subsecvent, perioada 01.01-31.12.2011
- al cincilea contract subsecvent, perioada 01.01-30.04.2012
Valoarea estimata fara TVA: 10, 864, 491RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.05.2008 pana la 30.04.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 100.000 lei. Garantia de buna executie 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent, conform documentatiei de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT, PLATA PRIN ORDIN DE PLATA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONFORM OUG 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (CUI)
-Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial
-Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gaseste in nici o situatie din cele precizate la art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34 / 2006.-Certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale-formular tip eliberat de organismele abilitate.-Certificat de atestare fiscala valabil la data depunerii ofertei- formular tip eliberat de organismele abilitate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale (ofertantul va face dovada unei cifre medii de afaceri proprii in valoare de cel putin 5.000.000 lei aferenta ultimilor 3 ani 2005, 2006, 2007);
- Fisa/fise privind experienta similara, (ofertantul va face dovada incheierii si
indeplinirii, in ultimii 3 ani -2005, 2006, 2007- a unuia sau a mai multe contracte avand ca obiect prestarea de servicii similare, a caror valoare cumulata sa fie de minim 500.000 lei).
- Bilanturile contabile din ultimii trei ani (2005; 2006 vizate
inregistrate de organele competente, copii autentificate, iar pentru anul 2007 avizat/ neavizat).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani privind finalizarea in ultimii 3 ani a unui contract (mai multor contracte) care a (au) avut ca obiect prestarea unor servicii similare (cod CPV 55510000-8) in valoare de cel putin 500.000 lei;
-recomandare din partea unui beneficiar pentru un contract similar (cod CPV55510000-8);
-Autorizatii sanitare(sanitar-veterinare) pentru punctele de lucru si mijloacele de transport mentionate in oferta, pe care declara ca ledetine
- Declaratiepepropriaraspundereprivind resursele umane, dotarilespecifice, utilajele, echipamentultehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
-Declaratii privind numarul mediu, in ultimele 12luni, alpersonaluluiangajat, asigurareacu personaldespecialitate, numarulsipregatirea cadrelordeconducere, precumsipersoanele responsabiledirectdeindeplinireacontractului;
-Declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 2 ani a primit/nu a primit un certificat constatator din care rezulta ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale din motive imputabile /si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fapt care a fost de natura sa produca prejudicii beneficiarului /si-a indeplinit obligatiile contractuale
-certificat care sa dovedeasca implementarea si initierea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardele SR-EN-ISO 9001/2001 sau echivalent
-declaratie pe propria raspundere ca la nivelul propriei societati comerciale este
implementat sistemul de management al sigurantei alimentare conform H.G. nr. 924/2005 si ca isi asuma respectarea principiilor impuse de HACCP, in cadrul punctelor de lucru organizate pentru indeplinirea contractelor subsecvente acordului-cadru, in eventualitatea declararii castigatoare a ofertei sale.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Referitor la pret
80%
Descriere:
2.
Caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic si functional
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S12-014348 din 18.01.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2008 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: la sediul autorit. contract., contra cost (10 lei), in urma solicitarii operatorilor economici interesati, conform OUG 34/2006
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.04.2008 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante : Pitesti, str. Trivale nr. 16 bis, jud. Arges, cod postal 110058
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii operatorilor economici care au depus oferta au dreptul de a participa la sedinta de deschidere pe baza de imputernicire si C.I. ( B.I.)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
-Ofertantul care omite sa prezinte mai mult de 3 documente din cele solicitate va fi descalificat-factorii de evaluare sunt detaliati in documentatia de atribuire-Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadrucu operatorul economic declarat cistigator pentru cantitatile previzionate din documentatie de atribuire-Autoritatea contractanta va incheia primul contract subsecvent pentru cantitatile minime de servicii previzionate, cu posibilitatea suplimentarii acestora pana la maximul previzionat, cu operatorul economic declarat cistigator , fara nici o schimbare a pretului unitar sau a elementelor propunerii tehnice sau financiare, in functie de efectivele alocate la hrana, sarcinile primite de la esaloanele superioare si creditele bugetare aprobate si repartizate pentru hranire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti - Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Victoriei, nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248219375, Fax: 0248219376
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al autoritatii contractante (U.M. 01225 Pitesti)
Adresa postala: str. Trivale nr.16 bis, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110058, Romania, Tel.0248215900, Fax: 0248214691
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2008 18:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer