Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PREVENT ? Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizi?iile publice


Anunt de participare numarul 148808/10.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE
Adresa postala: bdul LASCAR CATARGIU nr 15 sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010661, Romania, Punct(e) de contact: ANI, Tel. +40 0372069869, In atentia: GABRIEL PANAIT, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0372069888, Adresa internet (URL): www.integritate.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Compartimentul de Informatii Clasificate
Adresa postala: b-dul Lascar Catargiu, nr. 15, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010661, Romania, Punct(e) de contact: [email protected], Tel. +40 0372069869, Fax: +40 0372069888, Adresa internet (URL): www.integritate.eu
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: control administrativ
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PREVENT ? Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizi?iile publice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul Agentiei Nationale de Integritate din b-dul Lascar Catargiu, nr. 15, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Analiza, proiectarea, livrarea ?i implementarea unui sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizi?iile publice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini, respectiv a tabelului centralizator Formularul nr. 15 ? propunerea financiara din sectiunea: Modele de formulare.
Valoarea estimata fara TVA: 24, 544, 481RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare: 490.800 lei.In masura in care C.N.S.C. respinge contesta?ia, A.C. va re?ine contestatorului din garan?ia de participare suma de 10.014, 45 lei.Garant. de part. poate fi const. si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR cu 5 zile calend. inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Valabilitat garantie pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Daca garantia se const. prin instrument de garant. emis in conditiile legii de catre o soc. bancara sau de catre o soc. de asigurari, se va putea utiliza Form. nr. 14 sau orice alt model agreat de catre instit. emitenta, cu conditia respectarii prev. art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei/ instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garant. de part. emisa in alta lb. decat romana va fi prez. in orig. si va fi insotita de trad. autoriz. si leg. in lb. romana.In cazul ofertan?ilor care se regasesc in categoria IMM cf. Legii nr. 346/2004 garant. de part. se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat (Formularul nr. 9). Cuantumul garan?iei de buna execu?ie: 10% din valoarea fara TVA a contractului atribuit.In cazul ofertan?ilor din categoria IMM, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat anterior. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.Modul de constituire a garantiei de buna execu?ie acceptat: - conform prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006;Ofertantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii acestuia. Neconstituirea garantiei in termenul stipulat duce la incetarea de drept a contractului de prestare de servicii.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatii le prevazute la art. 87, alin. (1), lit. a) si c) din HG nr. 925/2006.Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor asumate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR 2007-2013).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180Conditie de calificare: ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, ter?) trebuie sa completeze o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formularul nr. 3)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente la data de 25 a lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire: a) Operatorul economic (lider, asociat, ter?) trebuie sa completeze o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formularul nr. 4).b) Certificat de atestare fiscala (datoriila bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul respectiv trebuie sa fie prezentat in oricare din formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul?.
Ofertan?ii nereziden?i vor prezenta traduceri legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
c) Certificat de taxe si impozite locale(datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul respectiv trebuie sa fie prezentat in oricare din formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea ?conform cu originalul?.
Ofertan?ii nereziden?i vor prezenta traduceri legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
Nota: in cazul tertului sustinator Formularul nr. 4 se va completa numai cu literele a, c si d.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze o declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul nr. 5).
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert, subcontractant) trebuie sa completeze o declaratie pe proprie raspundere (completareFormularul nr. 6). Pentru aceasta declara?ie, persoanele ce detin functii de decizie, respectiv toate persoanele care aproba/ semneaza bugetul aferent achizi?iei in cauza ?i documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Dl. Horia GEORGESCU - Pre?edinte, Dl. Bogdan STAN - Vicepre?edinte, Dna Greta CONSTANTINESCU - Director, Direc?ia Economica, Dna Ioana LAZAR ? Director General, Direc?ia Generala Juridica, Rela?ii Publice ?i Comunicare, Dna Elena GALAN ? Director General, Inspec?ia de Integritate, respectiv Comisia de evaluare a ofertelor compusa din Dl. Gabriel PANAIT ? Consilier Superior, Compartimentul de Investi?ii ?i Achizi?ii Publice, Dna Cristinela GROSU ? ?ef Serviciu, Serviciul de Tehnologia Informa?iei ?i Dl. Drago? Aurel VAIDA ? Consilier Juridic Superior, Direc?ia Generala Juridica, Rela?ii Publice ?i Comunicare. 1. Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritoriala) Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: Pentru persoane juridice/fizice romane se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertuluidin care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori si ca societatea are ca obiect de activitate furnizareaproduselor si serviciilor solicitate prin prezenta procedura. Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
b) Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de indeplinire: Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident - in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
NOTE:
- Toate certificatele/documentele/formularele mentionate, trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
- In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus, pentru partea din contract pe care o va realiza.
- Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Informatii generale privindsituatia economica si financiaraIn cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta formularul solicitat.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul nr. 8.
Cerin?a nr. 2
Cifra de afaceri
Se vor prezenta informatii pentru ultimii 3 (trei) ani financiari.Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al cifrei de afaceri globala, astfel: Media Cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani financiari trebuie sa fie de 49.088.962 lei fara T.V.A.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formularul nr. 8.
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
An / Curs leu/euro
2010 / 4, 2099
2011 / 4, 2379
2012 / 4, 4560
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (www.bnr.ro).
Cerin?a nr. 3
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 19.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul nr. 8.Completare Formularul nr. 8.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.An / Curs leu/euro2010 / 4, 20992011 / 4, 23792012 / 4, 4560Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (www.bnr.ro).Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 19.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1Lista principalelor servicii furnizate din ultimii 3 ani, avand ca obiect furnizarea de servicii de implementare sistem informatic (analiza, proiectare, instalare, testare, instruire). Operatorul economic/ membrii grupului vor face dovada derularii cel pu?in a unui contract referitor la implementarea unui sistem informatic similar, avand ca activitati cele care fac obiectului prezentului contract, livrat sau in curs de livrare in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta certificate/ documente, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, prin care se confirma prestarea de servicii similare, original sau copii conforme cu originalul, cu semnatura si stampila conducatorului societatii. In cazul in care documentele nu sunt in limba romana se va prezenta o traducere autorizata.Modalitatea de indeplinire1. Se va completa Formularul nr. 10. - Lista principalelor produse furnizate din ultimii 3 ani2. Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul prestarii serviciului - 2011, 2012 si 2013.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (www.bnr.ro).In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerin?a nr. 2 Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarile persoanelor desemnate de ofertant pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. Modalitatea de indeplinire Toti membrii echipei de proiect vor semna angajamente de confidentialitate cu privire la datele si informatiile la care vor avea acces in perioada de prestare a serviciilor (conform certificarii ISO 27001 a autoritatii contractante). Se va prezenta Formularul nr. 11 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere aferente ultimilor 3 ani - in original semnat si stampilat. Declaratia care contine informatii privind asigurarea cu personal calificat si persoanele direct responsabile de indeplinirea contractului. Se va prezenta Formularul nr. 12 - Lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului - in original semnat si stampilat. Nota: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu semnatura si stampila pentru conformitate cu originalul si vor fi, in mod obligatoriu, insotite de o traducere autorizata in limba romana
Cerin?a nr. 2 (continuare) 1. Manager de proiect (1 specialist) Studii: Studii superioare in domeniul tehnic (IT&C, stiinte exacte, etc.) sau intr-un domeniu asociat domeniului tehnic/management. Pregatire profesionala: - Certificare profesionala in domeniul managementului de proiect eliberata de o institutie: PMI, IPMA sau echivalent. Calificare: - 5 ani de experienta generala in domeniul studiilor;
- 3 ani experienta in coordonarea de echipe in domeniul IT; Modalitatea de indeplinire 1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13; 2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat; 3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatului sau diplomei care atesta calificarea profesionala in domeniul managementului de proiect; 4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens;
Cerin?a nr. 2 (continuare) 2. Team Leader ? Responsabil Tehnic (1 specialist) Studii: Studii superioare in domeniul tehnic (IT&C, stiinte exacte, etc.). Pregatire profesionala: -Experienta ca analist de business in cel putin 1 proiect de implementare de sisteme IT ¬Cunoasterea cel putin a unui framework de realizare de arhitecturi de tip enterprise recunoscut la nivel international sau national. - 5 ani de experienta generala in domeniul studiilor;Modalitatea de indeplinire 1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13; 2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat; 3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatului sau diplomei care atesta calificarea profesionala in domeniul managementului de proiect; 4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens;
Cerin?a nr. 2 (continuare) 3. Arhitect de solutie (1 specialist) Studii: Studii superioare in domeniul tehnic (IT&C, stiinte exacte, etc.). Pregatire profesionala: -Experienta ca arhitect de Solutie in cel putin 1 proiect complex de implementare / dezvoltare software derulat;¬Experienta ca Arhitect de Solutie in cel putin 1 proiect privind implementarea de sisteme si solutii IT la nivel national sau international;
-Cunoasterea cel putin a unui framework de realizare de arhitecturi de tip enterprise recunoscut la nivel national sauinternational ? se va prezenta certificare (TOGAF sau echivalent);
- 5 ani de experienta generala in domeniul studiilor; Modalitatea de indeplinire 1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13; 2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat 3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat; 4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.
Cerin?a nr. 2 (continuare) 4. Expert de analiza predictiva (1 specialist) Studii: - Studii superioare in domeniul tehnic (IT&C, stiinte exacte, etc.).-Experienta academica specifica Pregatire profesionala: ¬Experienta relevanta in cel putin 1 proiect de analiza predictiva derulat;
- 5 ani de experienta generala in domeniul studiilor; Modalitatea de indeplinire 1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13; 2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat 3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat; 4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.
Cerin?a nr. 2 (continuare) 5. Expert pentru managementul cazurilor investigate (1 specialist) Studii: - Studii superioare in domeniul tehnic (IT&C, stiinte exacte, etc.). Pregatire profesionala: ¬Experienta relevanta in cel putin 1 proiect de management a cazurilor investigate derulat;
-Certificare profesionala de management al proceselor pe platforma ofertata; - 5 ani de experienta generala in domeniul studiilor; Modalitatea de indeplinire 1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13; 2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat 3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat; 4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.
Cerin?a nr. 2 (continuare) 6. Expert pentru baze de date suport decizional (1 specialist) Studii: - Studii superioare in domeniul tehnic (IT&C, stiinte exacte, etc.). Pregatire profesionala: ¬Experienta relevanta in cel putin 1 proiect care a inclus componenta de date suport decizional ofertata-Certificare profesionala pe componenta de baze de date suport decizional ofertata; - 5 ani de experienta generala in domeniul studiilor; Modalitatea de indeplinire 1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13; 2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat 3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat; 4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.
Cerin?a nr. 2 (continuare) 7. Expert pentru analiza inteligenta(1 specialist) Studii: - Studii superioare in domeniul tehnic (IT&C, stiinte exacte, etc.). Pregatire profesionala: -Experienta relevanta in cel putin 1 proiect care a inclus componenta de analiza inteligenta ofertata -Experienta relevanta in gestionarea bazelor de date-Experienta relevanta in integrarea proceselor de analiza si investigatii - 3 ani de experienta in domeniul studiilor; Modalitatea de indeplinire 1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13; 2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat 3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat; 4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.
Cerin?a nr. 2 (continuare) 8. Expert echipamente de comunicatii si securitate (1 specialist) Studii: Studii superioare in domeniul tehnic (IT&C, stiinte exacte, etc.). Pregatire profesionala: ¬ Cunostinte avansate in domeniul securitatii sistemelor informatice (CCNP Security or equivalent)- Cunostinte avansate in administrarea echipamentelor de tip firewall / IPS / VPN- 5 ani de experienta generala in domeniul studiilor;
- 3 ani experienta specifica in administrarea si securitatea retelelor de comunicatii; Modalitatea de indeplinire 1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13; 2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat 3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat; 4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.
Cerin?a nr. 2 (continuare) 9. Expert Testare (1 specialist) Studii: Studii superioare in domeniul tehnic (IT&C, stiinte exacte, etc.). Pregatire profesionala: ¬Experienta ca expert de testare in cel putin un proiect de implementare de sisteme IT pentru organizatii sau institutii cu cel putin 100 de angajati;¬ Certificare profesionala in domeniul testarii de aplciatii (ISTQB Certified tester sau echivalent); - Cunostinte avansate in domeniul testarii de acceptanta;
- 5 ani de experienta in domeniul studiilor; Modalitatea de indeplinire 1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13; 2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat 3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat; 4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.
Cerin?a nr. 3
Informa?ii despre asociere
Modalitatea de indeplinire
Dupa caz, Completare Formularul nr. 17.
Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
- nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
- nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asociatiei.
Cerin?a nr. 4Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestoraModalitatea de indeplinireDupa caz, Completare Formularul nr. 18.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se solicita prezentarea de informatii privind partea din contractul de prestari servicii care urmeaza sa fie indeplinita de catre subcontractanti si specializarea acestora.
Cerin?a nr. 5In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocateModalitatea de indeplinireDupa caz, Completare Formularul nr. 16.
Cerin?a nr. 1
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa Formularul nr. 10. - Lista principalelor servicii furnizate din ultimii 3 ani2. Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul prestarii serviciului - 2011, 2012 si 2013.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (www.bnr.ro).In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Toti membrii echipei de proiect vor semna angajamente de confidentialitate cu privire la datele si informatiile la care vor avea acces in perioada de prestare a serviciilor (conform certificarii ISO 27001 a autoritatii contractante). Se va prezenta Formularul nr. 11 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere aferente ultimilor 3 ani - in original semnat si stampilat. Declaratia care contine informatii privind asigurarea cu personal calificat si persoanele direct responsabile de indeplinirea contractului. Se va prezenta Formularul nr. 12 - Lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului - in original semnat si stampilat. Nota: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu semnatura si stampila pentru conformitate cu originalul si vor fi, in mod obligatoriu, insotite de o traducere autorizata in limba romana1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13;
2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat;
3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatului sau diplomei care atesta calificarea profesionala in domeniul managementului de proiect;
4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens;1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13;
2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat;
3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatului sau diplomei care atesta calificarea profesionala in domeniul managementului de proiect;
4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens;1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13;
2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat
3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat;
4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13;
2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat
3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat;
4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13;
2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat
3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat;
4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13;
2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat
3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat;
4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13;
2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat
3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat;
4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13;2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat;4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.1. Curriculum vitae ? Formularului nr. 13;2. Studiile vor fi demonstrate prin copia diplomei de absolvire a institutiei de invatamant superior cu profilul solicitat3. Pregatirea profesionala va fi demonstrata prin copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala in domeniul solicitat;4. Experienta profesionala generala si specifica va fi demonstrata prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens.Dupa caz, Completare Formularul nr. 17.Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
- nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
- nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asociatiei.Dupa caz, Completare Formularul nr. 18.
In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se solicita prezentarea de informatii privind partea din contractul de prestari servicii care urmeaza sa fie indeplinita de catre subcontractanti si specializarea acestora.Dupa caz, Completare Formularul nr. 16.Se va prezenta copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Criteriul tehnic - evaluare
50%
Descriere: Caracteristici tehnico functionale
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2014 12:00
Locul: sediul Agentieie Nationale de Integritate din bdul Lascar CATARGIU nr 15, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori din partea ANRMAP, UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
1. Modalitatea de departajare: Daca doua sau mai multe oferte prezinta acelasi cel mai scazut punctaj, se va declara castigator, cel care are pretul cel mai scazut. Daca au si acelasi pret, se va solicita o noua prop. finan. din partea respectivilor op. ec., in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la deschiderea ofertelor, mentiune care va fi facuta si in PV de deschidere a ofertelor.2. Datorita caracterului clasificat ?secret de serviciu? al caietului de sarcini, procedura de preluare a acestuia de catre posibilii ofertanti, se vaface cu respectarea urmatorilor pasi: a) depunerea la sediul ANI a unei solicitari scrise, aprobata si avizata de conducerea op. ec., impreuna cu chestionarul de securitate (Formularul nr. 21) completat si inregistrat ca secret de serviciu dupa completare, in original, cu numar de inregistrare, aprobat si stampilat de conducerea op. ec.; b) obtinerea avizarii de catre Structura de Securitate/ Conducerea ANI a solicitarii posibilului ofertant de a prelua Caietul de sarcini; c) obtinerea aprobarii Structurii de Securitate/ Conducerea ANI de multpilicare a documentatiei; d) inmanarea Caietului de Sarcini persoanei delegate, in situatia avizarii favorabile a solicitarii de la pct-ul. a); e) ridicarea Caietului de Sarcini de la sediul Agentiei se va face in urmatoarea zi lucratoare, dar nu mai devreme de 24 de ore de la ora de depunere a solicitarii scrise. *) Persoana delegata trebuie sa fie imputernicita sa ridice si sa transporte informatii SECRETE DE SERVICIU, conform legislatiei in vigoare (Formularul nr. 22). *) Persoana delegata trebuie sa fie imputernicita sa ridice si sa transporte informatii SECRETE DE SERVICIU, conform legislatiei in vigoare3. Ofertantii vor indica in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.4. Factori de evaluare: a) Pretul ? 50 pct.; b) Caracteristici tehnico-functionale. b.1) Baza de date suport decizional (in-memory) - 4p; b.2) Baza de date suport decizional (in-memory) - 3p; b.3) Subsistemul pentru Management Strategic al Performantelor - 3p; b.4) Subsistemul pentru Management Strategic al Performantelor - 2p; b.5) Accesul de pe echipamente mobile la componenta de Management Strategic al Performantelor - 1p; b.6) Platforma componentei de analiza inteligenta - 4p; b.7) Componenta pentru analiza inteligenta - 4p; b.8) Platforma componentei de analiza inteligenta - 2p; b.9) Componenta pentru analiza inteligenta, prin intermediul functionalitatii de analiza si interogare de tip temporal - 2p; b.10) Platforma de analiza inteligenta - 2p; b.11) Componenta pentru analiza inteligenta - 1p; b.12) Subsistemul de Management al Cazurilor Investigate - 5p; b.13) Subsistemul de Management al Cazurilor Investigate - 5p; b.14) Aplicatiile vor utiliza subsistemulBaze de Date Suport Decizional (in-memory) ca sursa primara de persistent - 3p; b.15) Solutia propusa va permite utilizarea tuturor functionalitatilor bazei de date suport decizional (in-memory) - 2p; b.16) Baza de date suport decizional (in-memory) sa ofere atat functionalitati de tip OLTP cat si OLAP - 3p; b.17) Baza de date suport decizional (in-memory)sa asigure suport pentru interfatarea cu platforme de tip Hadoop sau echivalent pentru volume foarte mari de date - 2p si b.18) Baza de date suport decizional (in-memory) sa asigure functionalitati pentru procesarea tipurilor de date geo-spatiale - 2p.5. Alte informatii privind contractul: - Contractul reprezinta intelegerea scrisa intervenita intre autoritatea contractanta si operatorul economic, al carui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere. - Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer