Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii de spalatorie, calcatorie si curatatorie uscata a lenjeriei si a altor articole


Anunt de participare numarul 126308/19.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01495 Cincu
Adresa postala:  str.Principala nr.1, Localitatea:  Cincu, Cod postal:  507045, Romania, Punct(e) de contact:  Dascalu-Suteu Claudiu, Tel. 0268244104, Email:  [email protected], Fax:  0268244020, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii de spalatorie, calcatorie si curatatorie uscata a lenjeriei si a altor articole
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: La sediul operatorului economic
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 550.75 si 206, 761RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecevente se vor incheia pentru fiecare an calendaristic
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor legate de spalatul si calcatul lenjeriei de pat, a prosoapelor, si a altor materiale si curatul chimic al paturilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
98315000-4-Servicii de calcatorie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta va achizitiona o cantitate total estimativa maxima de 46011.5 kg rufe pentru spalat si calcat, de 3245 kg paturi pentru curatare chimicaValoarea estimata fara TVA: intre 550.75si206761 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 550.75 si 206, 761RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie: 4135.22 lei. Garantia de buna executie a contractului: in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract finantat de la bugetul de stat, plata prin ordin de plata intr-un cont de trezorerie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind eligibilitatea - F1;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - F2;
- Certificatului de atestare fiscala emis de Administratia Teritoriala a Finantelor Publice;
- certificatului de inregistrare fiscala (copie certificat de conformitate cu originalul);
- Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial valabil la data deschiderii;
- Fisa de informatii generale - F3;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa/fise privind experienta similara - F4;
- Prezentarea Bilantului contabil din anul 2010 (copii certificate de conformitate cu originalul);
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- ofertantul va face dovada incheierii si indeplinirii, in ultimul an, a unuia sau mai multor contracte avand ca obiect prestarea de servicii similare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, si alte mijloace pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului - F5;
- Declaratie privind lista principalelor prestatii in ultimii 2 ani - F6
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- a finalizat sau are in curs de derulare cel putin un contract cu o durata de minim 1 (un) an, care are ca obiect prestarea unor servicii similare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A-2089/13.07.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.08.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2011 12:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.08.2011 13:00
Locul: La sediul UM 01495 Cincu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere au dreptul sa participe reprezentantii tuturor ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documetatia de atribuire se publica in SEAP cu anuntul de participare asigurand accesul direct si neingradit al tuturor operatorilor economici interesati
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 01495 Cincu
Adresa postala:  Unitatea Militara 01495 CincuAdresa postala: str Principala nr 1, Localitatea:  Cincu, Cod postal:  507045, Romania, Tel. 0268244104, Email:  [email protected], Fax:  0268244020
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2011 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer