Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PREVENIREA SI COMBATEREA LUNECUSULUI SI INZAPEZIRII PE DRUMURILE JUDETENE ? JUDETUL GALATI PENTRU IARNA 2013-2014


Anunt de participare numarul 146846/28.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala: StradaEroilor 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Punct(e) de contact: PAULA ELENA SIMION, Tel. +40 236468060, Email: [email protected], Fax: +40 236468060, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PREVENIREA SI COMBATEREA LUNECUSULUI SI INZAPEZIRII PE DRUMURILE JUDETENE ? JUDETUL GALATI PENTRU IARNA 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumurile judetene din Judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 5 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 198, 395RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia 2 contracte subsecvente 1 contract (01.11.2013 ? 31.12.2013) in valoare maxima de 317.598 lei, al 2-lea contract (01.01.2014 -31.03.2014) in valoare maxima de 880.797 lei;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru pe o perioada de 5 luni privind servicii de prevenire si combatere a lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din judetul Galati.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati minimede servicii prestate acord cadru 447.075 lei fara TVA
- Aprovizionare material antiderapant60.750 lei
- Informari privind starea drumurilor43.200 lei
- Deszapezire mecanica: ore active+ ore asteptare245.400 lei
- Montare+ demontare parazapezi39.000 lei
- Combatere polei58.725 lei
Cantitati maxime de servicii prestate acord cadru 1.198.395 lei fara TVA
- Aprovizionare material antiderapant194.670 lei
- Informari privind starea drumurilor129.600 lei
- Deszapezire mecanica: ore active+ ore asteptare641.400 lei
- Montare+ demontare parazapezi39.000 lei
- Combatere polei193.725 lei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 198, 395RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 20.000lei - Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere/primire a ofertei- Forma de constituire: scrisoare de garantie bancara, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire-se va folosi Formularul model nr. 15. sau -instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate de asigurari in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire(90 zile) ; sau -ordin de plata, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la data si ora stabilite pt deschiderea ofertelor; Contul IBAN al autoritatii contractante este RO25TREZ3065006XXX000230, deschis la Trezoreria Galati.Ofertantii care se prezinta la procedura de achizitie in calitate de I.M.M. vor prezenta garantia de participare in cuantum de 50% din valoarea integrala, insotita de Declaratia de I.M.M. (Legea nr.346/2004 si O.G. nr. 27/2006).Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul unei asocieri instrumentul de garantare va fi emis in numele si pentru Liderul Asocierii. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul nu extinde valabilitatea ofertei si/sau a garantiei de participare, se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura; Cursul de schimb valutar BNR din data 10.09.2013/ 1 euro = 4, 4653lei Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din contractul subsecvent fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: in conformitate cu prevederile art.89 alin.(2) din H.G. nr.925/2006 completata si modificata. Garantia de buna executie se poate constitui in oricare dintre formele de la art.90 alin.(1)?(3).Daca par?ile convin ca garan?ia de buna execu?ie sa fie constituita prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (respectand prevederile articolului 90 din H.G. nr.925/2006, completata si modificata), atunci, in conditiile impuse de H.G. nr.1045/2011, privind modificarea art. 90 alin.(3) din H.G. nr.925/2006, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului, un cont de disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante, iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. IMM beneficiaza de prevederile art.16 alin.(2) din Legea nr.346/2004, cu conditia de a face dovada ca indeplineste conditiile art.3 din Legea nr. 346/2004.Autoritatea contractanta va elibera garantia de buna executie respectand prevederile articolului 92 din H.G. nr.925/2006, completata si modificata.Prezentarea dovezii constituirii (contului de) garantiei de buna executiei la autoritatea contractanta se va face in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.7;2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.8;Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul nr.11;4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010). Se va completa Formularul nr.9.5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modif.si completarile ulterioare. Se va completa Formular nr. 10 ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator. Persoanele cu functie de decizie la nivel de unitate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Nicolae Dobrovici Bacalbasa(Presedinte), Fotea Costel (Administrator Public), Hamza Cornel (Vicepresedinte); Paula Elena SIMION (Sef serviciu licitatii), Lucean MIHALCEA (Director executiv Directia economie si finante), Graur Camelia, Mihaila Catalina, Ilie Andreea Noemi, Lungu Florina Roxana, Chiosa Nicoleta Veronica; Comisie consilieri jud. buget-finante: Sandu Viorica, Tuicu Emil, Zaharia Eugen, Podaru Tinca, Arama Iulian - Nicusor, Hapeci Daniela-Simona;Buruiana Natalita6. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?, stampilata si semnata de reprezentantul operatorului economic.7. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? stampilata si semnata de reprezentantul operatorului economic.Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, ca ofertantul are dreptul legal sa desfasoare activitatile specifice prezentului contract. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Persoanele juridice straine vor depune: Documente din care sa rezulte inregistrare ca persoana fizicasau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este stabilit. Din documentele depuse de ofertant trebuie sa rezulte faptul ca este autorizat sa desfasoare activitati similare cu cele care fac obiectul prezentului contract. Vor depune certificatul constatator sau documente echivalente urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).Documentele din prezenta sectiune pot fii prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritateacontractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand libertate deplina de a opta intre ele.Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/ fizice romane.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective
Cerinta 1: Declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani; -Cerinta minima: media cifrei de afaceri globale va fi de minim 1.500.000 lei; Ofertantii vor prezenta bilanturile contabile pt anii 2010, 2011, 2012. Valorile se vor exprima in lei si in alta valuta, la cursul leu/alta valuta pentru o evaluare unitara. In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. Pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente doveditoare privind incadrarea in IMM. (in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, conditia fiind indeplinita prin cumul).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 5A, angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 5B si Formular 3.Se solicita: -Fisa de informatii generale despre ofertant ?Formular 2;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Inf. privind asociatii (daca este cazul):
Oferta depusa de o asoc de op ec trebuie sa indeplin urmat cerinte:
a) Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii. b) Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere
c)Structura asocierii nu va fi modific, pe durata execut contract, decat cu aprob prealab a AC.
In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1 si III.2.2
Inf. privind subcontractantii.:
Declaratie privind partea/partile din care sunt care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora(daca este cazul). Partea/partile subcontr. vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant.Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Acordul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontr. in original sau in copie legalizata.
-Decl. pe proprie raspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat pe ultimii 3 ani;
- Decl. pe proprie raspundere privind asig. cu personal : - un subinginer/maistru responsabil baza de deszapezire angajat al ofertantului/contract de prestari servicii cu ofertantul cu declaratie de disponibilitate pe perioada derularii contractului/angajament de participare.
Declaratie privind toate utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice pe care operatorul economic le va folosi pentru indeplinirea contractului de prestari servicii.Lista minima obligatorie va cuprinde:
Autofreza cu snec -2 buc, Autogreder -8 buc,
Greder semipurtat ?4 buc, Autoincarcatoare (min. 2 mc) ?10 buc;
Sararita ?3 buc.Se vor depune documentele care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor si echipamentelor tehnice implicate in realizarea contractului
Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii in ultimii 3 ani (perioada considerata de la data semnarii contractului) unui contract de servicii similare a carui valoare sa fie minim de 850.000 lei fara TVA
Orice fisa referitoare la un contract cu un beneficiar/ client din Romania trebuie sa fie insotita de copia contractului si de alte documente care contin informatiile prevazute la 188 alin.1 din OUG 34/2006, in copie pentru contractul similar de prestari servicii.Perioada de 3 ani pentru dovedirea experientei similare de prestare se va raporta la data limita de depunere. (in cazul unei asocieri conditia este indeplinita prin cumul )
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
Lista va contine valori, perioade, locul prestarii si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr.1 Standarde de asigurarea calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent;
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa
dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa Formularul 14.Ofertantul va completa Formularul 13.Completare Formular 6 si Formular 12.Formular nr.3Se vor depune documentele care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor si echipamentelor tehnice implicate in realizarea contractului? Fisa de de informatii privind experienta similara ? Formular 5Se va completa Formular 4.Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, in copie. Se vor acepta si ofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si reiese ca va primi certificarea. In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2013 11:00
Locul: CJ GALATI, Str. Eroilor nr. 7
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua prop.financiara, in plic inchis, caz in care ctr. va fi atribuit ofertantului a carui noua prop. financ. are pretul cel mai scazut.2.Nu se accepta oferte alternative.3. Ofertantii vor specifica in cuprinsul prop. tehn. informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionand motivele pt. care aceste inform. tb. sa fie confidentiale.4. Ptr. dem. indepl. crit. de calif. prev. la art. 176 din OUG 34/2006 actual., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o decl. pe propria raspundere Formularul nr. 12, semnata de reprezent. sau legal, prin care confirma ca indepl. cerintele de calif. astfel cum au fost solicit. in doc.de atrib. Declaratia va fi insotita de o Anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Docum. edific. care probeaza/confirma indepl. cerintelor de calif., in cazul in care ofert. uzeaza de acest drept, vor avea valab. in termenul prevazut in resp. solicitare.5. Ofert va prezenta Model contract servicii, semnat si stamp.de ofertant pe ultima pag. sub inscrisul ?De acord cu clauzele contractuale obligatorii? sau va prezenta o decl. pe propria raspundere prin care isi asuma indepl.clauzelor contractuale obligatorii din modelul de ctr.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii pe care acesta il considera nelegal, conform prev. art. 256^2 alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CJ Galati
Adresa postala: Str. Erolior nr. 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Tel. +40 236468060, Fax: +40 236468060
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer