Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PRODUSE DE BALASTIERA MEDIAS


Anunt de participare (utilitati) numarul 144669/01.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Barajului, nr.6, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540191, Romania, Punct(e) de contact: Adina Zeces, Tel. +40 265404114, Email: [email protected], Fax: +40 265306098, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PRODUSE DE BALASTIERA MEDIAS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Balastiera furnizorului
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie produse de balastiera Medias
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14211000-3 - Nisip (Rev.2)
14212120-7-Pietris (Rev.2)
14212300-3-Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
14212310-6-Balast (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Capitolul II Caiet sarcini si Formularul 12 din cadrul Capitolului III cuprinde informatiile privind obiectul contractului si cantitatea solicitata
Valoarea estimata fara TVA: 570, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: Lot I-2.922 leiLot II-310 leiLot III-640 leiLot IV-7.530 lei(data la care se va face echivalenta leu/euro va fi data publicarii anuntului de participare). Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor; In cazul subcontractarii, garantia de participare se constituie numai de contractantul principal.In cazul asocierii, garantia de participare se constituie numai de liderul asocierii.Forma de constituire a garantiei pentru participare. Garantia de participare va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: -Virament bancar (O.P. in original) vizat de banca in contul autoritatii contractante, cont IBAN RO30 CRDZ 002A 0018 1056 9001 deschis la Nextebank Tg.-Mures, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o Societate bancara ori de o Societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante care va fi prezentat in original.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinse.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 278^1 din OUG 34/2006 este de: Lotul 1 ?1.461lei, Lotul 2 ? 0 lei, Lotul 3- 0 lei, Lotul 4 ? 3.765 lei. Garantia de participare se va restitui in conditiile prevazute de art 88 din HG 925/2006 actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
-Declaratie de eligibilitate
Declaratie de eligibilitate conform art.180 din OUG 34/2006 actualizata se va completa Formularul 1 din Capitolul III ? Formulare
Cerinta nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizataDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizata se va completa Formularul 1.B din Capitolul III - Formulare
(acest document va fi depus si de tertul sustinator, daca este cazul);
Cerinta nr.3-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, actualizata.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, actualizata. Se va completa Formularul 1.C din Capitolul III - Formulare Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Director general Corin Emil Cindrea, Director Departament Tehnic Achizitii Lucian Birsan, Director Cristian Cioban, Director Exploatare Dezvoltare ing. Ioan Stefan, Inginer Sef Exploatare ing. Ioan Scridon, Sef Birou Contracte cons.jur Madalina Pirlea, c.j. Adina Zeces, Sef Serviciu Achizitii ing. Ovidiu Alexa, ing. Puscas Nicolae, Sef sectie Mentenanta Ing Mircea Bindean, ec Oliviu Ogrean, cj. Andrea Cerghizan, cj Anda Cozma, ec. Huidan Gabriela, ec. Marioara Obreja.(acest document va fi prezentat atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul).
Cerinta nr.4
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Se va completa Formularul 1.D din Capitolul III - Formulare
Cerinta nr.5
- Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010;
Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independentase va completa Formularul ANEXA din Capitolul III - Formulare
Cerinta nr.6
- Certificate privind datoriile
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la taxele locale din care sa reiasa ca nu are datorii scadente, in luna anterioara datei de depunere a ofertelor pentru prezenta procedura.(Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul, neprezentarea certificatelor mentinate anterior duce la excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.Un ofertant nu are voie in cadrul aceleiasi proceduri, sub sanctiunea excluderii de la procedura:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comuneb) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca si subcontractant in cadrul altei oferte
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatIn cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind situatia personala trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte Cerinta nr.1
-inregistrare persoane juridice/fizice romane
- Informatiile prezentate in Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar (in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul) trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, cu cod CAEN corespunzator obiectului contractului. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma: copie conform cu originalul.
- Autorizatii pentru functionarea balastierei/balastierelor care sustin operatorul economic in depunerea ofertei:
1. Autorizare de la Apele Romane (OUG 107/2002)
2. Autorizare de la Ministerul Mediului (HG 544/2012)
3. Permis de exploatare de la Agentia Resurselor Minerale (Legea 85/2003)-(acesta se va prezenta in original doar spre vizualizare)
(Aceste documente se vor prezenta si de catre dubcontractant , cat si de tertul sustinator daca este cazul).
Lot I - Nisip -Zona delimitata de localitatile: Deleni, Tarnaveni, Blaj, Lunca, Sibiu, Copsa Mica
Lot II - Balast -Zona delimitata de localitatile: Deleni, Tarnaveni, Blaj, Lunca, Sibiu, Copsa Mica
Lot III - Pietris -Zona delimitata de localitatile: Deleni, Tarnaveni, Blaj, Lunca, Sibiu, Copsa Mica
Lot IV - Piatra sparta -Zona delimitata de localitatile: Deleni, Tarnaveni, Blaj, Lunca, Sibiu, Copsa MicaIn cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeazaToate certificatele/documentele/formularele trebuie sa fie prezentate in original, sau copie certificata "conform cu originalul", sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale
-Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani de cel putin: Lot I-292.200 lei; Lot II-31.000 lei; Lot III-64.000 lei; Lot IV-753.000 lei.Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani va fi precizata si in euro iar pentru aceasta se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR respectiv: 2010 - 4, 2099 lei; 2011 - 4, 2379 lei; 2012 - 4, 4560 lei. Daca oferta se face pe mai multe sau pe toate loturile cerinta privind cifra de afaceri se va raporta la valoarea lotului cel mai mare pentru care se depune oferta.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind cifra de afaceri trebuie sa fie indeplinita prin cumulul cifrelor de afaceri a celor ce formeaza asocierea.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 2 din Capitolul III - Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Cel putin un contract prezentat in lista principalelor livrari va avea ca obiect furnizarea de produse similare celor supuse prezentei proceduri, efectuat in ultimii 3 (trei) ani, cu o valoare de cel putin: Lot I-46.100 lei; Lot II-15.500 lei; Lot III-32.000 lei; Lot IV-376.500 lei. Experienta similara va fi precizata si in euro iar pentru aceasta se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR conform anului in care a fost incheiat contractul, respectiv: 2010 - 4, 2099 lei; 2011 - 4, 2379 lei; 2012 - 4, 4560 lei. Daca oferta se face pe mai multe loturi cerinta privind experienta similara se va raporte la lotul cel mai mare pentru care se face oferta.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind experienta similara se cumuleaza de la toti componentii asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 4 din Capitolul III-Formulare
Cerinta nr.2- contractul prezentat pentru dovedirea experientei similare se confirma prin prezentarea unor certificate / documente emise si contrasemnate de beneficiarul contractului prezentat,
Modalitatea de indeplinire
Se pot prezenta oricare dintre documentele: Cerificate constatatoare, copii contracte, PV de receptie, daca beneficiarul nu este autoritate contractanta se va completa Formularul 5 din Capitolul III-Formulare
Cerinta nr.3Declaratie care contine informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 6 din Capitolul III-Formulare
SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Documente emise de organisme acreditate care atesta implementarea sistemului calitatii.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Documente emise de organisme acreditate care atesta implementarea sistemului calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 1660/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare, la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatori economici a caror oferta a fost declarata admisibila la acesta procedura si sunt inregistrati in SEAP; acestora le vor fi transmise invitatii de participare la aceasta faza, conform prevederilor art. 165 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006.Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi .Invitatia va contine informatii cu privire la data si momentul de start a licitatiei electronice si se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi ;Invitatia de participare va fi transmisa in maxim 3 zile de la data desemnarii ofertelor corespunzatoare;Licitatia electronica va fi organizata intr-o singura runda cu durata de ozi ( 24 ore ).Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total PE LOTfara TVAInformatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice sunt : -ofertantii pot vedea cea mai buna oferta : NU-ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie : NUIn cazul in care doua sau mai multe oferte depuse, au pretul total identic, in urma desfasurarii etapei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va solicita in termen de 72 ore, o noua propunere financiara, in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut .Daca in urma procedurii de licitatie electronica ofertele rezultate se incadreaza la prevederile art. 202, din OUG 36/2006autoritatea contractanta poate accepta sau respinge acele oferte doar in conformitate cuart. 36 punct ( f )din H.G. 925/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.07.2013 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante - SNGN ROMGAZ SA - STTMTg Mures, str. Barajului, nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret total pe lot, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total pe lot cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.Documentele solicitate prin DA sunt obligatorii, se vor solicita clarificari doar la documentele depuse.Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.-In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.-In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Se va completata Anexa 1 cuprinsa in Capitolul III.- Capacitatea economica si financiara si/sau Capacitatea tehnica si proferionala a unui ofertant pot fi sustinute, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva coform Art. 186 OUG 34/2006 si Art. 190 OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art 69^1din OUG 34/2006 actualizat.a-Se va prezenta modelul de contract, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat (cu eventuale obiectiuni formulate) la deschiderea ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. In situatia in care ofertantul aduce amendamente la clauzele contractuale obligatorii prevazute in proiectul de contract, acestea vor fi analizate si eventual acceptate pana la termenul limita de depunere a ofertelor autoritatea contractanta instiintand ceilalti potentiali ofertanti despre eventualele modificari. In situatia in care ofertantul aduce amendamente la clauzele contractuale specifice prevazute in proiectul de contract, acestea vor fi analizate si eventual acceptate pana la stabilirea ofertantului castgigator. Daca autoritatea contractanta nu este de acord cu aceste modificari (clauze obligatorii respectiv clauze specifice), va comunica acest fapt ofertantului, iar daca acesta isi mentine pozitia, in conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006, oferta va fi considerata neconforma. La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de dep.a contestatiilor 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act al AC pe care orice persoana care se considera vatamata il considera nelegal.Daca se contesta doc.atrib, termenul decurge de la data public.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - STTMTg MuresBiroul Juridic
Adresa postala: str. Barajului, nr.6, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540191, Romania, Tel. +40 265250501, Fax: +40 265306098
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 12:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer