Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROCURAREA BILETELOR DE CALATORIE PENTRU TRANSPORT AERIAN DE PASAGERII


Anunt de participare numarul 90502/10.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
FEDERATIA ROMANA DE VOLEI
Adresa postala: STR. VASILE CONTA 16, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020954, Romania, Punct(e) de contact: STR. VASILE CONTA 16, SECTOR 2, Tel.+4021-3171747, In atentia: BULGARIU GABRIELA, Email: [email protected], Fax: +4021-3171747, Adresa internet (URL): http: //www.frvolei.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: SPORT (VOLEI)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROCURAREA BILETELOR DE CALATORIE PENTRU TRANSPORT AERIAN DE PASAGERII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: furnizarea biletelor de transport la sediul federatiei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 82, 000 si 120, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: aceste informatii vor fi furnizate dupa aprobarea calendarului international de catre federatia internationala (nu sunt disponibile momentan)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
BILETE DE AVION PENTRU DEPLASAREA LA COMPETITII INTERNATIONALE SI PREGATIRE DESFASURATE IN
STRAINATATE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
60410000-5-Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)
60420000-8-Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
60440000-4-Servicii aeriene si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MINIMUM 300 MAXIMUM 400 BILETE DE AVION
Valoarea estimata fara TVA: intre 82, 000 si 120, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CREDITE BUGETARE PE ANUL 2009 SI 2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform documentatiei publicata pe SEAP - (a) PENTRU PERSOANE JURIDICE ROMANE: 1.CERTIFICAT CONSTATATOR
ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI 2.CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA ELIBERAT DE OFICIUL
REGISTRULUI COMERTULUI b)PENTRU PERSOANE JURIDICE/FIZICE STRAINE - DOCUMENTE EDIFICATOARE PRIN
CARE SA SE DOVEDEASCA FORMA DE INREGISTRARE CA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA. c) PENTRU PERSOANE
JURIDICE ROMANE: 1.CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA 2.CERTIFICAT FISCAL. d) PENTRU PERSOANE JURIDICE
STRAINE: DOCUMENTATIE EDIFICATOARE PRIN CARE SA SE DOVEDEASCA CA SI-A INDEPLINIT OBLIGATIILE DE PLATA
A IMPOZITELOR, TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR CATRE BUGET)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform documentatiei publicata pe SEAP - 1. FISA DE INFORMATII GENERALE 2. BILANTUL CONTABIL LA 31.12.2008
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE CU LISTA SERVICIILOR PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
NU ESTE CAZUL (NU ESTE NECESAR SA SE FACA DOVADA UNEI ANUME SUME PENTRU EXPERIENTA SIMILARA SE DORESTE A SE STII CE EXPERIENTA A AVUT OFERTANTUL)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.11.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2009 12:00
Locul: la sediul federatiei (STR. VASILE CONTA 16, SECTOR 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
DELEGATUL OFERTANTULUI CU IMPUTERNICIRE SCRISA SI STAMPILATA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleosnr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021-319.51.83, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al F.R. VOLEI
Adresa postala: STR. VASILE CONTA 16, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020954, Romania, Tel.+4021-3171747, Email: [email protected], Fax: +4021-3171747, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2009 13:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer