Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii juridice si de reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor de constructie a Variantei de Ocolire a municipiului Alexandria km 0+000 ? km 13+276 pe raza localitatilor Nenciule


Anunt de participare numarul 102542/22.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  CNADNR SA ? Directia Licitatii Contractare si Servicii Suport, Tel. 021.264.32.99, In atentia:  Dl. Sorin FUSEA, Director Licitatii Contractare si Servicii Suport, Email:  [email protected], Fax:  021.264.32.98, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii juridice si de reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor de constructie a Variantei de Ocolire a municipiului Alexandria km 0+000 ? km 13+276 pe raza localitatilor Nenciulesti, Buzescu, Mavrodin, Nanov si Alexandria din judetul Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
21 - Servicii juridice
Locul principal de prestare: Romania, Judetul Teleorman
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
79140000-7-Servicii de consultanta si de informare juridica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Durata contractului este 270 zile de la data de incepere a contractului.
A se vedea informatiile cuprinse in Documentatia de Atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 683, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
270 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de :33.000 Lei sau 7.788 EuroGarantie de buna executie ? 10% din valoarea de contract acceptata fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul atribuirii contractului, Acordul de Asociere va fi legalizat in conformitate cu prevederile art. 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.pe Propria Rasp.semnata de catre avocat.titular/avocat.asociat/reprez.legal-Formularul nr.1 din DA si Formularul nr.2 din DA;Certif/doc.edif.care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calif - certif.de atestare fiscala privind indeplin.oblig.de plata a imp.si taxelor locale si cele la buget.general.consolidat (ANAF-DGFP) la 30.06.2010Capacit.de exercit.a activ.prof: a)Decl.pe Propria Rasp semnata de catre avocat.titular/avocat.asociat/reprez.legal-Formularul nr.3 din DAb)Certif/doc.edif.care probeaza/confirma indepl.cerint.de calif: Decizia de infiint.a formei de org.profes.in care isi desf.activ, emisa de Baroul al carui membru este Avocatul; Certif.Const.emis de ORC de pe langa Trib Terit, valabil la data prezentarii lui; Certif.de inreg.fiscala(C.I.F.)emis de Adm.Finan.unde isi are declarat sediul fiscal; Certif.de inreg(CUI)emis de ORC de pe langa Trib Terit, in copie legalizata; Adev.elib de Baroul al carui membru este Avocatul cu cel mult 15 zile inainte de data prezentarii, in original; Documente doveditoare din care sa reiasa faptul ca Avocatul detine asigurare/asigurari profesionala/le valabila/le pe toata perioada derularii contractului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Media rezultatului exercitiilor financiare nete (venit net/profit net/pierdere) ale ofertantului trebuie sa fie pozitiva pe ultimii trei (3) ani (2007, 2008, 2009)b. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei (3) ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie mai mare de: 500.000 leiDocumente care trebuie sa sustina criteriul de calificare: a) Declaratie pe Propria Raspundere semnata de catre avocat.titular/avocat.asociat/reprezentantul legal prin care se confirma faptul ca sunt indeplinite criteriile de calificare de la lit.a si bOfertantul va prezenta Form.4 si anexa aferenta acestuia din Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire ?Declaratia privind cifra de afaceri globala, rezultatul exercitiilor financiare nete (venit net/profit net/pierdere)?b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare: 1. Declaratiile fiscale depuse la Agentia Nationala de Administrare Fiscala privind veniturile realizate (dupa caz Declaratia 200 sau 204) pe ultimii 3 (trei) ani (2007, 2008, 2009) in original sau copie legalizata precum si inregistrate la organele competente.1.1. Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2007; 2008; 2009), inreg.la org.competente in conf.cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.Nota: Bilanturile contabile inregistrate la organele competente si Rapoartele de Audit trebuie sa fie prezentate astfel: pentru persoanele fizice/juridice romane, in original sau copie legalizata; iar pentru persoanele fizice/juridice straine, in original sau copie legalizata insotite de traducerea autorizata si legalizata.Nota: Solicitarea de la punctul 1.1 vizeaza situatia in care ofertantul reprezinta o Asociere asa cum este definita in Documentatia de Atribuire intre Avocat si societati comerciale si se adreseaza numai membrilor Asocierii care nu detin calitatea de Avocat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul a finalizat cel putin un contract de asistenta juridica si/sau reprezentare juridica in ultimii 3 ani***/deruleaza in prezent cel putin un contract de asistenta juridica si/sau reprezentare juridica pentru care s-au efectuat incasari in ultimii 3 ani***in valoare de minim 250000 lei fara TVASauOfertantul a finalizat cel mult trei contracte de asistenta juridica si/sau reprezentare juridica in ultimii 3 ani***/deruleaza in prezent cel mult trei contracte de asistenta juridica si/sau reprezentare juridica pentru care s-au efectuat incasari in ultimii 3 ani*** in valoare totala cumulata de minim 400000 lei fara TVA***Ultimii 3 ani reprezinta perioada 01.07.2007 ? termenul limita de depunere al ofertelor.Documente care trebuie sa sustina criteriul de calificare: Declaratie pe Propria Raspundere semnata de catre avocatul titular/avocatul asociat/reprezentantul legal - Form. 5 ?Declaratia privind capacitatea tehnica? din Capitolul 3, ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire.b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare - contracte/inscrisuri semnate/emise de catre Beneficiari sau alte entitati competente in care sa se regaseasca elementele necesare pentru indeplinirea cerintelor de calificare.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experti cheie: Primul Avocat; Al doilea Avocat; Inginer Topograf si/sau Geodez care trebuie sa indeplineasca cerintele de studii, experienta generala si specifica prezentate in Fisa de Date a Achizitiei Capitolul 1 al Documentatiei de Atribuire punctul 5.4.2 Informatii privind capacitatea profesionala si prezentate la sectiunea Niveluri specifice minime necesare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Primul Avocat : Experienta generala: Sa detina calitatea de Avocat definitiv si sa prezinte cel putin 5 ani experienta pe legislatia civila ca Avocat Definitiv. Experienta specifica: Sa prezinte experienta in formularea de actiuni in instanta pentru cel putin 2 contracte de asistenta si reprezentare juridica pe Legea 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local cu modificarile si completarile ulterioare si/sau pe Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989 si/sau pe Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. b)Al doilea Avocat Experienta generala: Sa detina calitatea de Avocat definitiv si sa prezinte cel putin 3 ani experienta pe legislatia civila ca Avocat Definitiv. Experienta specifica: Sa prezinte experienta in formularea de actiuni in instanta pentru cel putin 1 contract de asistenta si reprezentare juridica pe Legea 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local cu modificarile si completarile ulterioare si/sau pe Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989 si/sau pe Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. c)Inginer Topograf si/sau Geodez - sa detina certificat ONCGC/OJCGC si sa prezinte cel putin 3 ani experienta in topografie. Documentele care trebuie sa sustina criteriul de calificare sunt prezentate in Fisa de Date a Achizitiei - Capitolul 1 al Documentatiei de Atribuire punctul 5.4.2. Informatii privind capacitatea profesionala.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Oferta Tehnica
60%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.08.2010 10:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.08.2010 13:00
Locul: CNADNR SA, Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte pentru proiectul respectiv in baza unei imputerniciri.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
a)Documentatia de Atribuire este disponibila gratuit in format electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro si pe site-ul www.cnadnr.ro.b) Moneda in care trebuie intocmita oferta: Lei.c) Data limita recomandata pentru solicitarea clarificarilor: 02.08.2010.d) Eventualele contestatii pot fi depuse la Autoritatea Contractanta si apoi la instanta competenta (Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal).e) Prezentul contract intra sub incidenta acordului OMC.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Splaiul Independentei nr.5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. +4 (021) 319.51.80, +40(021)319.51.81; +40(021)319.51.83, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  +4 (021) 319.51.76, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=2
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre Contestator despre un act al Autoritatii Contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2010 10:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer