Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse informatice integrate, infrastructura hardware si software, instruire personal si achizitii echipamente IT necesare pentru proiectarea, realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat de e-Sanatate pentru proiectul ?E-SANATATE ? SERVIC


Anunt de participare numarul 148050/20.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul General C.F. nr. 2 Bucuresti
Adresa postala: B-dul MARASTI nr. 63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213163049, In atentia: Ec.Dragos DINCA, Email: [email protected], Fax: +40 213164901, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Produse informatice integrate, infrastructura hardware si software, instruire personal si achizitii echipamente IT necesare pentru proiectarea, realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat de e-Sanatate pentru proiectul ?E-SANATATE ? SERVICII MEDICALE DE CALITATE PRIN INFORMATIZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic CF nr.2 Bucuresti Spitalul Municipal Pascani
Spitalul General C.F. Simeria
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul contractului de furnizare de produse, training si instruire personal se vor livra produse informatice integrate, infrastructura hardware (servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de retea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice, retele LAN, infrastructura broadband) si software (licente aplicatii si sisteme de operare, dezvoltare / adaptare module software (obiectiv valoric principal), solutii de securitate software), necesare pentru proiectarea, furnizarea si implementarea unui sistem informatic integrat.
Sunt incluse servicii de cablare, montaj, conexiunea a echipameentelor si solutiilor software aferente, sevicii de analiza cerinte, proiectare, dezvoltare, implementare, testare a solutiei precum si training al personalului medical si instruirea personalului pentru utilizarea infrastructurii potrivit caietelor de sarcini atasate in SEAP.Completare Sectiune II.1.6 Cod CPV 48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator; 48986000-3 Pachete software de testare a programelor;48820000-2 Servere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
71600000-4-Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente si dotari Spitalul Clinic CF Nr. 2 Bucuresti
Achizitia Descrierea si scopulNr. Unitati
Servere mediu productiv Nod cluster Management economic/Management Pacienti ? Analiza Manageriala 2
Servere mediu dezvoltare Servere mediu de dezvoltare2
Echipament de stocare Echipament de stocare1
Librarie benzi backup Librarie benzi pentru realizarea backupurilor periodice1
Echipamente aditionale serverelor Rack, consola de management, UPS1
Sasiu Blade Sasiu blade servere1
Statii de lucru PC desktop, monitor 58
Cititoare coduri bare Cititoare coduri bare 58
Imprimante Imprimanta coduri de bare desktop6
Imprimante Imprimanta coduri de bare midrange 3
Imprimante Imprimanta laser 3
Grup Electrogen Grup electrogen (33kVA) - sursa de energie electrica secundara1Aplicatii informaticeAchizitia Descrierea si scopulNr. Unitati
Licente software aplicativ Aplicatii software necesare pentru implementarea componentelor Management pacienti, Management economico-financiar, Analiza manageriala, modul administrativ, sistem de gestiune a bazelor de date, mentenanta pe durata proiectului 1
Servicii implementare aplicatie Sunt incluse serviciile de implementare aplicatie (analiza cerinte si specificatie, dezvoltare/configurare, implementare si testare, punere in functiune) 1
Solutie de backup Licente software management backup 1
Sistem de operare servere Licente sistem de operare 1Achizitie conectare LANAchizitia Descrierea si scopulNr. Unitati
Router Router retea 3
Switch switch 12 porturi 8
Switch switch 24 porturi 7
Conexiune broadband Spitalul clinic CF2 Bucuresti Instalare conexiune1
Conexiune broadband Spitalul general CF Pascani Instalare conexiune1
Conexiune broadband Spitalul general CF Simeria Instalare conexiune1
Cablare - Spitalul clinic CF2 Bucuresti Cablare structurata1
Cablare -Spitalul general CF Pascani Cablare structurata1
Cablare -Spitalul general CF Simeria Cablare structurata1Instruire
Nr. crt. Denumire training Durata (zile) Nr. PersoaneInstruire utilizatori aplicatie (utilizatori finali) 30 95Instruire administrator (utilizator avansat, ce va sprijini utilizatorii finali) 3 5Training
Nr. crt. Tip cheltuiala Scopul si necesitatea CantitateInstruire echipa proiect implementare (cei care valideaza rezultatele) utilizare aplicatie 10, 00Instruire utilizatori aplicatie (utilizatori finali) utilizare aplicatie 10, 00Instruire administrator (utilizator avansat, ce va sprijini utilizatorii finali) administrare aplicatie 3.00
Valoarea estimata fara TVA: 4, 652, 847RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuant GP este 70.000Lei GP se poate cons, conf prev art86(1)HG 925/2006 a) prin vir bancar in contRO55TREZ7015005XXX000179CUI 4505316deschis la Trez Sect 1 in favoarea AC sau b) printr-un instr de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara sau de o soc de asigurari In cazul in care GP se const prin SGB se va utiliza Formu 16 In cazul dep de oferte in cadrul unei asocieri de OE, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de OECuant ce se va retine cf art278¹ OUG34/2006 este 8025.28lei Dovada const GP trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data limita stabilita pt depunerea ofertelor. In cazul in care dovada const GP nu este prezentata cel mai tarziu la datastabilitaprecum si in cazul in care nu este constituita in cuant forma si avand perioada de val prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsaTermenul de val al GP trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de val al oferteiPt det echiv pt o GP depusa in alta moneda/valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile GP se va completa . GP se va complete si se va depune pana la termenul limita stability pt.dep.ofertelor in SEAP, cu conditia semnarii acesteia cu semnatura electronica extinsa val.a entitatii emitente.In sit. in care nu este semnata cu semnatura 3electronica extinsa val. a entitatii emitente , se va depune si in original la sediul AC ( la adresa mentionata la I1.GP emisa in alta lb decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de trad autorizata si legal in lb romana. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din valoarea contractului fara T.V.A.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului fara T.V.A.. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului fara T.V.A.in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006 cu respectarea prevederile H.G. nr. 1045/2011.Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu durata contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS CCE / Apel nr.2 /Axa prioritaraIII "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. Formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care ofertantul este sustinut de un tert sustinator formularaul va fi completat si de catre acesta.2. Formular 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
In cazul in care ofertantul este sustinut de un tert sustinator formularaul va fi completat si de catre acesta cu referire la prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentul poate fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul.
4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentul poate fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul.
5. Formular 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
6. Formular 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta7. Formular 5 - Declaratie privind conflictul de interese conform art. 69¹ din O.U.G. nr.34/2006. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Bucur Serban, Bogdanescu Raluca, Peta Dumitru, Pop Adrian, Laibner Stefan, Dinca Dragos, Marinescu MihaelaNote:
(1) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine.
(2) Formularele solicitate trebuie completate si prezentate, in original, in conformitate cu modelele din Sectiunea II ? Formulare, semnate si stampilate de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic.(3) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus, cu exceptia Formularului 4 prezentat doar de lider.
(4) Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
(5) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
(6) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;Nota: a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.b. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.c. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.e. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceriCifra de afaceri in domeniul contractului, pe ultimii 3 ani incheiati, trebuie sa fie de minim 9.200.000 Lei. Valorile vor fi exprimate in lei si in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv:
2010 ? 4, 2099;
2011 ? 4, 2379;
2012 ? 4, 4560
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi, dupa caz. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 7Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi contabile din care rezulta cifra de afaceri, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati. specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea economico-financiara.Nota: Documentele prezentate de operatorii economici straini vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista principalelor livrari de produse efecutate in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere, continand perioada de livrare / prestare, valori, beneficiari, prin care ofertantul (operator econimic sau asociat) trebuie sa demonstreze ca a derulat in ultimii 3 ani, stabiliti pana la data limita de depunerea ofertelor, maxim 3 contracte, in cadrul carora, cumulat:
a. a furnizat, instalat si configurat infrastructura hardware si de comunicatii, incluzand: servere, statii de lucru , baze de date, software de operare, software de aplicatii si implicit a prestat servicii de analiza de business, proiectare, dezvoltare software, testare software, instalare, configurare, in vederea realizarii unui sistem informatic integrat
b. a realizat implementarea unui sistem informatic intr-un mediu virtualizat
Cerinta nr. 2Declaratie referitoare la echipamentele privind logistica, echipamentele tehnice
Cerinta nr. 3
Informatii privind subcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Certificate sau alte documente emise de organisme abiltiate in acest sens, care ateste calitatea si conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante , pentru partea de contract pe care o vor realiza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea: Formular 8; Formularul9 pentru fiecare contract; documente / extrase de documente doveditoare (cel putin a unui certificat/ document emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar /contract/proces verbal de receptie sau a unui numar de document / contracte / procese verbale de receptie prin care sa se confirme livrare de produse conform cu cerinta nr 1 ) din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la art. 188 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului; tipul produselor furnizate / serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractuluiDocumentele se vor prezenta in copie ?conform cu originalul?.Documentele prezentate in alta limba decat limba romana se vor prezenta in traducere autorizata.Formularul nr. 18 - Declaratie referitoare la echipamentele privind logistica, echipamentele tehniceModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4: Se va prezenta: - Formularul nr. 12 - Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia pt partea de contracte care o va realiza).Nota: a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare incontractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Nota: In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia ecn-fin. si capacitatea tehnica/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformit.cu partea/partile din ctr. pe care acestia o vor executa cf. acordului de asociere prezentat. In sensul prevederilor de mai sus, acordul de asociere va trebui. sa contina cel putin urm. informatii: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a ctractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta; - liderului asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora; - comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii; - partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.Prezentarea documentelor emise de organisme acreditate, care confirma certificarea ISO 9001 sau echivalent, pentru partea de contract pe care o vor realiza.Nota: in cazul unei asocieri fiecare membru asociat va prezenta dovada detinerii certificatelor sau echivalentelor acestora., pentru partea de contract pe care o vor realiza.Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
70%
70
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de realizare a contractului
30%
30
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
Pondere componenta tehnica: 30 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7244 din 05.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE / Apel nr.2 /Axa prioritaraIII "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Punctajul total se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n)0.7 (70%)+ PunctajCT1(durata de realizare proiect) 0.30 (30%)Unde: PunctajCT1 reprezinta punctajele obtinute pentrucriteriu tehnic respectiv.Oferta care va fi declarata castigatoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal(n)). In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasipunctajtotal Ptotal(n)si se claseaza pe primul loc, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic va fi oferta cu cel mai mare punctaj tehnic.Daca punctajul tehnic va fi egal , oferta cu cel mai bun punctaj financiar ( pretul ) va fi declarata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. . In cazul ofertelor cu pret egal AC va solicita operatorilor economici cu pret egal situati pe primul loc, reofertarea pretului in plic inchisOperatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare referite in OUG 34/2006, HG 925/2006 si Legea 279/2011.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificat constatator emis de ORC in original/copie legalizata.Autoritatea Contractanta nu poate fi obligata sa ofere Furnizorului maimult decat ce a scris in documentatia de atribuire.Se vor descalifica automat ofertele care reproduc cerinte din documentatia de atribuire si nu detaliaza modalitatea de indeplinire a cerintelor.Toate serviciile solicitate in perioada de garantie vor fi incluse in pretul ofertat pentru solutia livrata, inclusiv orice costurisuplimentare aferente asigurarii acestor servicii de tipul manopera, piese de schimb, deplasari etc, fara alte costuri suplimentare pentru Beneficiar, conform cu prevederile din caietul de sarcini.Oferta trebuie sa cuprinda si servicii de instalare hardware, update firmware la versiunea dorita, instalare suita software management si software necesar pentru a face posibila asistenta tehnica de la distanta, pentru toate echipamentele.Oferta nu include servicii distincte de sine statatoare, activitatile deinstalare, configurare si testare sunt parte integranta a solutiei ofertate.Atat pe durata implementarii cat si post implementare, ofertantul trebuie sa asigure confidentialitate datelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006?
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic CF nr.2 Bucuresti - Compartiment Juridic
Adresa postala: Bd.Marasti, nr.63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 02458, Romania, Tel. +40 372298707, Email: [email protected], Fax: +40 372298761
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 17:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer