Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Procurare montaj si probare robineti aferenti sistemului de conducte tehnologice instalatie GS1


Anunt de participare (utilitati) numarul 125792/13.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala:  DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220236, Romania, Punct(e) de contact:  Georgeta Chivu, Tel. 0750250576, Email:  [email protected], Fax:  0252/323685, Adresa internet (URL):  www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma apartinand MECMA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Procurare montaj si probare robineti aferenti sistemului de conducte tehnologice instalatie GS1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala ROMAG-PROD
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Procurare, montaj si probare robineti aferenti sistemului de conducte tehnologice instalatie GS1
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131000-6 - Robinete si vane (Rev.2)
42131390-6-Montaje de vane (Rev.2)
45231111-6-Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de produse care se vor procura, monta si proba sunt conform caietelor de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 498, 079.17RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 69.961lei, garantia de buna executie 10% din valoarea contratului exclusiv TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocatii bugetare + surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic;Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat;Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local;Certificat de Inregistrare (C.U.I) emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiPersoane juridice /fizice straine- Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, Autorizatie ISCIR PT C10/1-2003
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista de livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani; Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertatant, in special pentru asigurarea controlului calitatii; Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze;Document privind certificarea implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul roman ? SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent;Document privind certificarea implementarii unui sistem de management de mediu in conformitate cu standardul roman ? SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent;Document privind certificarea implementarii si mentinerea unui Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, in conformitate cu standardul roman SR EN OHSAS 18001:2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.08.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2011 12:00
Locul: Locul: RAAN, Loc. Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 1, sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare oferte si imuternicitii op. economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40-(0)213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40-(0)2131046412, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A.A.N. - Serviciul Contencios Juridic
Adresa postala:  Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Judetul MH, Localitatea:  Drobeta Turnu Severin, Cod postal:  220236, Romania, Tel. +40-(0)252/326147, Fax:  +40-(0)252/323685
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2011 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer