Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare si statii de epurare), Extinderea retelei publice de apa, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi in interiorul comunei) si Renovare, modernizare si do


Anunt de participare numarul 97343/01.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA STREJESTI (PRIMARIA)
Adresa postala: COMUNA STREJESTI, JUDETUL OLT, Localitatea: Strejesti, Cod postal: 237440, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN VIZANTIE, Tel.0249 472006, Email: [email protected], Fax: 0249 472005, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare si statii de epurare), Extinderea retelei publice de apa, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi in interiorul comunei) si Renovare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Strejesti, judetul Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA STREJESTI JUD OLT
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul "Prima infiintare retea publica de apa uzata (canalizare si statii de epurare), Extinderea retelei publice de apa, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi in interiorul comunei) si Renovare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Strejesti, judetul Olt"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala a investitiei 8.724.415 leiComponenta 1 proiectare-Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de executie, documentatie de avizare, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica si verificare proiect pentru"Prima infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare)"-161.538 lei-Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de executie, documentatie de avizare, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica si verificare proiect pentru"Extinderea retelei publice de apa"-10.216 lei-Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de executie, documentatie de avizare, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica si verificare proiect pentru"Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi in interiorul comunei)"-10.898 lei-Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de executie, documentatie de avizare, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica si verificare proiect pentru "Renovare, modernizare si dotare camin cultural"-65.501 leiComponenta 2 Executie lucrari-Executie lucrari pentru"Prima infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare)"-7.038.156 lei-Executie lucrari pentru"Extinderea retelei publice de apa"-136.476 lei-Executie lucrari pentru"Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi in interiorul comunei)"-208.392 lei-Executie lucrari pentru "Renovare, modernizare si dotare camin cultural"-1.093.238 leiValoarea estimata fara TVA: 8, 724, 415 RON
Valoarea estimata fara TVA: 8, 724, 415RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garan.particip-conform doc artribuire cuantum de 100000lei.Garn.de buna executie- 5% din val.contr.fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR Masura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in art 180 si art 181 din OUG 34/2006 cu mod si compl.ulterioare, cazier fiscal, cazier judiciar, certificat taxe si impozite buget stat, certificat taxe si impozite buget local, certificat ORC, declaratie privind calitatea de participant procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.profit an 20082.cifra de afaceri media anii 2006, 2007, 20083.copie bilanturi 2006.2007.2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. pozitiv 2. 16.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.declaratie principalele lucrari executate in ultimii 5 ani2.declaratie principalele servicii executate in ultimii 3 ani3.lucrari similare canalizare cu statie de epurare4.lucrari similare alimentare cu apa5.lucrari similare modernizare drum6.lucrari similare constructii civile7.servicii de proiectare canalizare cu statie de epurare8.servicii de proiectare alimentare cu apa9.servicii de proiectare modernizare drum10.servicii proiectare renovare/reabilitare cladiri11.personal de specialitate RTE si CQ pt domeniul drumuri, tehnico-edilitare si civile12.un ing proiectant specialitatea drumuri si poduri, un ing proiectant specialitatea hidrotehnica/inginerie sanitara/protectia mediului, un ing proiectant specialitatea constructii civile, un verificator proiect drum, un verificator proiect tehnico-edilitare, un verificator proiect constructii civile, un inginer autorizat ANRE pt. proiectare, medie si joasa tensiune.
13.lista cu dotari utilaje de care dispune pentru indeplinirea contractului14.certificat ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
3.maximum doua contracte valoare cumulata 5.500.000 lei 4.un contract valoare 100.000 lei 5.un contract valoare 200.000 lei 6.un contract valoare 1.000.000 lei 7.un contract valoare 160.000 lei 8.un contract valoare 10.000 lei 9.un contract valoare 10.000 lei 10.un contract valoare 105.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
140/29.03.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.04.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2010 11:00
Locul: Primaria Comunei strejesti, com Strejesti, jud Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
-reprezentantii autorizati ai ofertantilor, observatori desemnati ai UCVAP, observatori desemnati ai APDRP - CRPDRP 4 SUD VEST Oltenia, alte persoane autorizate de autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR Masura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Din motive tehnice, studiile de fezabilitate nu pot si publicate in SEAP.Acestea vor fi puse la dispozitia ofertantilor, gratuit, pe suport magnetic(CD).Reprezentantii ofertantilor le pot ridica de la sediul Primariei Strejesti, jud Olt, pe baza de proces verbal de predare -primire, avind asupra lor stampila si imputernicire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleus nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40)21 310 46 41, Email: [email protected], Fax: (+40)21 310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova -Sectia contecios administrativ
Adresa postala: Str.Nicolae Titulescu nr 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.(+40)251 418 568, Email: [email protected], Fax: (+40)251 415 600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la luarea la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Strejesti - Primaria Strejesti
Adresa postala: Com Strejesti, sat Strejesti, Localitatea: Strejesti, Cod postal: 237440, Romania, Tel.(+40)249 472 006, Email: [email protected], Fax: (+40)249 472 005
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2010 16:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer