Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse lactate


Anunt de participare numarul 147947/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava
Adresa postala: b-dul George Enescu, nr.16, mun. Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720231, Romania, Punct(e) de contact: b-dul George Enescu, nr.16, mun. Suceava, Tel. +40 230520172, In atentia: Constantin Stelian Gorbanescu, Email: [email protected], Fax: +40 230523337, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Produse lactate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul centrelor din subordinea DGASPC Suceava precizate in anexa la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 8 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 94, 320.4 si 122, 616.52RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractul subsecvent nr. 1 perioada noiembrie - decembrie 2013; contractul subsecvent nr. 2 perioada ianuarie- iunie 2014.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitionaproduse lactate, cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini anexat.
Produse lactate:
1 Branza de burduf
2 Branza topita
3 Lapte praf
4 Unt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15545000-0 - Branza tartinabila (Rev.2)
15511700-0-Lapte praf (Rev.2)
15530000-2-Unt (Rev.2)
15540000-5-Branzeturi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona produse lactate valoare minima acord cadru 94320.4 lei, valoare maxima acord cadru 122616.52 lei cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini anexat.
Produse lactate:
Produsul u/m Acord cadru cantitate minima Acord cadru cantitate maxima Contract de furnizare subsecvent nr.1 cantitate maxima Contract de furnizare subsecvent nr.1 cantitate minima Contract de furnizare subsecvent nr.2 cantitate maxima Contract de furnizare subsecvent nr.2 cantitate minima
Branza de burduf KG 730, 00 949, 00 474, 50 365, 00 474, 50 365, 00
Branza topita KG 559, 00 726, 70 363, 35 279, 50 363, 35 279, 50
Lapte praf KG 736, 00 956, 80 478, 40 368, 00 478, 40 368, 00
Unt KG 2.869, 00 3.729, 70 1.864, 85 1.434, 50 1.864, 85 1.434, 50
Valoarea estimata fara TVA: intre 94, 320.4 si 122, 616.52RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 1226.16 lei. Forma de constituire: conf. prevederilor art.86 alin.1 din HG925/2006. Cont IBAN: RO96 TREZ 5915 006X XX00 0197, cod fiscal 9876765 Trezoreria Municipiului Suceava. Ofertantul pierde garantia de particip daca: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta fiind declarata cistigatoare refuza semnarea contractului de furnizare in perioada de valabilitate a ofertei. Daca ofertantul va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, cuantumul ce va fi retinut din garantia de participare, conf. art 278^1 alin.1 si alin 2 din OUG34/2006, este de 1% din valoarea estimata. Perioada de valabilitate a garantiei de participare 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta leu/alta valuta: la cursul de referinta BNR, valabil cu 3 zile inainte de data limita de depunerii ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie de eligibilitate- Formular 3.2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/ 2006-Formular 4.3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1- Formular 6. Persoanele cu functie de decizie
implicate in procedura sunt in cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: NUME SI PRENUME FUNCTIA PE CARE O DETINE PRIN RAPORTARE LA IMPLICAREA IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICAADOMNITEI DAN IONUT Director executiv ? aproba documentatia de atribuireMacovei Maria Director executiv adjunct ? avizeaza documentatia de atribuireBIRSETE SORIN Sef serviciu Serviciul Juridic si Contencios ? avizeaza notele justificativeGORBANESCU CONSTANTIN-STELIAN Consilier juridic - responsabil procedura de atribuireCOJOCARU DOINA CRISTINA - Sef birou Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular 5.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 7.6. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor publice pentru obligatiile de plata catre buget, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celeiin care este prevazut termenul limita de depunere a a ofertelor.7. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile fata de bugetul local in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Persoane juridice/fizice romane sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa prezinte in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul.Ofertantul care a uzat de cea dea treia posibilitate de prezentare a documentului si in urma evaluarii s-a clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator in original sau in copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante, oricum inainte de trasmitere a comunicarii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asociere, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea din contract pe care o realizeaza.Persoane juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare care dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, conform prevederilor legale in tara de rezidenta a ofertantlui precum si un Certificat de rezidenta fiscala (evidenta dublei impuneri).Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Nu se limiteaza participarea la etapa a II-a a procedurii de atribuire, vor participa toti operatorii economici care indeplinesc cerintele de caificare.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.11.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Perioada minima pe care ofertantul trebuie sa-si mentina oferta: 90 zile de la data depunerii ofertei.In cazul asocierii, indeplinirea conditiilor de calificare prevazute la cap.III.2.1 este obligatorie pentru fiecare dintre asociati.In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora prezentarea unei noi oferte financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se vor respeta termenele prevazute la art. 256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGASPC Suceava - Biroul Achzitii Publice si Contractarea de Servicii Sociale
Adresa postala: B-dul. George Enescu, nr.16, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720231, Romania, Tel. +40 0230520172, Email: [email protected], Fax: +40 0230523337
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 13:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer