Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari Servicii de intocmire documentatii cadastrale ?i rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere a imobilelor necesare lucrarii ?Varianta de ocolire ?tei?


Anunt de participare numarul 148466/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Stefan Scorus, Director Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestari Servicii de intocmire documentatii cadastrale ?i rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere a imobilelor necesare lucrarii ?Varianta de ocolire ?tei?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Bucuresti; Jud. Bihor
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari Servicii de intocmire documentatii cadastrale ?i rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere a imobilelor necesare lucrarii ?Varianta de ocolire ?tei? pe raza localitatilor Lunca, Stei, Rieni, Buntesti, Draganesti, Tarcaia, Finis, Beius din judetul Bihor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
79419000-4-Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari Servicii de intocmire documentatii cadastrale ?i rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere a imobilelor necesare lucrarii ?Varianta de ocolire ?tei? pe raza localitatilor Lunca, Stei, Rieni, Buntesti, Draganesti, Tarcaia, Finis, Beius din judetul Bihor.Serviciile necesare sunt detaliate in cuprinsul Caietului de Sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 902, 340RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
I. Autoritatea Contractanta solicita Garantie de participare eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari, in cuantum de 17.500 Lei. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, in cuantum de 3.921, 39 Euro, calculat la un curs mediu afisat de BNR, aferent lunii septembrie 2013, de 1 Euro = 4, 4627 Lei. Pentru calculul valorii garantiei de participare, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte garantia de participare in alta moneda decat euro se va utiliza cursul aferent lunii septembrie 2013 publicat pe http: //ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. III. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. IV. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa dupa caz Formularul 14A/14B. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Referitor la Garantia de Participare se vor aplica prevederile art. 278 ind 1/OUG34/2006. Informatii suplimentare privind garantia de participare se gasesc la pct IV.4.3, Modul de prezentare al ofertei. Pt. garantia de participare constituita prin virament bancar, conturile CNADNR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA sunt: RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 LEI sau RO13 RNCB 0082 0080 9408 0003 EUR Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, constituita in conformitate atat cu prevederile art. 90, alin (1) ? (3) din HG 925/2006 cat si cu prevederile clauzelor contractuale si completata conform Formularului nr. 23 A/ Formularului nr. 23 B din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) in cofinantare cu Bugetul Statului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor demonstra ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu Notificarea ANRMAP nr. 149/24.09.2013 si Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai literele a), c indice 1), d) de la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota 6: Certificatele de atestare fiscala vor fi prezentate doar pentru sediul principal al fiecarui operator economic.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/ documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata/ datoriilor sunt considerate ca fiind indeplinite si in situatia in care ofertantul (toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul de depunere a ofertelor, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Ofertantul/Ofertantul asociat la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Formularul B, din Sectiunea 2 Formulare din cadrul Documentatiei de Atribuire ? Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Formularul A, din Sectiunea 2 Formulare din cadrul Documentatiei de Atribuire ? Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Director General ?dl Narcis Stefan Neaga,
Director General Adjunct proiecte cu Finantare Externa ? dl. Horia Mihai Nicolae
Director DirectiaAchizitii cu Finantare Externa ? dl. Stefan Scorus, Director Adjunct DirectiaAchizitii cu Finantare Externa- dna. Nicoleta Margarit, Sef Serviciu Licitatii Coeziune/ IFI- dl. Curculescu Marius Razvan, Marin Andreescu, Claudia Marin, Alin Ilie, Mihai Berdei, Mihaela Otvos, Cristina Rache, Simona Seghete ? salariati in cadrul Serviciului Licitatii Coeziune/IFISef Serviciu Contractare Fonduri Externe- dna. Anca Bobalca, Anca Gaitan, Cecilia Gheorghe, Andreea Wisosenschi, Florentina Mihai, Eduard Constantin, Nicoleta Enache ? salariati in cadrul Serviciului Contractare Fonduri Externe.Director Directia Juridica ? Mihai Radu Saptefrati
Director Adjunct Directia Juridica - dl. Andrei Filipescu
Mihaela Hliboceanu ? Serviciul Contracte cu Finantare Externa
Laura Cambosie, Cristian Codreanu ? salariati in cadrul Serviciului Contracte cu Finantare ExternaDirector General Adjunct Economic - dl. Ionut Masaladl. Dan Givan ? Sef Serviciul CFP si Avizare contracte
Catalin Ticu ? Serviciul CFP si Avizare contracteDirector Directia Achizitii Terenuri Avize, Acorduri, Relocari Utilitati si Protectia Mediului ? dl. Ion Cupanache,
Director Adjunct Directia Achizitii Terenuri, Acorduri, Avize, Relocari Utilitati si Protectia Mediului - dl. Mircea Apostol,
Sef Departament Achizitii Terenuri ? Mihai Tiberius, Matei Ana-Maria, Iliuta Corina, Nan Magdalena, Alupului-Cristian Ioana Cosmina, Dinca Madalin Florin, Gheorghe Cristina, Stoica Paul Alexandru, Coman Amelia Luiza - salariati in cadrul Departamentului Achizitii Terenuri.Membrii Organelor decizionale ale Autoritatii Contractante:
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 al AGA din 20.02.2008, membrii Consiliului de Administrarie nu au competente de aprobare a Documentatiei de atribuire si a semnarii contracteloraferente acelor contracte incluse inMemoradumurile de Finantare/ Contractelor de Finantare.Persoanele juridice responsabile cu introcmirea documentatiilor tehnico ? economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea PROIECTANTULUI si/sau supervizorului si/sauconsultantului, dupa caz) ? nu este cazul.Persoanele juridice carora li s-au incredintat executia lucrarilor (denumirea antreprenorului) ? nu este cazul.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate, atat cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile contractuale.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art. 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitate de exercitare a activitatii profesionale.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/ acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/ vor realiza.2. Ofertantul va prezenta Certificatul de Autorizare pentru executarea lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, in Clasa de autorizare II ? pentru categoria de lucrari A, in conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2011 si 2012 trebuie sa fie in valoare de minim 500.000 Lei .
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul unui Tert sustinator.1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11.1 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 24A din Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.3. Cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: (*)
-Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.-In cazul in care ofertantul prezinta oferta individula/ comuna si sustinere, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.(*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 3 din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilanturile contabile pentru anii 2011 si 2012 inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.Nota 1: Raportul de audit aferent fiecarui an (2011, 2012) va fi prezentat numai de catre acei operatorii economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale: pentru persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/ 2009, iar pentru persoanele juridice straine in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Nota 2: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.Nota 3: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/ documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 6: a).Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2011-1 Euro=4, 2379 Lei; 2012-1 Euro=4, 4560 Lei).b).Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul unui Tert sustinator Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul nr. 24A din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea Tehnica - Cerinta 1Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat (a dus la bun sfarsit) in ultimii 3 ani* maxim 3 contracte de servicii cadastrale, in care participarea ofertantului, cumulat pentru aceste contracte, a fost de minim 300.000 Lei fara TVA.*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile prestate si duse la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Capacitatea Tehnica - Cerinta 2Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat (a dus la bun sfarsit) in ultimii 3 ani* maxim 3 contracte de servicii evaluare imobile, in care participarea ofertantului, cumulat pentru aceste contracte, a fost de minim 80.000 Lei fara TVA.*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile prestate si duse la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinator .1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) .2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 24B din Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.3. Cerintele privind capacitatea tehnica va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: (*)- Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr. 1 va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.- Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr. 2 va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.
- In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala/ comuna si sustinere, cerinta nr. 1 va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.- In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala/ comuna si sustinere, cerinta nr. 2 va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.(*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui
Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor
Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Capacitatea profesionala - Cerinta 1 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie : I. INGINER (Autorizat in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei) In vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, INGINERUL, EXPERT ROMAN, detine cel putin autorizare in categoria A, conform prevederilor art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, SAUIn vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, INGINERUL, EXPERT STRAIN, detine cel putin autorizare in categoria A, conform prevederilor art. 7 si 8 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Capacitatea profesionala - Cerinta 2Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal specializat in evaluare pentru imobile supuse exproprierii: ? Minim 1 expert Evaluator care va indeplini urmatorele cerinte: o Sa fie membru titular sau membru acreditat de catre Asocia?ia Na?ionala a Evaluatorilor Autoriza?i din Romania, specializat EPI - Evaluari de Bunuri Imobile;
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinator .1. Capacitatea profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) .2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 24B din Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele profesionale invocate. 3. Cerintele nr. 1 si nr. 2 se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Capacitatea Tehnica: Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 4 din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire reprezentand lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste criteriul de calificare.2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Orice certificate/ documente/ contracte/ procese-verbale de recep?ie, care contin informatiile prevazute de legislatie (valori, perioade de prestare, beneficiari, confirmarea prestarii serviciilor de catre o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar), in conformitate cu prevederile art. 188, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 34/2006 siale Ordinului nr. 509 din 14.09.2011, al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masurain care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Formularul nr. 4 - Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi completat in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei nr.1. Formularul nr. 4 - Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi semnata si stampilat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro= 4, 2099 Lei, 2011-1 Euro= 4, 2379 Lei, 2012-1 Euro= 4, 4560 Lei, 2013 - 1 Euro=4, 4082 Lei) Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost prestate serviciile. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Nota 4: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Capacitatea Tehnica: Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 4 din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire reprezentand lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste criteriul de calificare.2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Orice certificate/ documente/ contracte/ procese-verbale de recep?ie, care contin informatiile prevazute de legislatie (valori, perioade de prestare, beneficiari, confirmarea prestarii serviciilor de catre o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar), in conformitate cu prevederile art. 188, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 34/2006 siale Ordinului nr. 509 din 14.09.2011, al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masurain care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Formularul nr. 4 - Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi completat in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei nr.1. Formularul nr. 4 - Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi semnata si stampilat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro= 4, 2099 Lei, 2011-1 Euro= 4, 2379 Lei, 2012-1 Euro= 4, 4560 Lei, 2013 - 1 Euro=4, 4082 Lei) Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost prestate serviciile. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Nota 4: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinator Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul nr. 24B din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de AtribuirePentru indeplinirea Cerintei 1, Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare? semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertul cheie care este angajat al ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 6 pentru expertul cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de reprezentantul legal al operatorului economic.
3. Pentru expertul cheie care nu este angajat al ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 7 pentru expertul cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de catre expertul propus.4.Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a) Copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)b) Pentru Inginer, expert roman, se va prezenta copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a Certificatului de autorizare, in categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor d art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.c) Pentru Inginer, expert strain, se va prezenta copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a Certificatului de autorizare, in categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 7 si 8 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.NOTA 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masurain care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.NOTA 2: Inainte de finalizarea raportului de atribuire se va solicita ofertantilor posibili castigatori, care au prezentat personal cheie strain dovada autorizarii in categoria A de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.Pentru indeplinirea Cerintei 2, Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare? semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertul care este angajat al ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 6 pentru expertul propus, completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de reprezentantul legal al operatorului economic.
3. Pentru expertul care nu este angajat al ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 7 pentru expertul propus, completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de catre expertul propus.
4.Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert propus, ofertantul va depune: a)Copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)b) Pentru expertul specializat in evaluare pentru imobile, se va prezenta dovada apartenentei ca ?membru titular? sau ?membru acreditat? la Asocia?ia Na?ionala a Evaluatorilor Autoriza?i din Romania, specializat EPI - Evaluari de Bunuri Imobile. Documentele se vor prezenta in copielegalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.NOTA 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masurain care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.?NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriuluiprivind capacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinator Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul nr. 24B din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 11 ?Informatii despre asociere? din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Formularul nr. 12 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Nota 1: In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 11 si Formularul nr. 12 mentionandu-se ?Nu este cazul?.Nota 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii : Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 9 din Sectiunea 2 ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o va indeplini.Nota 2: Pentru o evaluare unitara, documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.02.2014 11:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 14:00
Locul: CNADNR SA - Registratura Poarta A - Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza unei imputerniciri in acest sens insotita de o copie a actului de identitate, observatori UCVAP, alte persoane imputernicite din partea Autoritatii Contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Programe din Fonduri Externe Nerambursabile Post Aderare ? FEDR.?- FEDR in cofinantare cu Bugetul de Stat.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
I. In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantiilor care au prezentat acelasi pret li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.II. Durata contractului este de 12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor. Termenele privind platile (60 zile) specificate in contractul de servicii la Articolul 3.2 ?Modalitatea de plata? sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.III. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu art. 331*) - (3) din OUG nr.34/2006. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe siteul http: //www.cnadnr.ro/proceduri_derulare.php.IV. Structura DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE este urmatoarea: Sectiunea 1: Fisa de Date a Achizitiei (Detaliu documentatie de atribuire din SEAP) ;Sectiunea 2: Formulare;Sectiunea 3: Caietul de Sarcini;Sectiunea 4: Conditii de contract minime obligatorii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii Coeziune / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643299, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer