Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse chimice necesare obtinerii apei potabile si pentru epurarea apelor reziduale


Anunt de participare (utilitati) numarul 148336/05.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Aristide Demetriade, nr. 2, Sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010147, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Mihailescu, Tel. +40 374398648, Email: [email protected], Fax: +40 213143095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Produse chimice necesare obtinerii apei potabile si pentru epurarea apelor reziduale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magaziile ANB
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 57, 654, 860RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor intre 1 si 8
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse chimice speciale necesare obtinerii apei potabile si pentru epurarea apelor reziduale, care necesita conditii speciale de transport:
- acid sulfuric 96%;
- var hidratat;
- clorura ferica solutie 41%;
- hipoclorit de sodiu solutie 5, 7%;
- hipoclorit de sodiu solutie 14, 8%;
- sulfat de aluminiu placi si granule;
- polihidroxiclorura de aluminiu;
- clor lichid
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24311411-1 - Acid sulfuric (Rev.2)
24213000-0-Oxid de calciu hidratat (Rev.2)
24312122-5-Clorura ferica (Rev.2)
24313123-9-Sulfat de aluminiu (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1 Acid sulfuric 96%, Cantitatea estimata pentru acordul cadru este cuprinsa intre 300 tone si 1200 tone
Cantitatea estimata pentru contractul subsecvent este cuprinsa intre 100 tone si 1200 tone
Valoare estimata a acordului cadru, fara TVA, este intre 145.500 lei si 582.000 lei.
Valoarea estimata a contractului subsecvent este de intre 48.500 lei si 582.000lei, fara TVA, cu o durata estimata intre 6 luni si 12 luni.LOTUL 2Var hidratat, Cantitate totala 1600 tone
Cantitatea estimata pentru acordul cadru este cuprinsa intre 400 tone si 1600 tone
Cantitatea estimata pentru contractul subsecvent este cuprinsa intre 100 tone si 1600 tone
Valoare estimata a acordului cadru, fara TVA, este intre 170.000 lei si 680.000 lei.
Valoarea estimata a contractului subsecvent este de intre 42500 lei si 680000 lei, fara TVA lei, cu o durata estimata intre 6 luni si 12 luni.LOTUL 3Clorura ferica solutie 41%, Cantitate totala 1600 tone
Cantitatea estimata pentru acordul cadru este cuprinsa intre 400 tone si 1600 tone
Cantitatea estimata pentru contractul subsecvent este cuprinsa intre 100 tone si 1600 tone
Valoare estimata a acordului cadru, fara TVA, este intre 239.600 lei si 958.400 lei.
Valoarea estimata a contractului subsecvent este de intre 59900 lei si 958400lei, fara TVA, cu o durata estimata intre 6 luni si 12 luni.LOTUL 4Hipoclorit de sodiu solutie, Cantitate totala 420 tone
Cantitatea estimata pentru acordul cadru este cuprinsa intre 105 tone si 420 tone
Cantitatea estimata pentru contractul subsecvent este cuprinsa intre 20 tone si 420 tone
Valoare estimata a acordului cadru, fara TVA, este intre 110.215 lei si 440.860 lei.
Valoarea estimata a contractului subsecvent este de intre 19180 lei si 440860lei, fara TVA, cu o durata estimata intre 6 luni si 12 luni.LOTUL 5Sulfat de aluminiu placi si granule si polihidroxiclorura de aluminiu
Cantitate totala 64000 tone
Cantitatea estimata pentru acordul cadru este cuprinsa intre 16000 tone si 64000 tone
Cantitatea estimata pentru contractul subsecvent este cuprinsa intre 1700 tone si 64000 tone
Valoare estimata a acordului cadru, fara TVA, este intre 12.964.400 lei si 51.857.600 lei.
Valoarea estimata a contractului subsecvent este de intre 1.441.400 lei si 51.857.600lei, fara TVA, cu o durata estimata intre 6 luni si 12 luni.LOTUL 6Clor lichid
Cantitate totala 2000 tone
Cantitatea estimata pentru acordul cadru este cuprinsa intre 500 tone si 2000 tone
Cantitatea estimata pentru contractul subsecvent este cuprinsa intre 100 tone si 2000 tone
Valoare estimata a acordului cadru, fara TVA, este intre 784000 lei si 3.136.000 lei.
Valoarea estimata a contractului subsecvent este de intre 156.800 lei si 3.136.000 lei, fara TVA, cu o durata estimata intre 6 luni si 12 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 57, 654, 860RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar de part ?lot 1-11640 lei; lot 2-13600 lei; lot 3-19168 lei; lot 4-8817 lei; lot 5-1037152 lei; lot 6-62.720 lei.Perioada de valab a gar de part pt toate loturile e 100 zile de la term lim de dep a ofGar de partse const prin vir banc sau printr-un instr de gar emis in cond legii de o soc bancara sau de o soci de asig, are se prezinta in orig in cuant si per prev in doc de atrib, in contul RO89BRDE450SV15572604500?BRDSMCC.Daca gar de part e const in alta valuta, val gar de part, fara TVA, se va calc la curs de schimb BNR pt moneda respectiva, din data 04.12.2013.Retinerea gar de par se face in conf cu prev leg in dom achiz pub.In cazul in care ofertantul dep contest cu privire la proc de achiz si ac este resp ca nefondata de catre CNSC, se vor apl prev art. 2781 al(1) din OUG 34/2006, cu modif.si compl.ult. Scris de gar de part se prez in orig.Neprez ac in cuant si per de valab solic atrage resp of. Gar e irevoc.Ac va insoti of impreuna cu scris de inaintare.In cazul unei asoc, Scris de gar banc va fi emisa integral pt Liderul Asoc sau pt unul din membrii asoc in numele asoc.Prel per de valab a gar de part, precum si a per de valab a of se poate solicita de catre autorit contr numai in situatii exceptionale care impun o astfel de prelung.In cazul refuzului extinderii per de valab a gar of va fi declarata inaccept.In cazul in care ofert se incadr in categ IMM, asa cum ac sunt def prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezv intrep mici si mijlocii, cu modif si compl ult, ac benef de red cu 50% a cerintei privind cifra min de afaceri, a gar de part, respectiv a gar de buna executie.In ac sit, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la of Decl pe propria rasp priv incadrarea in categ IMM.In cazul in care ofertantul este o asoc red cu 50% a crit privcifra de afaceri si gar de part, respectiv gar de buna executie se va apl numai daca toti asoc se incadreaza in mod individ in categ IMM.NOTA: Gar de part se va prez in et 2 a proc de catre cand calif in et 1. Garantia de buna executie este de 5% dinvaloarea contractului subsecvent, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis de catre acesta, la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti si va fi de minim 0, 5% din pretul contractului, iar diferenta prin retineri succesive de 4, 5 % din valoarea facturilor emise, pana ce aceasta va atinge 5% din pretul Contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finatare ? surse proprii S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) - se completeaza Formularul 1 . Formularul se completeaza in original de catre candidat si fiecare membru al asocierii.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - se completeaza Formularul 2. Formularul se completeaza in original de catre candidat, fiecare membru al asocierii, subcontractant si fiecare tert sustinator.
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Laurent LALAGUE
Petru TOMA
Irina MUNTEANU
Mihai SAVIN
Adrian STANCIU
Radu STATE
Epsica CHIRU3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura? Formular 3. Formularul se completeaza in original de catre candidat si fiecare membru al asocierii.4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? se completeaza Formularul 4. Formularul se completeaza in original de catre candidat, fiecare membru al asocierii precum si tert sustinator.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? se completeaza Formularul 5. Formularul se completeaza in original de catre candidat si fiecare membru al asocierii.6. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantu/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertalor/candidaturilor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de statin conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta).Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana.
7. Certificat fiscal cu privire la plata taxelorsiimpozitelor la bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantu/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertalor/candidaturilor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana. 1. Document edificator pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului solicitat. In acest sens candidatii vor prezenta autorizatia de punere pe piata/comercializare emisa pe numele operatorului economic, in vederea respectariiregimul juridic al precursorilor, conformHG 358/26.03.2008 si Regulamentul CE 273/2004 al Parlamentului European.
2. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca operatorul economic desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta activitatile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Un operator economic participa pentru acelasi contract cu o singura oferta fie in mod individual, fie ca membru al unui asocieri, in caz contrar ofertele respective vor fi respinse. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare membru din cadrul asocierii precum si partea de contract executata de acestia. Oferta trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului). In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, standardele de asigurare a calitatii si de protectie a mediului vor fi indeplinite in mod obligatoriu de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si profesionala vor fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care candidatul beneficiaza de sustinere in vederea indeplinirii cerintelor de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, aceasta sustinere se va dovedi prin prezentarea unor angajamente ferme, semnate de tertul sustinator. Angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele pentru care se acorda sustinerea si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea indeplinirii contractului - se va completa, dupa caz, formularul nr. 6 si/sau formularul nr. 7. In cazul in care candidatul beneficiaza de sustinere in vederea indeplinirii cerintelor de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, este suficient ca operatorul economic sa prezinte angajamentul ferm din partea persoanei care sustine, astfel cum este prevazut la art. 11^1alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, angajamentul trebuie insotit de documente care sa dovedeasca ca persoana sustinatoare indeplineste cerintele de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara. Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent prezentului contract, in ultimii 3 ani, nu mai mica decat:
LOT 1 ? 291.000 lei (fara TVA)
LOT 2 ? 340.000 lei (fara TVA)
LOT 3 ? 479.200 lei (fara TVA)
LOT 4 ? 220.430 lei (fara TVA)
LOT 5 ? 25.928.800 lei (fara TVA)
LOT 6 ? 1.568.000 lei (fara TVA)Se va completa Fisa de informatii generale ? Formular 8.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Fisa de informatii generale ? Formular 8.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii trebuie sa prezinte o lista a contractelor/livrarilor efectuate in ultimii 3 ani, pentru produse similare cu cele solicitatate in caietul de sarcini, specifice lotului/loturilorpentru care se depun candidaturile.Se va completa Formularul nr. 9.Ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar ce vor cuprinde cel putin modul de indeplinire a obligatiilor stabilite intre parti, neconformitatile care s-au inregistrat, cazurile de incidente/accidente tehnice inregistrate din vina exclusiva a furnizorului.
Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda, va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 9.Ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar ce vor cuprinde cel putin modul de indeplinire a obligatiilor stabilite intre parti, neconformitatile care s-au inregistrat, cazurile de incidente/accidente tehnice inregistrate din vina exclusiva a furnizorului.
Certificat emis de un organism abilitat in acest sens, daca este cazul, care sa ateste ca substanta/substantele intra sub incidenta regulamentului REACH - conform Regulament European nr 1907/2006CE)
Modalitatea de indeplinire
Certificat emis de un organism abilitat in acest sens, daca este cazul, care sa ateste ca substanta/substantele intra sub incidenta regulamentului REACH - conform Regulament European nr 1907/2006CE)
Candidatii trebuie sa detina certificate ISO 9001/2008 si ISO 14001/2004, sau echivalente, pentru domeniile de activitate care fac obiectul contractului. Certificatele trebuie emise de organisme independente care respecta standarde europene de certificare, valabile in orice tara UE, traduse in limba romana si valabile la data limita de depunere a ofertei.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina certificate ISO 9001 si ISO 14001/2004, sau echivalente.Nota: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate/mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii/protectiei mediului.
Ofertantii au obligatia de a indosaria, numerota si a semna pagina cu pagina documentatia, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001/2008
Certificat ISO 14001/2004
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 09:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate din partea operatorilor/candidatilor si persoane autrorizate din partea autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati pentru etapa denegociere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atacsunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia JuridicaS.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. Banului nr. 3A, etaj 2, Ap. 7, Sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213155241, Fax: +40 213155241, Adresa internet (URL): -
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2013 09:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer