Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare, statie de epurare) , extindere retea publica de apa, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, prima infiintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale-centru de ingrijire


Anunt de participare numarul 86304/11.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SLATIOARA (PRIMARIA COMUNEI SLATIOARA)
Adresa postala: Primaria Comunei Slatioara, comuna Slatioara, judetul olt, Localitatea: Slatioara, Cod postal: 237410, Romania, Punct(e) de contact: TEODOR CRETU, Tel.0249431790, Email: [email protected], Fax: 0249431790, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare, statie de epurare) , extindere retea publica de apa, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, prima infiintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale-centru de ingrijire copii (cresa conform legii 263/2007) si dotare camin cultural in comuna Slatioara, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Slatioara, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se urmareste realizarea urmatorului obiectiv: Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare, statie de epurare) , extindere retea publica de apa, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, prima infiintare si dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale-centru de ingrijire copii (cresa conform legii 263/2007) si dotare camin cultural in comuna Slatioara, jud. Olt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45215213-3-Lucrari de constructii de centre de ingrijire (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala a contractului fara TVA este de 7.234.571 RON, din care Prima infintare retea publica de apa uzata(canalizare+statie de epurare) in valoare de 4.933.485 RON din care proiectare 113.150 RON, Extindere retea publica de apa in valoare 40.686 RON din care proiectare 2.861 RON, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in valoare de 703.730 RON din care proiectare 32.070 RON, Prima infintare si dotare a infrastructuri aferente serviciilor sociale - Centru de ingrijire copii(cresa cf. legii 263/2007)in valoare de 1.437.100 RON din care proiectare 94.463 RON, si dotare Camin cultural in comuna Slatioara jud. Olt in valoare de 119.570 RON.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 234, 571RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 100.000 RON, garantie de buna executie 10 %
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR masura 3.2.2. renovarea si dezvoltarea satelor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare(legalizate)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie sa prezinte Declaratia privind eligibilitatea, Declaratia privind calitatea de participant la procedura, Cazier fiscal, Cazier judiciar, CUI, Certificat ORC sau echivalent pt. persoanele juridice straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateOperatorii economici trebuie sa prezinte: - bilantul contabil pentru anii: 2006, 2007 si 2008- cifra de afaceri pe trei ani (2006, 2007 si 2008)- lichiditate generala pentru anul 2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani calendaristici (2006, 2007 si 2008) este mai mare sau egala cu 14.000.000 RON sau echivalent in orice valuta cursul de schimb fiind cel afisat de catre BCE la data de 02.10.2008 pentru executie, iar pentru proiectare media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani calendaristici (2006, 2007 si 2008) este mai mare sau egala cu 450.000 RON sau echivalent in orice valuta cursul de schimb fiind cel afisat de catre BCE la data de 02.10.2008- lichiditate generala minim 100% (pentru anul 2008)in cazul proiectantului, cat si al constructorului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- experienta similara- lista cu principalele lucrari din ultimii 5 ani;
- lista cu dotarile specifice, utilaj, echipamente pe care se angajeaza sa le foloseasca la indeplinirea contractului- lista cu resursele umane pe care le va folosi pentru indeplinirea contractului- certificate ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 si SA 8000:2008 - pentru executie lucrari si ISO 14001, ISO 9001 si OHSAS 18001 pentru proiectare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executatin ultimii 5 ani, cel putin, urmatoarele lucrari similare: o lucrare similara de retea publica de apa uzata cu statie de epurare in valoare totala de minim 3 000 000RON;
- o lucrare modernizare drum in valoare totala de minim 700 000 RON;
- o lucrare de constructie civila noua in valoare de minim 1 400 000 RON;
-o lucrare de alimentare cu apa in valoare de 1.000.000ron.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a proiectatin ultimii 3 ani, cel putin, urmatoarele lucrari similare: -o lucrare similara de retea publica de apa uzata cu statie de epurare sau separat o lucrare de retea publica de apa uzata si o lucrare publica de statie de epurare (retehnologizare stasie de epurare );
-o lucrare de alimentare cu apa;
-o lucrare modernizare drum ;
-o lucrare de proiectare cladire destinataserviciilor sociale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2009 11:00
Locul: Primaria Comunei Slatioara, Comuna Slatioara, judetul Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, membrii comisiei de evaluare, reprezentanti ai MFP, APDRP si alte persoane autorizate de catre autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR masura 3.2.2.
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea contractanta, pe data de 14. 09. 2009, orele 12.00. Locatia: Consiliul Local Slatioara, judetul Olt
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Str. N.Titulescu nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251 418568
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Slatioara, jud. Olt
Adresa postala: Comuna Slatioara, jud. Olt, Localitatea: Slatioara, Cod postal: 237410, Romania, Tel.0249 431790, Email: [email protected], Fax: 0249 431790
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2009 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer