Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse de panificatie


Anunt de participare numarul 149291/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ
Adresa postala: STR. CLINICILOR NR. 3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Punct(e) de contact: IOANA-CRISTINA POJAR, Tel. +40 0264/592771, Email: [email protected], Fax: +40 0264/590235, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Produse de panificatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 305, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Intre 1 si 12 contracte sub./an. Frecventa acestora va fi stabilita in functie de necesitatile Autoritatii Contractante si de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse panificatie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiei tehnice.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 305, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Total garantie de participare 13050. Perioada de valabilitate: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertetlor. Mod de constituire: Forma: se poate constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau virament bancar, in contul autoritatii contractante (RO22TREZ2165005XXX006884) deschis la Trezoreria Cluj, iar in cazul scrisorii de garantie bancara se completeaza formularul A. Se poate constitui si printr-un instrument de garantare ce poate fi emis de o societate de asigurari(de preferat din Romania), instrument de garantare irevocabil, care va fi prezentat in original, va avea valabilitatea egala cu perioada de valabilitate a ofertei si va mentiona dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare in cazurile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006.Se mentiona faptul ca echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. In cazul de fata se poate depunere si in numerar la casieria autoritatii contrcatante, cladirea Directiei, et.1, Str. Clinicilor nr. 3-5 (orar L-V: 12-14 si V: 11-12) In cazul in care, contestatia depusa la CNSC este respinsa, se va retine din garantia de participare, conf. Art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006). Nota: Ofertantii din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346 /2004), beneficiaza de reduceri cu 50% pentru garantia de participare si pentru garantia de buna executie din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Neconstituirea garantiei de participare si neprezentarea acesteia impreuna cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca in SEAP si se va depune si in original la sediul autoritatii contractante - Registratura Generala, pana la data limita de depunere a ofertelor publicata in SEAP. 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, constituita doar pentru contracte cu valori mai mari de 130.000 euro. Mod de constituire: conform prevederilor art.90 alin(1) din HG 925/2006. Scrisoare de garantie bancara prezentata la incheierea contractului ; - Instrument de garantare emis de o societate bancara sau ordin de plata cont (RO22TREZ2165005XXX006884 deschis la trezoreria Cluj ), ori de o societate de asigurari.Instrument de garantare irevocabil , care va fi prezentat in original. Nota: Ofertantii din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii vor beneficia de reducere de 50% conform legii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii din diverse surse.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau Cazier judiciar persoanelor cu putere de reprezentare, de decizie/certificat echivalent- Formular 1. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Formular 2. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Formular 3. 4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Formular 4.(Personal cu functii de raspundere: Manager- Dr.Ec. Petru Susca, Dir.Fin.-Contab.- Ec. Delia Dragomir, Consilier Juridic Viviana-Maria Santamarian, Sef Serv. Achizitii Ioana-Cristina Pojar, Responsabil achizitie Alina-Paula Marian, Sef Serv. Adm. Mircea Morar, Asistent Diet. Sanda Pop, Bucatar sef Truta Salomina, Bucatar sef Cerces Ana 5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 5.(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) 1.Certificat constatator eliberat de O.N.R.C in scopul participarii la licitatie, din care se rezulte: -capacitatea de exercitare a activitatii in raport cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.(documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana, sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul") 2.Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare si exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara de provenienta(documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana, sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul")3.Autorizatia sanitara de functionare ? emisa de Ministerul Sanatatii ? Directia de Sanatate Publica Acest document se solicita in baza prevederilor H.G.573/2002 ? Anexa 2 - Copie "conform cu originalul" 4.Dovada autorizarii pentru livrare de produse alimentare sub forma documentului de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor emisa de ? Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Acest document se solicita in baza prevederilor H.G.573/2002 5.Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare si exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara de provenienta. (documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul")
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mostre de produs
Declaratie privind principalele livrari de produse ; totodata se vor prezenta documente justificative in vederea demonstrarii cerintei de calificare, la latitudinea operatorilor economici, cum ar fi : documente constatatoare, recomandari, proces-verbal de receptie din care sa reiasa faptul ca furnizarea produselor a fost realizata conform prevederilor contractuale.
Declaratiei de conformitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea unor mostre de produs pentru demonstrarea conformitatiiFormularul 10 cu anexaCertificarea conformitatii marfurilor precum si certificarea faptului ca sunt adecvate pentru consum uman.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Se accepta doar pretuni unitare cu maxim doua zecimale, in caz cotrar se vor lua in considerare doar primele doua zecimale.Se va depune oferta pentru toate produsele din solicitate in caz contrar ofertele partiale vor fi respinse.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac se considera din ziua urmatoare celei in care s-a luat la cunostinta, conf art 256^2/OUG34/06 (10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta..)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Clinicilor nr. 3-5 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400006 , Romania , Tel. +40 0264595271 , Email: [email protected] , Fax: +40 0264595271, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Tel. +40 0264595271, Email: [email protected], Fax: +40 0264595271
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer