Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor judetene din judetul Giurgiu ? Baza nr. 6 Nord si Baza nr. 7 Vest in perioadele de iarna estimate de la 01.01.2014 la 31.12.2017? - Lot 1 (Baza nr. 6 Nord); Lot 2 (Baza nr. 7 Vest)


Anunt de participare numarul 148034/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: LIDIA PANA, Tel. +40 0372462635, In atentia: Bigica Elena, Email: [email protected], Fax: +40 0372462666, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
, ,Prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor judetene din judetul Giurgiu ? Baza nr. 6 Nord si Baza nr. 7 Vest in perioadele de iarna estimate de la 01.01.2014 la 31.12.2017? - Lot 1 (Baza nr. 6 Nord); Lot 2 (Baza nr. 7 Vest)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumurile judetene de pe teritoriul judetului Giurgiu aferente Bazei de deszapezire nr. 6 Nord si Bazei nr. 7 Vest (conform Anexei nr. 1 la Caietele de sarcini)
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 511, 274.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta va incheia 2 contracte subsecvente/an - perioada I: 01.01-15.03; perioadaII: 15.11-31.12.Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexele 2.1, 2.2, 3.1 si 3.2 la Caietele de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul acordului ? cadru de prestari servicii este de prevenirea si combaterealunecusului siinzapezirii drumurilor publice de pe teritoriul judetului Giurgiu, respectiv drumurile aferente Bazei nr. 6 Nord (DJ 602, DJ 601 A, DJ 151 E, DJ 601 E, DJ 401 A, DJ 404) si drumurile aferente Bazei nr. 7 Vest (DJ 412 C, DJ 412 B, DJ 411, DJ 612), conform specificatiilor din Caietul de sarcini. Aceasta activitate se va desfasura conform Reglementarii tehnice?Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice?, indicativ A.N.D. 525 ? 2013, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura si investitii straine si al ministruluidezvoltarii regionale si administratiei publice nr.289/2170/2013.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot nr. 1 - Baza nr. 6 Nord
I.valoarea estimata minima pe 4 ani= 725.004, 00 lei
II.valoarea estimata minima pe perioada I: 01.01-15.03 =130.811, 63 lei/an x 4 ani = 523.246, 50 lei
III.valoarea estimata minima pe perioada II: 15.11-31.12=50.439, 38 lei/an x 4 ani = 201.757, 50 leiI.valoarea estimata maxima pe 4 ani= 1.455.079, 50 lei
II.valoarea estimata maxima pe perioada I: 01.01-15.03=262.185, 53 lei/an x 4 ani = 1.048.742, 10 lei
III.valoarea estimata maxima pe perioada II: 15.11-31.12 = 101.584, 35 lei/an x 4 ani = 406.337, 40 leiLot nr. 2 ? Baza 7 Vest
I.valoarea estimata minima pe 4 ani=530.964, 00 lei
II.valoarea estimata minima pe perioada I: 01.01-15.03 = 95.685, 98 lei/an x 4 ani =382.743, 90 lei
III.valoarea estimata minima pe perioada II: 15.11-31.12 = 37.055, 03 lei/an x 4 ani = 148.220, 10 leiI.valoarea estimata maxima pe 4 ani= 1.056.195, 00lei
II.valoarea estimata maxima pe perioada I: 01.01-15.03=190.456, 88 lei/an x 4 ani = 761.827, 50 lei
III.valoarea estimata maxima pe perioada II: 15.11-31.12 = 73.591, 88 lei/an x 4 ani = 294.367, 50 lei
Valoarea estimata maxima pentru intreaga durata a acordului-cadru, fara TVA, pentru fiecare lot in parte, este dupa cum urmeaza:
- Lot 1:1.455.079, 50 lei;
- Lot 2:1.056.195, 00 lei.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent din cadrul fiecarui lot, fara TVA, este dupa cum urmeaza:
- Lot 1:262.185, 53 lei;
- Lot 2:190.456, 88 lei.
Cantitatile minime si maxime de servicii de deszapezire estimate a fi atribuite atat pe durata acordului ? cadru cat si pentru contractele subsecvente se regasesc in Caietul de sarcini - anexele 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, aferente fiecarui lot.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 511, 274.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1 = 29.000 lei ; Lot 2 = 21.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 alin (1) din HG 925/2006 - prin: virament bancar in contul: RO27TREZ3215006XXX000137 deschis la Trezoreria municip.Giurgiu, cod fiscal: 4938042 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul respingerii unei contestatii se va retine o parte din garantia de participare conform prevederilor art. 278 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta moneda decat moneda nationala se va face la cursul comunicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Valabilitatea garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de primire a ofertelor Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea fara TVA, a fiecarui contract subsecvent. Se va constitui prin: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; cu OP sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Formular nr. 1 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Formularul nr. 2 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat;
-Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local;
-Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante).Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, sunt: Vasile Mustatea - presedinte, Dumitru Gavrila - vicepresedinte, Marciu Ovidiu Cristian Dan - vicepresedinte, Beianu Dumitru - administrator public, Florian Dinu - Secretar al Judetului, Pana Lidia Doina - director executiv, Tone Cristian - director executiv adj., Stanculescu Florentina - director executiv adj., Cornea Petre - director executiv, Sin Niculae - director executiv, Cioaca Daniela - consilier juridic, Peicea Monica - sef serviciu;Abrudan Gheorghe - consilier, Dragomir Florentina - consilier, Bigica Elena - responsabil procedura.Consilierii judeteni care aproba bugetul aferent achizitiei sunt: Dobre Aurelia, Ionita Lucian, Basangiac Constantin, Stenghel Cristian, Boerescu Mihnea Mihai, Matei Ionut Dumitru, Grecu Valentin Puiu, Ciobanu Constantin Vasile, Paun Dumitru, Bardan Daniela, Matei Catalin, Udroiu Victor, Tuturescu Marin, Chiran Nicusor Alin, Panait Gherghina, Grigore Dumitru, Micu Ioan, Chiran Adrian, Cuc Alexandru Razvan, Mardare Stelian, Palalau Alexandru Stelian, Buga Adriana Iulia, Bold Cristian, Buduru Constantin, Pana Mariean, Andrei Cornel, Andrei Ovidiu Aurelian, Dobrota Ilie Viorel.-Formular nr.5 - Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
- Ofertantii, persoane juridice straine care nu sunt legal infiintate in Romania, vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania.Nota: - Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.- Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.- Persoanele juridice straine, pentru dovedirea cerintelor referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati din tara de origine (certificate/alte documente echivalente).Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente- Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana. Persoane juridice romane: -Certificat constatator emis de ONRC. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice straine: -Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, din care sa rezulte obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Persoanele juridice straine legal infiintate in Romania (daca este cazul), vor depune documente care vor demonstra forma legala de inregistrare in Romania.Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Nota: - Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.In cazul unei asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.- Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator/documentele edificatoare in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Fisei de informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Se completeaza Formular 6. Persoanele juridice straine vor atasa in copie insotita de traducere autorizata in limba romana, documente relevante emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. Echivalenta leu/valuta se va realiza la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (valabil pentru fiecare lot in parte).
Se va prezenta unul sau mai multe documente/contracte/procese-verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul achizitiei, a caror valoare cumulata sa fie de minimum:
- Lot 1:260.000 lei fara TVA;
- Lot 2:190.000 lei, fara TVA (operatorii economici vor prezenta documente/contracte/procese verbale de receptie numai pentru loturile pentru care depun oferta).
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Ofertantul va face dovada ca dispune (detine sau are drept de folosinta) de cel putin:
1.Tractor cu lama si raspinditor - 2 buc; 2.Autobasculanta cu lama si raspinditor - 2 buc; 3.Buldoexcavator cu tractiune integrala, dotat cu cupa demin. 0, 8 mc - 1 buc; 4.Incarcator frontal pe pneuri avind cupa min. 2, 0 mc - 1 buc;5.Autoutilitara - 1 buc;6.Autogreder - 1 buc.Nota: In cazulin care se constata ca acelasi ofertant este clasat pe primul loc pentru ambele loturi
acestuia i se va solicita inainte de a fi declarat castigator sa faca dovada ca dispune de resursele tehnice necesare indeplinirii contractelor aferente loturilor pentru care este potential castigator, prin prezentare spre exemplu a unui grafic din care sa reiasa alocarea resurselor in vederea indeplinirii simultane si in conditiile ofertate a tuturor contractelor respective.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).
Informatii privind asociatii (daca este cazul). In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, ofertantii au obligatia sa legalizeze asocierea inainte sau la data semnarii contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ultimii 3 ani solicitati: prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Formular 7.Documentele privind demonstrarea experientei similare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul". Nota: In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, ofertantul va prezenta paginile din contract din care sa rezulte partile contractuale, obiectul contractului, durata contractului precum si pagina finala cu semnaturi. Pentru documentele privind demonstrarea experientei similare exprimate in alta moneda, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Formular 8.Formular 9Formular 10.Prezentarea de documente care probeaza/confirma dreptul de proprietate sau de folosinta/angajamentul de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, mijloacelor de transport necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii - documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Formular 11, Formular 12Formular 13, Formular 14
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.12.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.12.2013 14:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, etaj II, camera 207, Giurgiu.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Observatori Compartimentul de Verificare a Achizitiilor Publice (CVAP)daca este cazul.Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte prezinta pret egal, care este si cel mai scazut totodata, atunci AC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Capacitatea economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala poate fi sustinuta si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, iar persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). In conformitate cu Art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, acesta beneficiaza de o reducere de 50% pt. valoarea garantiei de participare si a garantiei de buna executie. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256 2 din OUG 34/2006 - 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului judetean Giurgiu
Adresa postala: Str. Bucuresti, nr. 10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel. +40 372462611, Email: [email protected], Fax: +40 3724626151, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer