Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prima infiintare retea publica de apa uzata, imbunatatirea retelei publice de apa, imbunatatire drumuri comunale si vicinale, prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar si dotare camin cultural Suici.comuna Suici judetul Arges


Anunt de participare numarul 108055/20.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUICI (PRIMARIA SUICI)
Adresa postala:  COMUNA SUICI, Localitatea:  suici, Cod postal:  117725, Romania, Punct(e) de contact:  ELENA POPESCU, Tel. 0248545003, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0248545155, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prima infiintare retea publica de apa uzata, imbunatatirea retelei publice de apa, imbunatatire drumuri comunale si vicinale, prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar si dotare camin cultural Suici.comuna Suici judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Suici judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executare si proiectare inclusivcu energie electrica si asistenta tehnica pentru proiectul: ;Prima infiintare retea publica de apa uzata, imbunatatirea retelei publice de apa, imbunatatire drumuri comunale si vicinale, prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar si dotare camin cultural Suici, judetul Arges.''
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va executa proiectarea tehnica si executia lucrarilor stabilite in anexa in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 9, 777, 512RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 100.000 leiGarantia de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Contract finantat prin FEADR, MASURA 3.2.2 in baza Contractului de finantare nr. C 322010930300068/02.06.2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere pentru depunerea unei oferte comune (art.44 alin.1 si 2 din OUG 34/2006). Daca subcontracteaza vor arata partile subcontractante si potentiali subcontractori
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente prezentate de ofertant: conform documentatiei de licitatie
Declaratie privind eligibilitate;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, impozitele si taxele locale si a asigurarilor sociale de stat (original sau copie legalizata);
Imputernicire de semnatura;
Certificatul de inregistrare;Certificatul constator emis de Oficiul Registrului Comertului sau institutii similare pt ofertatanti straini, emis cu cel putin 30 de zile inaite de data dechideri ofertelor, din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitatea si este autorizata potrivit Legii 359/2004 pentru efectuarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei indiferent pentru ofertantii din tara sau echivalent pentru ofertantii straini;Cazier fiscal al intreprinderii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie:
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau cel putin egala cu suma de 19.300.000 lei. Se va lua in calcul cursul BCE valabil pentru data de 27.02.2009 si anume 4, 3025 LEI/EURO, acelasi curs se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.
Rezultatul exercitiilor financiare din ultimii 3 ani(2007, 2008, 2009) sa fie pozitiv.
Valoarea minima a lichiditatilor si/sau facilitatilorde creditare, sa fie de peste 1.800.000 lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau cel putin egala cu suma de 19.300.000 lei. Se va lua in calcul cursul BCE valabil pentru data de 27.02.2009 si anume 4, 3025 LEI/EURO, acelasi curs se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.Rezultatul exercitiilor financiare din ultimii 3 ani(2007, 2008, 2009) sa fie pozitiv.Valoarea minima a lichiditatilor si/sau facilitatilorde creditare, sa fie de peste 1.800.000 lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista servicilor executate in ultimii 3 (trei) ani conform Anexa 15 (Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani)Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a proiectat (Proiect tehnic, detalii de executie, ) in ultimii 3 ani, cel putin, urmatoarele:
- contracte de prestari servicii similare-proiectare sisteme de canalizare cu statie de epurare / apa in valoare totala de minim 240.000 RON; Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ?min 1(min unul).
- executarea unor servicii similare-proiectare modernizare drum in valoare totala de minim 73.000 RON; Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ?min 1(min unul).Nr. contractelor pentru activitatile sus-prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte -min.1 pentru fiecare obiectiv in parte sau cumulate.
Se vor prezenta copii dupa Contractele de prestari servicii insotite de Procesele verbale de receptie si Recomandari din partea beneficiarului.Lista lucrarilor executate in ultimii 5 (cinci) ani, conform Anexa 16 (Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani).Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani urmatoarele lucrari similare:
- contracte de executie lucrari de canalizare, cu statie de epurare, a caror valoare insumata sa fie de minim 3.400.000 lei. Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1 (unul).
-contract de executie lucrari de modernizare drum a carui valoare sa fie de minim 2.300.000 lei .Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1(unul).
-contract de executie lucrari de alimentare cu apa a carui valoare sa fie de minim 1.250.000 lei .Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1(unul).
-contract de executie lucrari de constructii civilecarui valoare sa fie de minim 900.000 lei. Numarul contractelor prezentate pentru demonstrarea acestei cerinte ? min 1(unul)sau cumulate.Nr. contractelor prezentate pentru demonstrarea obiectivelor sus-mentionate poate fi minim 1 sau cumulate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.10.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 13.01.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2010 12:00
Locul: Primaria comunei Suici
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, expertii externi cooptati, reprezentantii UCVAP, reprezentantii APDRP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea:  BIUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40-21-3104641, Email:  [email protected], Fax:  +40-21-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Pitesti
Adresa postala:  strada Victoriei nr.22, Pitesti, jud. Arges , Localitatea: Pitesti, ,Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110016, Romania, Tel. 0248.219.374, Email:  [email protected], Fax:  0248.223.828
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI SUICI
Adresa postala:  Primaria Coumunei Suici, Localitatea: Suici , Judetul Arges, Localitatea:  SUICI, Cod postal:  117725, Romania, Tel. 0248545003, Fax:  0248545155
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2010 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer