Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prima infiintare retea publica de apa uzata( canalizare, statii de epurare), extindere retea publica de apa, imbunatatirea drumurilor de interes local, renovare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Strejesti, jud. Olt


Anunt de participare numarul 86926/22.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA STREJESTI (PRIMARIA)
Adresa postala: COMUNA STREJESTI, JUDETUL OLT, Localitatea: Strejesti, Cod postal: 237440, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN VIZANTIE, Tel.0249 472006, Email: [email protected], Fax: 0249 472006, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prima infiintare retea publica de apa uzata( canalizare, statii de epurare), extindere retea publica de apa, imbunatatirea drumurilor de interes local, renovare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Strejesti, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna strejesti, Jud Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie pentru obiectiv : "Prima infiintare retea publica de apa uzata( canalizare, statii de epurare), extindere retea publica de apa, imbunatatirea drumurilor de interes local, renovare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Strejesti, jud. Olt" finantat prin Programul FEADR Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoarea a mostenirii rurle.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala a investitiei :8.724.420 LeiComponenta 1: Proiectare: 248.158 lei , din care: Prima infiintare retea publica de apa uzata(retea canalizare, statii pompare, statie epurare): 161.538 lei
Extindere retea publica de apa: 10.217 lei
Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local: 10.900lei
Renovare, modernizare si dotare camin cultural: 65.503 lei
Componenta 2: Executie :8.476.262 lei, din care: Prima infiintare retea publica de apa uzata (retea canalizare, statii pompare, statie epurare): 7.038.156 lei
Extindere retea publica de apa: 136.476 lei
Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local: 208.392 lei
Renovare, modernizare si dotare camin cultural: 1.093.238 lei
Valoarea estimata fara TVA: 8, 724, 420RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantiei de participare100000lei, Garantia de buna executie-10%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoarea a mostenirii rurle.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea, declaratieprivind neincadrarea in prevederile art.181, declaratie privind calitatea de participant, cazier fiscal, cazier judiciar, CUI, certificat ORC, certificat DGFP, certificat taxe si impozite locale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant 2007, 2008: cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, lichiditatea generala pe 2008 (100%), cifra de afaceri medie pentru executie va fi de minim 16.000.000 RON iar la proiectare de 450.000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani pentru executie si principalele servicii prestate in ultimii 3 ani pentru proiectare
lista cu dotari specifice atat la executie cat si proiectare conform fisa de date
ISO 9001, 14001, QHSAS 18001, conform fisa de date
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani, cel putin, urmatoarele lucrari similare: -lucrari similare de canalizare cu statie de epurare in valoare totala de minim 3 000 000 RON- lucrari similare de modernizare drum in valoare totala de minim 200 000 RON- lucrari similare de alimentare cu apa in valoare de minim 100 000 RON- lucrari similare de renovare, reabilitare cladire in valoare de minim 1 000 000 RONOfertantul trebuie sa faca dovada ca a proiectat (Proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini) in ultimii 3 ani, cel putin, urmatoarele: - executarea unor servicii similare-proiectare sisteme de canalizarein valoare totala de minim 160 000 RON- executarea unor servicii similare-proiectare sisteme de alimentare cu apa in valoare totala de minim 10.000 RON- executarea unor servicii similare-proiectare modernizare drum in valoare totala de minim 10.000 RON- executarea unor servicii similare-proiectare renovare, reabilitare cladire in valoare totala de minim 105.000 RON
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
pret
35%
Descriere: oferta cu p mic primeste punctaj maxim
2.
Termen de predare/executie
30%
Descriere: termen predare proiect si executie lucrare
3.
Programul calitatii propus
20%
Descriere: descriere prog calitate pentru lucrare
4.
Tehnologia propusa
15%
Descriere: tehnologia propusa pentru executie
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2009 11:00
Locul: Consiliul Local Strejesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, membrii comisiei de evaluare, reprezentanti ai MFP, APDRP si alte persoane autorizate de catre autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoarea a mostenirii rurle.
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea contractanta, pe data de 21.09.2009, orele 12.00. Locatia: Consiliul Local Strejesti, judetul Olt3. Daca un ofertant nu a participat la vizita pe teren organizata de Autoritatea contractanta la data precizata acesta trebuie sa efectueze pe propria raspundere vizita pe teren sau va depune pe riscul propriu oferta fara a vizita amplasamentu
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6 , Sector 3, Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: : 030084, Romania, Tel.(+40) 21 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
: Tribunalul Olt, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Strada Manastirii nr. 2, JudetulOlt, Cod postal: 230038, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230038, Romania, Tel.0249414989, Email: [email protected], Fax: 0249435782
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Strejesti
Adresa postala: Comuna Strejesti, Jud. Olt, Localitatea: Strejesti, Cod postal: 237440, Romania, Tel.0249/472006, Email: [email protected], Fax: 0249/472006
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2009 13:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer