Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse birotica si papetarie


Anunt de participare (utilitati) numarul 145641/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Antonio Robert LORENTZ, Tel. +40 212009313/2007496, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere publica cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Produse birotica si papetarie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central de Materiale din Calea Grivitei nr. 64-66, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse de birotica si papetarie, necesare activitatii de exploatare postala, in reteaua operationala a C.N. Posta Romana S.A.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30192800-9 - Etichete autocolante (Rev.2)
24911200-5-Adezivi (Rev.2)
30199710-0-Plicuri imprimate (Rev.2)
39162110-9-Rechizite scolare (Rev.2)
44424200-0-Banda adeziva (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala a tipologiilor de produse birotica si papetarie este de 1.041.335 bucati, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 095, 787.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare valabila cel putin 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia se va constitui dupa cum urmeaza: lot I - 16.000 lei;lot II - 3.300 lei;lotIII-2.000 lei. Cuantumul ce se retine cf. art. 278^1, alin.(1) din OUG nr. 34/2006 este de 4.602, 63 lei pt lot I si 1.676, 00 lei pt lot II. Pentru lotul III nus e retine nicio suma. Modalitatea de constituire a garantiei de participare este cf. art. 86, alin(1) din HG 925/2006. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul autoritatii contractante este RO23BPOS85002717790ROL02 deschis la BancPost Reprezentanta. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. In cazul in care op. ec. se incadreaza in IMM, conform Legii nr. 346/2004, acestia au dreptul de a constitui garantia in cuantum de 50% din valoare, dar nu mai mica decat cuantumul mentionat la art278^1, alin(1) (sumele prevazute mai sus).Nota: a. in cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare. Garantia de participare se va completa si se va depune in original.In cazul eliberarii garantiei de participare de catre o banca/societate de asigurari din strainatate, instrumentul de garantare va fi redactat intr-o formulare echivalenta cu modelul din Sectiunea Formulare si se va prezenta in cond.de mai sus, insotit de traducerea autorizata in lb romana. Cursul euro/ron utilizat pentru calcului echivalentei va fi cel comunicat de catre BNR la data publicarii in SEAP a anuntului de participare.b.In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi constituita pe numele operatorului economic desemnat liderul asocierii.c. In cazul incadrarii in prevederile art.278^1, alin.(4) din OUG nr.34/2006 CNPR va returna contestatorului suma retinuta. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare: 10 % din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA.b) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar, conform model prevazut in sectiunea FORMULARE.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii CN Posta Romana SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare;3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul din Sectiunea Formulare.
Persoane cu functii de decizie in cadrul CN Posta Romana SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ion SMEEIANU - Director General, Alexandru PETRESCU - Director Executiv Directia Strategie si Dezvoltare, Gabriel Eugen DUMITRU ? Director Directia Logistica, Gabriela Izabela MANTU ? Director Directia Economica si Dezvoltare, Rosita ALEXE - Sef Departament Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale, Cornelia BUSCU - Sef Serviciu Bugete, Analize Economice si Controlling, Antonio Robert LORENTZ - Sef Serviciu Achizitii.
Fiecare operator economic care participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator are obligatia de a depune declaratia privind art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.4. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)- eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul; se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
5. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- eliberat de Primaria locala, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul; se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completata in conformitate cu Formularul B1 din Sectiunea Formulare.
7. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat in conformitate cu Formularul B1a din Sectiunea Formulare.Nota: a. Existenta datoriilor privind obligatiile de plata la bugetul consolidat sau bugetul local vor conduce la descalificarea ofertantului.b. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor, ofertantul anexand documente justificative in acest sens.c. Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs.
d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original, copie legalizata sau copie certificata, din care sa rezulte urmatoarele:
- informatiile cuprinse in interiorul certificatului sa prezinte situatia operatorului economic reala/actualizata la data limita de depunere a ofertelor;
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Pentru persoane fizice romaneAutorizatie de functionare / altele echivalentePentru persoane fizice/juridice straine:
- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In situatia in care documentele prezentate in cadrul acestei sectiuni se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, in perioada de asteptare, se va solicita ofertantului castigator, sa prezinte certificatul constatator in original/copie legalizata.Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2.2.1) declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Media cifrei de afaceri globala, in ultimii trei ani sa fie cel putin egala cu suma de:
pentru LOT 1 - 1.640.000 lei;
pentru LOT 2 - 330.000 lei;
pentru LOT 3 - 210.000 lei.
Media cifrei de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri anuale pentru perioada solicitata la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, aferent anilor de referinta, dupa cum urmeaza:
anul 2010-1euro=4, 2099lei;
anul 2011-1euro=4, 2379lei;
anul 2012-1euro=4.4560lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
Nota pentru 2.2.1):
1) In cf. cu art.186 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006, daca ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci obligatoriu sustinerea de care beneficiaza se dovedeste prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Sustinatorul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
-
2) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, capacitatea economica si financiara se demonstreaza in cond. prevazute la pct. 1) de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
-
3) Angajamentul ferm, va fi depus in original. Prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantantului resursele financiare invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3)sau (4), dupa caz, din HG nr. 925/2006, precum si prevederea
???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului) raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea
de actiune directa impotriva ?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2.3.1)lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere oferta), continand: valori, cantitati produse, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta: Livrarea de produse similare lotului pentru care oferteaza, in valoare de minim:
pentru LOT 1 - 820.000 lei;
pentru LOT 2 - 165.000 lei;
pentru LOT 3 - 105.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul C2 din Sectiunea Formulare, completat cu documentele prevazuta la Nota 2.3.1).
NOTA 2.3.1):
Se vor prezenta, pentru fiecare lot in parte, certificate/documente emise si/sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (cf.art.188, alin(1), lit.a) din OUG nr.34/2006 coroborat cu Ordinului 509/2011, Anexa nr. 1), prin care sa se confirme livrarea de produse similare prin cel putin 1 contract, maxim 2 contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin conform cerintei de la pct.2.3.1).
Modalitatea de indeplinire
Certificatele/documentele vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila ofertantului.
2.3.2) mostre, descrieri si/sau fotografii
Ofertantii au obligatia de a prezenta, sub forma de mostra, cate un produs din fiecare sortiment solicitat, aferent lotului/loturilor pentru care depune oferta (cf.art.188, alin(1), lit.e) din OUG nr.34/2006 coroborat cu Ordinului
509/2011, Anexa nr. 1).
Neprezentarea de mostre, pana la data limita de depunere a ofertelor, are drept consecinta respingerea ofertei ca inacceptabila.
A se avea in vedere ca autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de desfacere a produsului din ambalajul original, in etapa de evaluare a ofertei, pentru analiza conformitatii acestora cu produsele solicitate din prezenta documentatie.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea prevederile legate de depunere mostre, testarea si evaluarea lor, la cap. IV.4.3.
Precizari mostre:
Produsele de birotica si papetarie, prezentate de ofertantii care vor fi declarati
necastigatori, vor fi inapoiate dupa incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator. Produsele de birotica si papetarie (altele decat cele ce necesita personalizarea), prezentate de ofertantul castigator, vor deveni mostre contractuale urmand a fi inapoiate furnizorului la expirarea valabilitatii contractului.
Modalitatea de indeplinire
Pentru mostrele ce necesita personalizare, a se vedea prevederile legate de depunere mostre, testarea si evaluarea lor, la cap. IV.4.3.
Nota generala:
1)In cf. cu art.190 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006, daca ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura rel.juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci obligatoriu sustinerea de care beneficiaza se dovedeste prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Sustinatorul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conformprevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
-
2) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in cond. prevazute la 1) de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
-
3) Angajamentul ferm va fi depus in original. Prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr. 925/2006, precum si prevederea ???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului)raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva ?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
Certificarea EN ISO 9001 sau echivalent, a sistemului de management al calitatii, pentru ofertant.
Modalitatea de indeplinire
Certificarea sistemului de management al calitatii va fi emisa de catre un organism abilitat in conformitate cu legislatia din
domeniu.
Certificatul va fi in termenul de valabilitate la data limita de depunerii a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conditii: 1.in cadrul lic.electronice participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;2.lic.electronica se va finaliza dupa desfasurarea unei singure runde de licitatie electronica;3.in cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul rundei de lic.electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;4.Numarul de runde ale lic.electronice: 1 ;5.Lic.electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;6.Durata rundei: 1 zi;7.Lic.electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit: NU;8.Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului: NU;9.Nu se utilizeaza pas de licitare.ATENTIONARE: A se vedea si informatiile de la cap. IV.4.3.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
40 / 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2013 11:00
Locul: Sediul CN POSTA ROMANA SA din Bd. Dacia, nr. 140, etaj 3, camera 308, sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot partiicpa reprezenantii ofertantilor, pe baza de imputernicire. Prezenta la sedinta de deschidere nu este obligatorie.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care, pe un lot, doi sau mai multi ofertanti sunt situati pe primul loc, avand acelasi pret total, se va solicita ofertantilor respectivi, pentru departajare, prezentarea, in plic inchis, a unei noi propuneri financiare. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea inplic inchis a unei noi propuneri financiare pana la diferentierea ofertantilor.a) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documente si clarificari? din anuntul de participare;b) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta, poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul a).Autoritatea contractanta face urmatoarea precizare: Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN, utilizand link-ul urmator: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.Procedura de atribuire este offline, cu FAZA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA.In acest sens autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor in urma careia vor fi stabiliti operatorii cu oferte admisibile si care vor fi invitati la etapa finala de licitatie electronica. Invitatia de participare pentru FAZA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre operatorul SEAP la adresa de posta electronica inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?notificari in sistem?. Licitatia electronica se va organiza ca etapa finala a procedurii, imbunatatirea ofertelor la licitatia electronica realizandu-se intr-o runda de 24 de ore in care ofertantii calificati isi pot imbunatati oferta. In cazul in care in urma fazei finale de licitatie electronica vor exista 2 sau mai multe oferte cu pret egal atunci ca urmare a solicitarii de clarificari de catre autoritatea contractanta ofertantii vor depune noi oferte in plic inchis la sediul autoritatii contractante. Pentru participarea in etapa finala de liciatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP pentru a avea dreptul de a transmite oferta, conform prevederilor art. 16 din H.G.nr. 1660/2006. In caz contrar, conf. prevederilor art. 42 din H.G. 1660/2006, oferta depusa in cadrul acestor proceduri NU VA PUTEA FI LUATA IN CONSIDERARE. Recomandam ofertantilor sa verifice zilnic casuta de e-mail (inregistrata in SEAP) deoarece nu va exista nici o alta notificare cu privire la acest moment al desfasurarii procedurii.(Datorita limitarii numarului de caractere de la acesta rubrica, informatiile detaliate privind desfasurarea licitatiei electronice se gasesc la cap.IV.4.3 din Fisa de date a achizitiei).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este conform art. 256^2 din OUG nr .34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN POSTA ROMANA SA ? Departamentul Juridic
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260, Adresa internet (URL): http: //www.posta-romana.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 15:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer