Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii de spalatorie, calcatorie si curatatorie uscata a lenjeriei si a altor articole


Anunt de participare numarul 83843/05.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01495 Cincu
Adresa postala: str.Principala nr.1, Localitatea: Cincu, Cod postal: 507045, Romania, Punct(e) de contact: Guess Otto, Tel.0268244104, Email: [email protected], Fax: 0268244020, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii de spalatorie, calcatorie si curatatorie uscata a lenjeriei si a altor articole
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: La sediul operatorului economic
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 63, 383 si 190, 463RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecevente se vor incheia pentru fiecare an calendaristic
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor legate de spalatul si calcatul lenjeriei de pat, a prosoapelor, si a altor materiale si curatul chimic al paturilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
98315000-4-Servicii de calcatorie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta va achizitiona o cantitate total estimativa de 39000 kg rufe pentru spalat si calcat, de 2400 paturi pentru curatare chimica
Valoarea estimata fara TVA: intre 63, 383 si 190, 463RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie: 3000 lei. Garantia de buna executie a contractului: in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractfinanta de la bugetul de stat, plata prin ordin de plata intr-un cont de trezorerie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art.44 alin 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind eligibilitatea
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006- Certificatului de atestare fiscala emis de Administratia Teritoriala a Finantelor Publice- certificatului de inregistrare fiscala (copie certificat de conformitate cu originalul);
- Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial valabil la data deschiderii
- Fisa de informatii generale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa/fise privind experienta similara
- Prezentarea Bilantului contabil din anul 2008 si iunie 2009 (copii certificate de conformitate cu originalul);
- prezentarea in original a balantei pentru luna iulie 2009- xerocopie, certificata de conformitate cu originalul adeclaratiei privind impozitul pe profit aferenta lunii iulie 2009, inregistrata la Administratia financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- ofertantul va face dovada incheierii si indeplinirii, in ultimul an, a unuia sau mai multor contracte avand ca obiect prestarea de servicii similare, a caror valoare cumulata sa fie de minim 20000 lei/an- Ofertantul va face dovada unei cifre de afaceri medii anuale pe ultimii 2 (doi) ani in valoare de minim 70.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, si alte mijloace pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
- Declaratie privind lista principalelor prestatii in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a finalizat sau are in curs de derulare cel putin doua contracte cu o durata de minim 1 (un) an, care au ca obiect prestarea unor servicii similare, in valoare cumulata de minim 20.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.08.2009 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.08.2009 12:30
Locul: La sediul UM 01495 Cincu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere au dreptul sa participe reprezentantii tuturor ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documetatia de atribuire se publica in SEAp cu anuntul de participare asigurand accesul direct si neigradit al tuturor operatorilor economici interesati
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 01495 Cincu
Adresa postala: str Principala nr 1, Localitatea: Cincu, Cod postal: 507045, Romania, Tel.0268244104, Email: [email protected], Fax: 0268244020
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2009 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer