Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii asigurari auto pe 2014


Anunt de participare numarul 147319/17.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Alba
Adresa postala: strada Basarabiei nr. 9, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510150, Romania, Tel. +40 733336684, In atentia: Pompiliu Ilica, Email: [email protected], Fax: +40 258813006
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Alba
Adresa postala: strada Basarabiei nr. 9, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510150, Romania, Tel. +40 733336684, In atentia: Pompiliu Ilica, Email: [email protected], Fax: +40 258813006
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Alba
Adresa postala: strada Basarabiei nr. 9, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510150, Romania, Tel. +40 733336684, In atentia: Pompiliu Ilica, Email: [email protected], Fax: +40 258813006
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii asigurari auto pe 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Directia Silvica Alba si ocoalele silvice subordonate : Aiud, Alba Iulia, Cugir, Garda, Sebes, Valea Ampoiului si Valea Ariesului
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de asigurari obligatorii (RCA) si facultative (CASCO) pentru o perioada de 12 luni calendaristice.In cadrul contractului, ofertantul castigator va asigura, la nevoie, serviciile de asigurare prevazute de legislatia in vigoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
66515200-5-Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A. Asigurari auto obligatorii (RCA) : se vor incheia asigurari pentru 8 buc. autoutilitare, 23 buc. autoturisme, 5 buc. automobile mixte, 15 buc. autospecializate, 4 buc. remorci pentru autospecializate, 2 buc. tractoare, 1 buc. ifron si 1 buc. trailer ;
B. Asigurari auto facultative (CASCO) : se vor incheia asigurari pentru: 4 buc. autospecializate, 4 buc. remorci pentru autospecializate, 11 buc. autoturisme si 5 buc. autoutilitare.
Valoarea estimata fara TVA: 68, 628RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1)Cuantumul garantiei de participare :1200 RON2)Perioada de valabilitate a garantiei de participare : este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 de zile)3)Modalitatea de constituire : Garantia de participare se constituie in conformitate cuprevederile art. 86, alin.(1) din H.G. nr. 925/2006.4)Garantia de participare poate fi constituita si in alta valuta.Pentru echivalenta se va utiliza cursul de schimb al B.N.R., valabil cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere al ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul de prestari servicii de asigurare auto pe 2014 se va finanta din fonduri proprii de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratii privind eligibilitatea
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 180, atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documente obligatorii : se va completa formularul Declaratie privind eligibilitatea.
Nota : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Declaratia privind eligibilitatea va trebui sa fie prezentata si de catre ofertantii asociati si de tertii sustinatori, daca este cazul.
2)Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181, acesta va fi exclus de la procedura de achizitie publica.
Documente obligatorii : i)se va competa formularul Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006.
ii)certificat eliberat de autoritatile legale competente, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la plata impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
iii)certificat eliberat de autoritatile legale competente, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la plata taxelor locale la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
iv)persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente)prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Nota : Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentele prevazute mai sus se depun si de catre ofertantii asociati si de tertii sustinatori, daca este cazul.
Incazul in care la emiterea certificatelor fiscale nu este posibila confirmarea datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11, alin. (4) din H.G. nr. 925/20063) Certificat de participare cu oferta independentava fi prezentat in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010. In sectiunea Formulare este prezentat modelul de intocmire.4) Se solicita prezentarea ?Declaratiei privind neancadrarea in prevederile art. 69 ^1 din OUG NR. 34/2006, care va fi prezentata atat de subcontractant cat si de catre tertul sustinator, daca va fi cazul.
In Documentatia de atribuire este atasata Declaratia conducatorului autoritatii contractante referitor la persoanele care detin functii de decizie in ceea ce priveste derularea prezentei proceduri. Aceste persoane sunt : Dan Gheorghe Boariu, Mariana Radu, Adrian Lup, Calin Marginean si Pompiliu Ilica.5) Informatii generale despre ofertant se vor prezenta prin completarea formularului ?Informatii generale?.
Nota : In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare operator economic din cadrul acesteia va completa acest document.Documentele emise de alte entitati se vor prezenta in oricare din formele : " original/copie legalizata/copie lizibila", iar declaratiile operatorului economic se vor prezenta in original. 1)Informatii privind inregistrarea si confirmarea dreptului de a presta serviciile care fac obiectul procedurii
Persoane juridice/fizice romane :
Cerinta obligatorie : Ofertantul trebuie sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Documente obligatorii :1)Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Nota : Documentele prevazute in aceasta sectiune (III.2.1.b) pot fi depuse in in oricare dintre formele : original/copie legalizata/copie lisibila cu mentiunea?conform cu originalul?.
Persoane juridice/fizice straine : Cerinta obligatorie : Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati .
Documente obligatorii :
i)Se vor atasa copii si traducere certificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
ii)Se vor atasa copii si traducere certificata in limba romana, dupa documentele de infiintare ale operatorului economic (actul constitutiv, contractul de societate, statutul, etc., dupa caz), cu toate modificarile intervenite (actele aferente modificarilor) pana la data depunerii ofertelor.
iii)Se vor atasa copii si traducere certificata in limba romana dupa documentele relevante, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic.
Nota : In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele in original sau copie legalizata.2)Documente emise de organisme acreditate (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor), care confirma autorizarea societatilor pentru prestarea de servicii de aigurari auto pe teritoriul Romaniei. Documentele respective se solicita in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu 100000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media se va calcula pentru anii 2010, 2011 si 2012 si se va exprima in lei. Pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu annual leu/alta valuta, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Nota : Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.Persoana ce asigura sustinerea financiara va completa formularul : Declaratie privind eligibilitatea.Atunci cand un grup de operatori economici depuneoferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute de lege.Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta.Documente obligatorii : Se va completa si prezenta formularul : Cifra medie de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii trei ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similarela nivelul unui contracta carui valoarea fost de cel putin 65000 lei.
1)Implementarea standardului de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor prezenta serviciile similare prin completarea formularului ?Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani? din sectiunea Formulare. Cei trei ani pentru care se solicita lista serviciilor similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii vor depune certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor la nivelul valoric solicitat.Pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu annual leu/alta valuta, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Cerinta obligatorie : Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii), valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Documente obligatorii : Certificatul ISO 9001 sau echivalent, va fi prezentat in una din formele : original/copie legalizata /copie conforma cu originalul.In cazul unei asocieri, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 10:00
Locul: Sediul Directiei Silvice Alba din Alba Iulia, strada Basarabiei nr. 9, judetul Alba, 510150
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa managerii societatilor ofertante si/sau imputernicitii acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pretul ofertei din noua propunere financiara nu poate depasi pretul oferit initial..
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul de exercitare a cailor de atac: Eventualele contestatii se depun la CNSC in termen de 5 zile, conform cu art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 15:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer