Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROCURARE PRODUSE COMBATEREA COMPLEXULUI DE BOLI FOLIARE SI ALE SPICULUI LA GRAU SI ORZ


Anunt de participare numarul 75206/09.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA TELEORMAN
Adresa postala: STR. LIBERTATII NR.99 ALEXANDRIA, TELEORMAN, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140009, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA CONSTANTA STOICA, Tel.0247312281, In atentia: BORNEA ION, Email: [email protected], Fax: 0247326684
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: AGRICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROCURARE PRODUSE COMBATEREA COMPLEXULUI DE BOLI FOLIARE SI ALE SPICULUI LA GRAU SI ORZ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UNITATE FITOSANITARA TELEORMAN, STR. LIBERTATII NR.99 ALEXANDRIA, TELEORMAN
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
COMBATEREA COMPLEXULUI DE BOLI FOLIARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24451000-0 - Pesticide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
COMBATERE BOLI FOLIARE PE SUPRAFATA DE 10.000 HA
Valoarea estimata fara TVA: 361, 109RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 4297 LEI SUB FORMA DE GARANTIE BANCARA SAU ORDIN DE PLATA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ALOCATII BUGETARE, PLATA SE VA FACE PRIN TREZORERIE DE CATRE DADR TELEORMAN
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT UNIC
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARARTII PRIVIND ELIGIBILITATEA CONF. ART.180 DIN OUG 34/2006
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.181 DIN OUG 34/2006
CERTIFICATE DE ATSTARE FISCALA PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR EXIGIBILE DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR CATRE BUGETUL DE STATCONSOLIDAT SI CATRE BUGETUL LOCAL.
CERTIFICAT DE INMATRICULARE ELIBERAT DE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI (COPIE)
CERTIFICAT CONSTATATOR ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI (ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZAT)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL LA 31.12.2007 (COPIE)
BILANT CONTABIL LA 30.06.2008 (COPIE)
SCRISOARE DEBONITARE DIN PARTEA BANCII (ORIGINAL)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
RECOMANDARI DIN PARTEA A CEL PUTIN DOI BENEFICIARI . CERTIFICAT DE OMOLOGARE PENTRU PRODUSELE DE PROTECTIA PLANTELOR OFERTATE PENTRU ANUL 2009-2010, EMIS DE COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.05.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.05.2009 10:00
Locul: UNITATEA FITOSANITARA TELEORMAN STR. LIBERTATII NR.99 ALEXANDRIA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII FIRMELOR CARE DEPUN OFERTE CU IMPUTERNICIRE IN ACEST CAZ.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104640
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONTESTATIA POATE FI DEPUSA IN CINCI ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA A UNUI ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE CONSIDERAT NELEGAL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL DADR TELEORMAN
Adresa postala: STR. C.BRINCOVEANU, NR.73, ,Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140064, Romania, Tel.0247315580, Email: [email protected], Fax: 0247315651
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2009 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer