Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse alimentare necesare asigurarii alimentatiei de protectie pentru personalul Societatii Complexul Energetic Oltenia SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 145178/25.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: AI Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii, Tel. +40 253205411, In atentia: Ionut Adrian Vitejanu, Email: [email protected], Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Produse alimentare necesare asigurarii alimentatiei de protectie pentru personalul Societatii Complexul Energetic Oltenia SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Societatea Complexul Energetic Oltenia: Sucursala Electrocentrale Turceni si Sucursala Divizia Miniera
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse alimentare de protectie pentru angajatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca pentru care legislatia prevede acordarea lor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15550000-8 - Diverse produse lactate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pana la 31.12.2013:1057485 portii. AC isi rezerva dreptul de a prelungi perioada de furnizare cu 4 luni conf. art. 6(3) din HG 925/2006, respectiv cu 1057485 portii.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 586, 227.5 si 3, 172, 455RON
II.2.2) Optiuni
Da
Val. estimata pana la 31.12.2013:1586227.5 lei. Val. posibila suplim (4 luni): 1586227.5 lei
1 prelungiri posibile
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 15000 lei. Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora deschiderii ofertelor, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; si lichiditati depuse la casieria aut. contract. (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5.000 lei). Perioada de valabilitate agarantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor) IMM constituie GP cuantum 50% valoare. In masura in care CNSC respinge ca nefondata o eventuala contestatie, autoritatea contractanta va retine din GP o suma, conform art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006. GP se poate constitui si in euro (pentru echivalenta lei/euro, se va avea in vedere cursul comunicat de BNR cu 5 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor). Cuantumul GBE este in procent de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Se constituie prin: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari; - retineri succesive din val facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din val contractului, conf art. 90, alin.3, din H.G.925/2006, cu complet si modif aduse de H.G. 1045/2011. Din acest cont pot fi dispuse plati atat de contractant cu avizul scris al autorit contractante cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante. Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a GBE, din modelul de contract, parte a docum de atrib, completand Formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta. Caz IMM, GBEx: 5% pret contract, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinte obligatorii: Declaratie privind eligibilitatea (art. 180 din OUG 34/2006)- formular 1A. Declaratie privind neicadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - formular 1 B. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie (Formular nr. 2).Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta (Formularul nr. 3). Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006(Formular nr.4). (Persoane cu functie de decizie din
cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Laurentiu Dan Ciurel -Director General Executiv; Maria Scurtu - Director Divizia Financiara; Laura Elena Manea-Sef Departament Juridic; Grigorie Dadalau - Director Achizitii;Cosmin Ioan Rogobete - Sef Serviciu Achizitii Produse; Ionut Adrian Vitejanu- Serviciul Achizitii Produse). Certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiei pentru asigurari sociale de stat catre bugetul general si cel local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (formular tip eliberat de autoritatile competente), in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.180/181 si 69^1 din OUG 34/2006. Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 (4) din HGR 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, la solicitarea autoritatii contractante, in termen de cel mult 3 zile lucratoare. Daca sunt incertitudini/neclaritati privind documentele, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite
detalii/precizari/confirmari suplim. ofertantului/candidatului sau autoritatii competente. Pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente din care sa rezulte obiectul de activ al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata/copie lizibila "conform cu originalul". Informatiile n certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Valabilitatea autorizatiilor/certificatelor se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta fisa de informatii generale ale ofertantului. Cerinta minima: Cifra de afacerie globala medie pe ultimii 3 ani sa fie cel putin 1500000 lei. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR).
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare formular nr. 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani care sa contina valori, perioada si locul furnizarii produselor, beneficiari, etc. Livrarile
de produse sunt confirmate prin certificate/documente emise sau
contrasemnate de autoritati contractante, respectiv clienti privati. Nota: In
cazul clientilor privati cand din motive obiective si justificate ofertantul nu
poate obtine o justificare/confirmare va
demonstra livrarea de produse printr-o declaratie. Cerinta minima: Lista
principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte
dovedirea experientei similare. Se vor prezenta
documente/contracte/procese-verbale-de receptie/etc. care sa confirme
livrarea de produse similare. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul
mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare formular nr. 6. Prezentarea de copii dupa documente ce contin nformatii relevante in acest sens.
Cerinta minima: Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de conducere si de asigurare a calitatii , certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent , certificat emis de un
organism acreditat. - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documente se pot prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt
editate intr-o limba de circulatie europeana.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copie certificat sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2013 10:00
Locul: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. , str. A.I. Cuza, nr. 5, Targu Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP/CVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: -in situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste ladeschiderea noilor propuneri financiare. - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.-Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia dereducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2, lit. b din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. AI Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210140, Romania, Tel. +40 02532205411, Fax: +40 0253227280
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer