Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prima infiintare retea de apa uzata (canalizare si statii de epurare), modernizare drumuri comunale si achizitionarea de costume populare, realizate prin fonduri structurale, in comuna Certesti, judetul Galati


Anunt de participare numarul 91725/01.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CERTESTI (CONSILIUL LOCAL CERTESTI GALATI)
Adresa postala: SAT CERTESTI COMUNA CERTESTI JUD. GALATI, Localitatea: Certesti, Cod postal: 807070, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE CARAUS, Tel.0236/337737, Email: [email protected], Fax: 0236/337536
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prima infiintare retea de apa uzata (canalizare si statii de epurare), modernizare drumuri comunalesi achizitionarea de costume populare, realizate prin fonduri structurale, in comuna Certesti, judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Certesti, toate cele 3 sate componente.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia cuprinde:
Componenta 1: Prima infiintare retea de apa uzata (canalizare si statii de epurare), realizate prin fonduri structurale, in comuna Certesti, judetul Galati
Componenta 2: Modernizare drumuri comunale, realizate prin fonduri structurale, in comuna Certesti, judetul Galati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectul prevede:
- pentru Componenta 1: realizarea unui sistem de canalizare in lungime de 4805 metri, a 3 statii de pompare si a unei statii de epurare avand capacitatea de 71 mc/zi;
- pentru Componenta 2: modernizarea a 2646 m de drumuri in comuna Certesti.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 656, 849RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 150.000 lei. Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR, buget local si buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie, conform art.44 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privin eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006;documente (certificate de atestare fiscala) care sa confirme atat achitarea obligatiilor de plata la bugetul consolidat al statului cat si plata impozitelor si taxelor catre bugetul local, valabile la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata;copie cod unic de inregistrare si certificat de inmatriculare; certificat constatator (eliberat cu maximum 30 de zile de data deschiderii ofertelor)in original sau copie legalizata pentru persoanele juridice romane, respectiv original si traducere legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice straine. Operatorul trebuie sa dovedeasca ca are ca obiect de activitate activitatile supuse procedurii de achizitie si ca nu are inscrisuri cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privin procedura insolventei, cu modificarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilanturile contabile la 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008, vizate si inregistrate de organele competente, in copie legalizata. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.2. Prezentarea fisei de informatii generale (formular nr. 2 Informatii generale). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.3. Se va atasa un extras de cont in original, eliberat cu maximum doua zile inainte de data depunerii oferteisau o scrisoare de bonitate emisa de o banca comerciala, cu valabilitatea egala cu valabilitatea ofertei, in vederea demonstarii indeplinirii cerintei minime de calificare valoarea minima a lichiditatilor si/sau facilitatilor de creditare. Daca un ofertant va prezenta un document prin care banca mentioneaza ca documentul eliberat nu reprezinta un angajament ferm in acest sens, ofertantul va fi descalificat.Totodata, ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere, autentificata la notariat, din care sa rezulte ca suma respectiva va fi utilizata numai pentru asigurarea derularii acestei lucrari.4.Scrisoare de bonitate emisa de o banca comerciala in original care sa ateste faptul ca nu figureaza cu incidente de platainregistrate la Centrala Incidentelor de Plata in ultimele 12 luni sau adeverinta emisa de Centrala Incidentelor de Plata privind nefigurarea in evidentele acestei institutii cu incidente de plata in ultimele 12 luni. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document) 5. Persoanele juridice straine vor atasa, in copie insotita de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintelor minime de calificare solicitate. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, din productia de constructii montaj, sa fie mai mare sau cel putin egala cu suma de 17.000 mii lei.Rezultatul ultimului exercitiu financiar (31.12.2008) sa fie pozitiv. Societatile care inregistreaza pierderi la sfarsitul exercitiului financiar 2008 vor fi respinse.Nivelul indicatorului financiar "lichiditate generala" sa depaseasca cota de 100% pentru anul financiar 2008.Valoarea minima a lichiditatilor si/sau facilitatilor de creditare sa fie de 2.500.000 lei.Inexistenta incidentelor de plata in ultimele 12 luni calendaristice.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. 3 contracte de lucrari finalizate, in copie legalizata, recomandari in original din partea beneficiarilor lucrarilor, procese verbale la terminarea lucrarilor, in original sau copie legalizata. Formularul 12 H, atestate ICECON. Formularul 12I, atestat de lucrari ANRE pentru proiectare si executie lucrari in retele electrice de joasa si medie tensiune.Curriculum Vitae, copii legalizate dupa atestatele persoanelor cuprinse la resurse umane minime.Angajamentul ofertantului ca, in cazul indisponibilitatii unor persoane din cele nominalizate, le va inlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei.Angajamentul de participare, in original, pentru fiecare dintre specialistii mentionati in formularul 12I, in cazul in care acestia nu sunt angajati permanenti ai ofertantului.La oferta se va atasa un angajament al ofertantului, prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului de lucrari va prezenta, in original, asigurarea pentru toate riscurile lucrarilor de constructii montaj si raspunderea constructorului raspundere civila.(Declaratie bancara privind asigurarea riscului profesional).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.-cel putin 3 contracte similare, incheiate si finalizate in ultimii 5 ani, (minim 1 contract retele de canalizare si minim un contract modernizare drumuri prin asfaltare)a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 8.650.000 lei fara TVA.2.dotare minima: - 1 excavator cu sistem de monitorizare GPS- 3 D;
- 1 autogreder prevazut cu sistem de monitorizare GPS 3D;
- 1 buldozer prevazut cu sistem de monitorizare GPS-3D;
- 1 cilindri compactori terasieri;
- 1 cilindri compactori pneu-pneu;
- 1 cilindri compactori lis-lis;
- 1 finisor de beton;
- 1 finisor de asfalt;
- 1 statie de asfalt cu o capacitate minima 150 tone/ora, amplasata la o distanta de maximum 100 km de amplasamentul investitiei, cu autorizatie de mediu pentru locatia unde este amplasata;
- 1 statie de beton cu o capacitate minima de 80 metri cubi/ora, amplasata la o distanta de maximum 100 km de amplasamentul investiei, cu autorizatie de mediu pentru locatia unde este amplasata.Se solicita atestatele ICECON sau similar pentru utilajele de mai sus.- 1 statie totala 3D pentruridicari topografice si transpunerea in teren a cotelor din proiectul tehnic.- 5 camioane, capacitate minimum 18 metri cubi fiecare;
- laborator de gradul II pentru beton si asfalt.3.Ofertantul va trebui sa dispuna de urmatoarele resurse umane: 1 responsabil tehnic cu executia in domeniul drumurilor;1 responsabil tehnic cu executia in domeniul lucrarilor hidroedilitare;1 responsabil tehnic cu calitatea (domeniile drum si constructii hidrotehnice)1 manager de proiect;1 inginer drumar;1 responsabil cu protectia muncii si PSI.4. Copii legalizate dupa certificatul ISO 9001:2000 sau echivalent, ISO 14001/2004 sau echivalent, ISO 18001/2007 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a lucrarii
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Garantia lucrarii
10%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.12.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.12.2009 12:00
Locul: Sediul Primariei Certesti, localitatea Certesti, comuna Certesti, judetul Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observator UCVAP si observator CRPDRP 2 Constanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PNDR, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire nu poate fi postata electronic din motive tehnice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Galati, sectia contencios administrativ
Adresa postala: Strada Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236460261, Email: [email protected], Fax: 0236460261, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Certesti, Compartimentul Juridic
Adresa postala: Certesti, Judetul Galati, Localitatea: Certesti, Cod postal: 807070, Romania, Tel.0236337536, Email: [email protected], Fax: 0236337536
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2009 15:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer