Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii reparatii nave


Anunt de participare (utilitati) numarul 145769/13.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic Reparatii ? Achizitii Publice, Tel. +40 241601649, In atentia: Florin Chirila, Email: [email protected], Fax: +40 241619512, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CN APMSA , Sucursala Nave Tehnice Portuare
Adresa postala: Incinta Port Constanta , Cladire Dana 0, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Nave Tehnice Portuare, Tel. +40 241601224, In atentia: Dl.Emil BANIAS, Sef Sucursala Nave Tehnice, Email: [email protected]
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala ? Administratia Porturilor Maritime ?SAConstanta
Adresa postala: Incinta Port Constanta , Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Registratura ? cam. 217, Tel. +40 241611540
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie nationala
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Prestari servicii reparatii nave
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Docul prestatorului si Dana 0 a Portului Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii: Prestari Servicii Reparatii Nave- Obiectivul reprezinta efectuarea tuturor lucrarilor de reparatii la nave solicitate de autoritatea contractanta in functie de programul de reclasificare a navelor, tip RC2. Lucrarile pentru care se va prezenta oferta sunt cuprinse in anexele din caietul de sarcini, pentru fiecare nava si anume: Lista de lucrari tip RC2?Nava colector 101;Lista de lucrari tip RC2? Ponton tehnologic 2;Lista de lucrari tip RC2? Remorcher Pescarus 2;Lista de lucrari tip RC2? Nava depoluare Depol 5;Lista de lucrari tip RC2? Nava de depoluare Depol 10;Lista de lucrari tip RC2? Macara plutitoare Gigant;Lista de lucrari tip RC2? Ponton largare 64, pt o perioada de 1(un) an de zile de la semnarea contractului.La intocmirea listelor de lucrari pentru navele de depoluare Depol 5, Depol 10 si pontonul de largare 64, s-a avut in vedere andocarea cu forte propriiin portul Constanta.Lucrarile de reparatii se executa sub supravegherea reprezentantuluiachizitorului, iar cele care sunt sub incidenta Autoritatii Navale Romane(ANR), conformnormelor, sub supravegherea inspectorilor ANR Taxele ANR ce decurg din inspectiile tehnice pe timpul reparatiilor vor fi suportate de achizitor.
Taxele ANR(capitanie )ce decurg din operatiunile de supraveghere andocare si lansare nava de pe doc vor fi suportate de prestator.Dupa efectuarea masuratorilor la instalatiile si subansamblele navei se vor elibera tabele cu valorile determinate in vederea prezentarii inspectorului ANR.La finalizarea lucrarilor de doc prestatorul va intocmi si elibera actul de doc in vederea prezentarii inspectorului ANR.In cazul in care docul prestatorului este in portul Constanta, achizitorul are obligatia de a aduce nava langa doc, restul operatiunilor(largare doc asezare calaje, urcarea navei pe doc, etc)vor intra in obligatia prestatorului pe cheltuiala sa.In cazul in care docul prestatorului este in alt port decat portul Constanta, pe langa obligatiile mentionate in paragraful anterior, prestatorul va fi obligat sa asigure si sa suporte cheltuielile ce decurg din operatiunile de transport al naveila doc, a echipajului, reprezentantilor achizitorului, a inspectorilor ANR, la santierul naval.Piesele de schimb vor fi asigurate de achizitor.Tabla navala va fi asigurata de prestator si va fi insotita de certificatul de calitate.Pretul operatiunii de inlocuire tabla va cuprinde si contravaloarea materialelor necesare (tabla, electrozi, etc).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241100-7 - Servicii de reparare a navelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Volumul lucrarilor de reparatii la navele companiei sunt trecute in Anexelecuprinse in Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 802, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Cuantumul garantiei de participare care se constituie este de = 16.056 lei, sau echivalentul in alta valuta la cursul de schimb leu/alta valuta comunicat de BNR pentru data de 02.09.2013. -Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.-Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata : - ordin de plata in contul autoritatii contractante : nr. RO92BACX0000000630009005.- scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante , eliberata de o banca din Romania sau din strainatate (se va prezenta in anexa traducerea legalizata si va fi prezentata in original) ? Formularul D10, sau orice alt instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de societate de asigurari.- Pentru participarea la procedura este obligatorie constituirea garantiei de participare.- Comisia de evaluare va respinge oferta candidatului/ofertantului , in cadrul sedintei de deschidere , daca aceasta nu face dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul si forma solicitata.-Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 87(1) din HG 925/2006.-Autoritatea contractanta va elibera garantia de participare in conformitate cu prevederile art.88 din HG 925/2006.Cuantumul din garantia de participare pe care autoritatea contractanta o va retine contestatorului in cazul in care CNSC respinge contestatia , in conformitate cu prevederile art. 278¹lit.b , este de 4.200lei+0, 1% din ceea ce depaseste 420.001lei. Garantia de buna executie este 5% din valoarea contractului de prestari servicii (valoare fara TVA) pe toata durata de valabilitate a acestuia .Modul de constituire al garantiei de buna executie : - Scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea autoritatii contractante , eliberata de o banca din Romania , sau dupa caz de o banca din strainatate , cu corespondent in Romania , sau- Instrument de garantare emis de o societate de asigurari din Romania, sau dupa caz de o banca din strainatatecu corespondent in Romania , sau-Deschiderea unui cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante deschis la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis este de minim 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului , autoritatea contractanta va alimenta acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite (5% din valoarea in lei fara TVA a contractului).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea: Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima prezentarea declaratiei privind eligibilitatea ? Formularul 12A- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima prezentarea declaratiei pe propria raspundere ? Formularul 12BNota: La solicitarea autoritatii contractante ofertantul are obligatia de a prezenta certif. constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor , taxelor si contributiilor de asigurari sociale din care sa reiasa ca acesta nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si cazierul judiciar.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima prezentarea declaratiei pe propria raspundere ? Formularul 12C
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006: Prezentare Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006 (conform - Formularului 12G ).Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Director General - Lucian BALUT; Director General Adjunct - Decebal SERBAN; Director Infrastructura- Alexandru George IOROV; Director Economic - Daniela SERBAN; Sef Serviciu Juridic - Ghiulentan ENCIOIU; Sef Serviciu Tehnic Reparatii ?AP - Florin CHIRILA;
- Participarea cu oferta independenta: PrezentareCertificat de participare ca oferta independenta (conform Formularului 12E ) - Persoane juridice romane: Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal din care sa rezulte: informatiile cuprinse in ORC sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor; obiectul de activitate al ofertantului include prestarea de servicii conform cod CPV solicitat
Nota : Pentru a fi valabil certificatul constatator va fi prezentat in original , in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea «conform cu originalul «si va fi in termen la data deschiderii ofertelor.- Persoane juridice straine: Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestareori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documenteleprezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, precum si traducerea acestora de catre persoane sau institutii autorizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale privind contractantul peultimii trei ani
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie 1.605.600lei, echivalentul a 360.000 euro ( 1euro=4, 46 lei)
Modalitatea de indeplinire
Autoritatea contractanta solicita , ca ofertantul sa prezinte informatiile generale conform cerintelor - Formularul 12D .
Media cifreide afaceriglobale pentru ultimii trei ani a ofertantului va ficalculata ca media aritmetica a cifrelor de afaceri anuale la cursurile medii de schimb lei/alta valuta valabile pentru anii 2010, 2011, 2012.
Informatii privind situatia financiara a contractantului .
Bilanturile contabile sau alte documente doveditoare
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta bilanturile contabile inregistrate la DGFP la 31.12.2011 si 31.12.2012 vizate si inregistrate de organele competente si daca exista , raportul de audit pe anul precedent intocmit de o societate recunoscuta de audit financiar si contabil straina, se solicita ultimul bilant? Formularul B11
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii executate in ultimii trei ani.Fisa de informatii privind experienta similara.Un contract sau max. 3 contracte cumulate cu o valoare de 400.000lei, echivalentul a 89.686, 10 euro (1 euro=4, 46 lei)
Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor servicii executate in ultimii trei ani , insotita de certificari de buna executie , care va continevalori , perioada si locul de prestare a serviciilor , modul de indeplinire a obligatiilor , beneficiari ? Formularul 12F
Ofertantul va prezenta Formularul B3 , prin care se va face dovada prestarii in ultimii trei ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor a cel putin unui contract de prestare cu activitati similare , cu o valoare de: 400.000 lei . Se pot cumula simax. 3contracte a caror pret insumat sa fie de echivalentul a 400.000lei
Recomandari din partea altor beneficiari /clienti sau se vor prezenta orice certificate/documente care sa confirme prestarea de servicii similare.
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje , instalatii Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima completarea- Formularului 12H.Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului , detinute sau inchiriate , pe baza de precontract sau orice alta forma .Ofertantul trebuie sa detina doc in proprietate , inchiriat sau sub alta forma , pe toata perioada contractului.
Modalitatea de indeplinire
Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima completarea- Formularului 12H.Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului , detinute sau inchiriate , pe baza de precontract sau orice alta forma .Ofertantul trebuie sa detina doc in proprietate , inchiriat sau sub alta forma , pe toata perioada contractului.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii
Ofertantul va prezenta :
-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ?Formularul 12I
-Informatii referitoare la studiile , pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere , precum si ale persoanelor responsabile , inclusiv CV-urile
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta :
-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ?Formularul 12I
-Informatii referitoare la studiile , pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere , precum si ale persoanelor responsabile , inclusiv CV-urile
Informatii privind asociatii, subcontractantii Daca este cazul , se va prezentaDeclaratie privind partea /partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora , conform Formularului B10 , din Sectiunea a IV-a, a acordurilorde subcontractare precum si a formularelor care trebuie prezentate de subcontractantii care vor avea o pondere de 10% in indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Daca este cazul , se va prezentaDeclaratie privind partea /partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora , conform Formularului B10 , din Sectiunea a IV-a, a acordurilorde subcontractare precum si a formularelor care trebuie prezentate de subcontractantii care vor avea o pondere de 10% in indeplinirea contractului.
Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001, sau echivalente.
Certificate emise pentru protectia mediului ISO 14001, sau echivalente .
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001, sau echivalente.
Certificate emise pentru protectia mediului ISO 14001, sau echivalente .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2013 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2013 11:00
Locul: CN APM SA Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasificate pe primul loc: in cazul in care pretul cel mai scazut este oferit de mai multi ofertanti, departajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare in plic inchis depus la Registratura CN APM SA Constanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art.256² litera b) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala «Administratia Porturilor Maritime SA Constanta Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Incinta Port Constanta , Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241601671, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer