Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii auto (revizii, reparatii si intretinere) pentru autoturismele proprietate a centralului C.N.C.F. ?CFR? S.A.


Anunt de participare (utilitati) numarul 148630/19.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala -SAPSPBS, Tel. +40 213192433, In atentia: Iulia Staicu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Prestari servicii auto (revizii, reparatii siintretinere)pentru autoturismeleproprietate a centraluluiC.N.C.F. ?CFR? S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii auto (revizii, reparatii siintretinere)pentru autoturismeleproprietate a centraluluiC.N.C.F. ?CFR?S.A
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Prestari servicii auto (revizii, reparatii siintretinere)pentru autoturismeleproprietate a centraluluiC.N.C.F. ?CFR?S.A. -pentru un numar de 54 masini diverse marci - conform Anexei B din prezenta Fisa de date.
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOT 1-AUDI =1200lei; LOT 2- DACIA = 250lei; LOT 3- DAEWOO= 400 lei; LOT4- HONDA= 600 lei;LOT 5- LANDROVER = 400 lei;LOT 6 - MITSUBISHI = 1000lei; LOT 7-NISSAN = 400lei;LOT 8-PEUGEOT= 150lei;LOT 9?RENAULT= 500 lei;LOT 10- SKODA= 2000 lei;LOT 11-SUBARU= 150 lei;LOT 12- TOYOTA=600lei;LOT 13-VOLSKWAGEN= 300lei;Ofertantul va constitui garantia pentru participare eliberata in numele ofertantului, pentru fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. (Formular 2). Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului in orice valuta, echivalenta leu ?valuta sa va facela cursul B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertei .Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache.Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare insotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA .Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, modificata si completata prin OUG nr. 27 din 26.01.2006.Garantia de buna executie a contractului se va constitui prinscrisoare de garantie bancara sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-seprevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (alta societate de asiguraridecat societatea parte in contract sau grupul in care aceasta este inclusa) depunere la casieria autoritatii contractante, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului in care se va mentiona modalitatea de restituire. In cazul contractului de prestari servicii , autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A ? in original.Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.Cerinta nr. 2Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B1 ? original.
- Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale- se depun in original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociatCerinta nr. 3
Neincadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Corneliu Cretu - Dir.Gen.Adj.Ec.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel Scurtu - Dir.Gen.Adj.Exp;Adriana Mihaela Georgescu- Dir..Asistenta Juridica, Jana Iacob- sef serviciu Reprezentare-Dir.Asistenta Juridica, Stroe Claudiu ?sef Serviciu Recuperari Creante; Daniela Manuela Dumitrescu ? Dir.Comercial; Director Financiar - Daniela Cristea;Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela ? Sef Serv.APSBBS ; Baicu Sorina - Sef STCD; Bogdan Branzan Fedeles ? Sef pr.STCD; Valentin Mitroi ? sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea ? Sef birou AL; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia - ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta-Elena Petrescu-cons.jur.; Claudiu Odobescu - sef Serviciu S.E.Bunuri Administrativ; Sandu Dumitru-tehnician; Florica Toader-tehnician.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 ?in original. Formularul se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant.Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3?in original), sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul B3?in original
Declaratia se depune in original de catre fiecare ofertant.Dovada privind calitatea de IMM
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
-in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1)-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
?Fisa de parteneriat?;
?Intreprinderi partenere?
-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
?Intreprinderi legate?;
?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor enumerate se regasesc in Sectiunea III- Formulare.
Ofertantii vor depune documentele in original. Cerinta nr. 1Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, in original sau copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz).Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la termenul limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza.In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct
In cazul ofertelor comune (asocierii) toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, - se depune in original/ copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate R.A.R.
Conform OG 81/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 4 alin 2 si conform Ordin MTI nr.42/20.01.2012 si OG 82/2000 ofertantul trebuie sa detina si sa prezinte:
autorizatie tehnica eliberata de RAR in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor ( pentru ITP).
Autorizatie tehnica de functionare acordata nominalizat pentru componente/ ansambluri/ sisteme constructive/ echipamente/ vehicule si activitati (prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului) in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor;
Nota: In cazul in care, autorizatiilenu sunt valabile la data limita de depunere a ofertelor , ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat castigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora inainte de semnarea contractului.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Autorizatietehnica pentru pentru serviciile licitate(ITP).Autorizatie tehnica de functionare acordata nominalizat pentru componente/ ansambluri/ sisteme constructive/ echipamente/ vehicule si activitati (prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului).
Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Recomandam consultarea site-ului www.rarom.ro
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similaraExperienta similara se va dovedi prin depunerea listei principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa reiasa ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de tipul celor licitate. (Formular E ? in original).
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Lista cu servicii similare realizate in ultimii 3 ani, in original, care va contine valori, cantitati, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiarii ? se va depune Formularul E? in original.
-Angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, dupa caz ?in original.
Cerinta 2.
Prestatorul trebuie sa faca dovada ca dispune de minim un atelier de reparatii (punct de lucru) pe raza municipiului Bucuresti sau la cel mult o distanta de maxim 3 km fata de limita municipiului Bucuresti in judetul Ilfov, autorizat sa presteze serviciile care fac obiectul contractului, conform procedeelor tehnologice, a normelor de timp si conditiilor de calitate stabilite de producatorul autovehiculelor, pentru autovehiculele mentionate in ANEXA I si pentru care a licitat.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.
Declaratie pe propria raspundere in care va preciza care sunt atelierul/atelierele de reparatii (punctele de lucru) care indeplinesccerintele - Formular M - in original.
Informatii privind asocierea.In cazul asocieriiofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu ofertasi documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).In cazul declararii ofertantuluica si castigator, acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Acord de asociere -in original
In cazul declararii ofertantuluica si castigator, . Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
Oferirea cu titlu gratuit a anumitor operatii (Pt) de cosmetica auto
10%
Descriere: Spalare interioara plus exterioara, curatare tapiterie material textil, curatare tapiterie din piele ecologica sau naturala, polishare suprafata exterioara.
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9/3/5168/06.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2014 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2014 11:00
Locul: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, etj 5, cam 75 Palat CFR Bucuresti sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisie de evaluare si persoane imputernicite ale ofertentilor avand BI/CI/pasaport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.3. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii , clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.5. In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe locul I au acelasi punctaj total, contractul va fi atribuit ofertantului cu punctajul cel mai mare la factorul ? propunerii financiare (Pf). Daca si la acest factor exista egalitate, urmatorul factor de comparatie este Tarif lei/ora manopera (F1), adica se va declara castigator cel cu punctajul cel mai mare la factorul (F1), daca exista egalitate si la acest factor, se va solicita operatorilor economici reofertarea in plic inchis doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, in vederea departajarii ofertelor si va fi declarat castigator ofertantul care va avea punctajul mai mare.6. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de ?Documentatii, clarificari si decizii? a anuntului de participare din SEAP.DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzelecontractualeobligatoriisunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este inconformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): http: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer