Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse de curatenie


Anunt de participare numarul 147212/14.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA
Adresa postala: Mun.Rm. Valcea Str. Calea lui Traian nr.201 - Jud. Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240277, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii -Publice, Tel. +40 25074001/318, In atentia: Oprea Angela, Email: [email protected], Fax: +40 250746989, Adresa internet (URL): www.sjv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Produsede curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Franco depozit- Spitalul Judetean de Urgenta Rm.Valcea str. Calea lui Traian 201
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsede curatenie.Val.estimata a prezentei proceduri-187.883, 00 ron ce reprezinta val.contractului pana la 31.12.2013.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)
33141123-8-Recipiente pentru ace (Rev.2)
33141600-6-Recipiente si pungi de recoltare, drenaj si truse (Rev.2)
39224000-8-Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)
39831200-8-Detergenti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini, si/sau specificatii in Anexa B la prezenta fisa de date din SEAP.Val.min. 187.883, 00 reprez. val.contr.pana la 31.12.2013 a prezentei proceduri, insa val.max. 549.694, 00=val..estim ce contine si val. posibilelor suplimentari
Valoarea estimata fara TVA: intre 187, 883 si 549, 694RON
II.2.2) Optiuni
Da
Acte aditionale.pana la val.de 361.811, 00lei conf.art.6 alin3 lit d.din HG 925/06
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 3 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. respectiv 90 zile Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de osocietate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul: O21TREZ6715006XXX006481, deschis la Trezoreria Mun.Rm.Valcea. cod fiscal 2540589, plata cu chitanta prin casieria autoritatii contractante, Pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constitue garantia de participare in valuta.Cursul valutar echivalentul in lei la cursul stabilit deBNR inainte cu 5zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Formular 12 -Lipsa garantiei de participare, la data si ora limita pentru depunerea ofertelor va conduce la eliminarea ofertantului. Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei se va scana si se va depune in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare, si in original sau copie legalizata, la secretariatul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, strCalea Lui Traian nr.201 pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei. -Cuantumul garantiei de participare este detaliat in anexa B .-I.M.M.-urile beneficiaza de reducere 50% din cuantumul de garantie de participare cu conditia demonstararii ca se incadreaza, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, prin prezentarea modelului de formular NR.13 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de 5% din valoarea contractului faraTVA si se constituite conform art.90 alin(1), (2), (3) din HG 925/2006 prin; scrisoare de garantie bancara, - instrumente de garantare emise de societati de Asigurari, OP in contul spitalului RO21TREZ6715006XXX006481Trezoreria Mun.Rm.Valcea OP , chitanta de depunere numerar la casieria spitalului, - in favoarea Autoritatii contractante. DOVADA constituirii garantiei de buna executie se va prezenta la sediul autoritatii contractante , la data si ora precizate, de aceasta in adresa de comunicare la rezultatul procedurii. formular nr.14 -I.M.M.-urile beneficiaza de reducere 50% din cuantumul de garantie de buna executie cu conditia demonstararii ca se incadreaza, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, prin prezentarea modelului de formular nr.14
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Form.2Cerinta nr. 2 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In situatia in care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Form.3Cerinta nr. 3 Certificat de participare la licitatie, cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Form.4Cerinta nr. 4 Certificate constatatoare, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu re datorii scadente in luna anteriora celei in care se depun ofertele /candidaturile.Cerinta nr. 5Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 1(Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv)Manager, ec. Saliste Georgeta;Dir. financiar contabil Ec. Cretulescu Mihaita; Dir. medical dr. Badea Letitia; Sef Birou Achizitii Publice- ec.Voicu Dan; Sef Serviciu Aprovizionare-transport- ec.Strigoiu N.; Dobre Alina Dir. ingrijiri, Cosilieri juridici- Jr. Vladescu Florin si Jr. Deaconu Daniel Form.5 Certificat constatatoremis de ONRC
Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Bilantul contabil sau extrase de bilant la data de 31.12.2012, Cerinta nr. 2 Fisa de informatii generale.Informatii privind ofertantul , din care sa reiasa cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani precum si media anuala. Informatiile cuprinse in fisa vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Se solicita formularul 6 completat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta 1. Bilantul contabil sau extrase de bilant la data de 31.12.2012, Bilan?ul contabil sau extrase de bilan?, in cazul in care publicarea acestor bilan?uri este prevazuta de legisla?ia ?arii in care este stabilit ofertantul/candidatul: bilan? contabil/extras de bilan?/raport de audit/raport al cenzorilor etc.Cerinta nr. 2 Fisa de informatii generale.Informatii privind ofertantul , din care sa reiasa cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani precum si media anuala. Informatiile cuprinse in fisa vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Se solicita formularul 6 completat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerinta nr. 1 S e va prezenta o lista a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani Confirmarea livrarii prod..consta in prezentarea cel putin a unui certificat/document/contract/proces verbal de receptie emis de o autoritate ori beneficiar.- Form nr. 7.Cerinta nr. 2. Declaratie ce contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii- form 8 Cerinta nr. 3 Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii precum si daca este cazul, la resursele de studiu si de cercetare-Cerinta4.Operatorul ec va prezenta 1 mostra pentru, pentru fiecare lot ofertat. Se vor prezenta la sediul autoritatii contractante pana la data de ??, ora ?. Mostrele trebuie sa fie ambalate si etichetate: denumire producator, operator ec ofertant, adresa si datele de contact ale producatorului, respectiv operatorului ec ofertant. Se va specifica pe eticheta , ,MOSTRA ? ??(denum lotului pt care se depune oferta), procedura de licitatie din data de?. Mostrele trebuie sa fie ambalate si etichetate in ambalaj original
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerinta nr. 1 S e va prezenta o lista a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani Confirmarea livrarii prod..consta in prezentarea cel putin a unui certificat/document/contract/proces verbal de receptie emis de o autoritate ori beneficiar.- Form nr. 7.Cerinta nr. 2. Declaratie ce contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii- form 8 Cerinta nr. 3 Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii precum si daca este cazul, la resursele de studiu si de cercetare-Cerinta4.Operatorul ec va prezenta 1 mostra pentru, pentru fiecare lot ofertat. Se vor prezenta la sediul autoritatii contractante pana la data de ??, ora ?. Mostrele trebuie sa fie ambalate si etichetate: denumire producator, operator ec ofertant, adresa si datele de contact ale producatorului, respectiv operatorului ec ofertant. Se va specifica pe eticheta , ,MOSTRA ? ??(denum lotului pt care se depune oferta), procedura de licitatie din data de?. Mostrele trebuie sa fie ambalate si etichetate in ambalaj original
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19709
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S007-007605 din 10.01.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2013 11:00
Locul: Sectia Obstretica Ginecologie STR. Remus Belu NR.3 Rm Valcea- sala de sedinte parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si ofertanti/membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte, admisibile, clasate pe primul loc contin in cadrul propunerii financiare, preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajarere, o noua propunere financiara in plic inchis urmand sa fie declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Contractele de furnizare se vor incheia pentru cantitatiile aferente lunilor ramase de la finalizarea procedurii, pana la 31.12.2013.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform ar.256*2 lit. b). din O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic Rm.Valcea , Cod postal: 240277 , Romania , Tel.+40 250748001
Adresa postala: Mun.Rm.Valcea str. Calea lui Traian nr.201 Rm.Valcea , ,Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 240277, Romania, Tel. +40 250748001, Email: [email protected], Fax: +40 250746989, Adresa internet (URL): www.sjv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 11:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer