Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii de paza si insotire transport valori la obiectivele SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA - SDEE Baia Mare


Anunt de participare (utilitati) numarul 148766/07.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN, Tel. +40 0264205435, Email: [email protected], Fax: +40 0264205425, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Punct(e) de contact: Birou Patrimoniu, Tel. +40 0262-205963, In atentia: sing. Stefan Aurelian, Email: [email protected], Fax: +40 0262-205704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Punct(e) de contact: Birou Patrimoniu, Tel. +40 0262-205963, In atentia: sing. Stefan Aurelian, Email: [email protected], Fax: +40 0262-205704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Punct(e) de contact: Birou Patrimoniu, Tel. +40 0262-205963, In atentia: sing. Stefan Aurelian, Email: [email protected], Fax: +40 0262-205704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Prestari servicii de paza si insotire transport valori la obiectivele SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA - SDEE Baia Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: obiectivele SDEE Baia Mare, amplasate pe raza judetului Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de paza si insotire transport valori ce se vor presta beneficiarului SDEE Baia Mare, sunt cele mentionate in consemnele generale si particulare ale planurilor de paza specifice obiectivelor prezentate in Anexa 1 din caietul de sarcini atasat si vor cuprinde cel putin:
- controlul accesului in incintele sucursalei;
- paza obiectivelor si bunurilor din patrimoniul sucursalei;
- insotirea personelului sucursalei care transporta valori;
- interventia in caz de acces neautorizat in obiectivele pazite.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciile de paza si insotire transport valori ce se vor presta beneficiarului SDEE Baia Mare, sunt cele mentionate in consemnele generale si particulare ale planurilor de paza specifice obiectivelor prezentate in Anexa 1 din caietul de sarcini atasat si vor cuprinde cel putin:
- controlul accesului in incintele sucursalei;
- paza obiectivelor si bunurilor din patrimoniul sucursalei;
- insotirea personelului sucursalei care transporta valori;
- interventia in caz de acces neautorizat in obiectivele pazite.
Valoarea estimata fara TVA: 440, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 8.500 lei (4.250 lei pt IMM-uri). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare se va prezenta pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, in original. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul bancar: RO52 RNCB 0182 0116 5961 0001 deschis la BCR Baia Mare, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Echivalenta leu/valuta se face tinand cont de cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare. In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006, respectivului ofertant ii va fi retinuta din garantia de participare suma de 4.220, 00 lei. Garantia de buna executie este de 5 % (2, 5% pentru IMM) din valoarea contractului de servicii si se va constitui conform art.90, alin (1) si alin. (3) din HG 925/2006 si a prevederilor HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii. Plata facturilor se face la 60 de zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratii privind eligibilitatea: 1.1 Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original.1.2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizat completata in conformitate cu - Formular B din Sectiunea Formulare ? in original1.3 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 completata in conformitate cu Formularul A1 din Sectiunea Formulare.Observatie: Vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 toti Ofertantii/Candidatii/Ofertantii asociati/Subcontractantii participanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire.1.4 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP completata in conformitate cu Formularul A2 din Sectiunea Formulare.2.Indeplinirea obligatiilor bugetare: 2.1 Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice de Stat (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).2.2 Certificat privind plata taxelor locale si impozitelor locale ? eliberat de Primaria locala (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).Nota: Pentru a fi valabile, din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu inregistreaza datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse conform art. 36 alin. (1), lit. b) din HG nr. 925/2006, exceptie facand operatorii economici care prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, conform art. 9 din Ordinul ANRMAP 509/2011.Persoanele din cadrul autoritatii contractante, cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 33^1 din OUG nr. 77/2012: Director General ing. Vasile Filip, Director Economic ec. Olivia Viorica Stanca, Director Dezvoltare ing. Cristian Muresan, Sef Serv. Juridic cons. jr. Mihaela Torje, Sef Birou Disciplina Contractuala ec. Mandrean Maria si Sef Serv. Achizitii ing. Mihaiela Oltean.
Persoanele de la SDEE Baia Mare care aproba/semneaza documente legate de procesul de atribuire sunt: Director ing. Lese Doru, Contabil sef ec. Pop Ioan, Inginer Sef ing. Guran Mircea, si sef Birou Patrimoniu Administrativ ec. Zachia Eugen. Persoane juridice romane: - Certificat constatator, (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane fizice romane: - Autorizatia de functionare, (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul" precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului (in copie nelegalizata).- Licenta de functionare conforma Legii nr. 333/2003. Pentru prestatia serviciului de paza, in conformitate cu prevederile art. 20 alin (2) din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, este necesara Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane sau echivalentul din tara ofertantului. Documentul se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul". In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc, prezinta Licenta de fucntionare conform Legii nr. 333/2003 in copie, autoritatea contractanta, va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, documentul in original sau copie legalizata.
Persoane juridice/fizice straine: - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul").Documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine vor fi prezentate cu traduceri autorizate in limba romana. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune bilantul contabil anual la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente. Bilantul va cuprinde formularele: 10;20;30;40.
Se solicita scrisoare de bonitate bancara care sa dovedeasca faptul ca ofertantul dispune de suficiente lichiditati sau ca este capabil saobtina finantare sau credit de la banca.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune scrisoare de bonitate bancara -in original.
Pentru limitarea, respectiv recuperarea eventualelor daune materiale cauzate obiectivelor SDEE Baia Mare, pe perioada prestarii serviciilor de paza si protectie, se solicita polita de asigurare de raspundere civila.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune polita de asigurare de raspundere civila (in original), pentru perioada de prestare a serviciilor de paza si protectie.
Informatii generale. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) in domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Pentru echivalenta leu/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune in original, formularul B2 din sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii de paza si protectie prestate in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune in original Formularul C2 din sectiunea Formulare.
Experienta similara se va demonstra prin prezentare unei liste a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiar, autoritate sau client privat.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune , in original, Formularul B4.
Informatii generale din care sa rezulte ca societatea dispune de dispecerat si echipa de interventie operativa la obiectivele pazite (proprii sau contractate cu o societate acreditata pe durata de valabilitate a contractului).
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in original, o declaratie cu informatii generale din care sa rezulte ca societatea dispune de dispecerat si echipa de interventie operativa la obiectivele pazite (proprii sau contractate cu o societate acreditata pe durata de valabilitate a contractului).
Declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere - se vor da informatii privind numarul mediu in ultimii 3 ani al personalului angajat; Ofertantul va desemna o persoana cu responsabilitate directa de indeplinirea contractului. Inainte de incheierea contractului, ofertantul declarat castigator are obligatia de a prezenta autoritatii contractante dovada raporturilor contractuale incheiate cu personalul responsabil (contr. de munca, de colaborare, de prestari servicii sau alte forme legale).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul F din Sectiunea Formulare.
Lista echipamentelor tehnice din dotare, specifice serviciului de paza, necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune o declaratie pe propria raspundere ? in original.
Lista cu personalul ce va incadra dispozitivile de paza ale SDEEE Baia Mare, din care sa rezulte studiile si pregatirea acestuia pe linia activitatilor specifice de paza si protectie. ACest document se va prezenta in maxim 10 zile de la incheierea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune o lista nominala a personalului, cu studiile si pregatirea acestuia pe linia activitatilor specifice de paza si protectie ? in original, document care se va prezenta in 10 zile de la incheierea contractului.
Declaratie pe propria raspundere privind asocierea. Asocierea va fi legalizata la notariat in cazul in care vor castiga licitatia. Cerintele de la cap. Situatia personala a candidatului ofertant si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat. Cerintele de la cap. Situatia economica-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Daca ofertantul nu are nevoie de asociati pentru executarea contractului, in acest caz se va preciza , , Nu este cazul??.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa si depune in original , Formularul D2 din Sectiunea Formulare, chiar daca ofertantul nu are nevoie de asociati pentru prestarea serviciilor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie sa fie constituita in numele asocierii.
Se va prezenta, certificat ISO 9001/2008, sau alte certificate echivalente, emise de organisme independente, care sa confirme ca ofertantul respecta standardul de asigurare a calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta, certificat ISO 9001/2008, sau alte certificate echivalente, emise de organisme independente, care sa confirme ca ofertantul respecta standardul de asigurare a calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SDBM18_13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.01.2014 11:00
Locul: sediul SDEE Baia Mare, str. Victoriei nr. 64
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii legali ai ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Aprecierea ofertelor se va face pe baza criteriului , ,pretul cel mai scazut/agent/ora", valabile atat pentru serviciile de paza cat si pentru cele de insotire transport valori.2. Autoritatea contractanta are dreptul, ca pe parcursul procedurii de atribuire, sa solicite clarificari si completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei, cu cerintele solicitate, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. In cazul in care, ofertantii nu transmit in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile solicitate, sau in cazul in care acestea nu sunt concludente, ofertantii vor fi descalificati.3. In cazul in care comisia de evaluare constata ca unul sau mai multi ofertanti a/au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor, dar nu mai mult de 3 (trei) documente, comisia va solicita ofertantilor completarea documentelor care lipsesc in termen de maxim 72 de ore de la data transmiterii solicitarii.4. In cazul in care mai multi operatori economici au oferte cu acelasi pret, clasate pe primul loc, pentru departajare se va solicita reofertarea, prin depunerea unei noi oferte financiare intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata ulterior.5. Pretul contractului este ferm si nu poate fi modificat pe parcursul derularii contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Tel. +40 0262-205745, Fax: +40 0262-205704
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer