Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - produse lactate/produse panificatie si morarit


Anunt de participare numarul 147151/10.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA POENARU, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
produse lactate/produse panificatie si morarit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de RecuperareIasi Str.P.halipa nr.14
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 239, 748RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Lunar, valoare a unui contract subseccvent.Lot nr.1 minima17202.00 lei-maxima 17900.00lei.Pentru lot.nr.2 minima-2777.00 si maxima-3000.00 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse lactate/produse panificatie si morarit
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15610000-7-Produse de morarit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT NR.1U.Mcant/minimcant/maxBranza proasapata de vaciKg 3504200
Branza telemea nesarataKg 1601920
Unt (pachete-200gr)kg 100012000
CascavalKg2002400
SmantanaKg2002400
Lapte prafKg 50600
Iaurt 120-140 gKg 500060000
Cantitatea minima si maxima la incheierea unui contract subsecvent/lunapentru lot nr.1;U.Mcant/minimcant/maxBranza proasapata de vaci Kg 350400
Branza telemea nesarata Kg 160200
Unt (pachete-200gr)kg 10001200
CascavalKg200240
SmantanaKg200240
Lapte prafKg 5060
Iaurt 120-140 gKg 50006000
LOT nr.2U.Mcant/minimcant/maxtaietei cu ouKg 100 1200
spaghetiKg 500 6000faina albaKg 100 1200
grisKg 40 480
tarate grauKg 50 600
Cantitatea minima si maxima la incheierea unui contract subsecvent/lunapentru lot nr.2;U.Mcant/minimcant/maxtaietei cu ouKg100120
spaghetiKg500600
faina albaKg100120
grisKg4048
tarate grauKg5060
Valoarea estimata fara TVA: 239, 748RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participipare pentru lot 1? 4128.48 lei;lot 2? 666.48 lei; -Formular nr 3, se constituie conf art.86 alin.1 din H.G.925/2006 cu modif si complet ulter.Perioada de valabilitate a garantiei de participare e de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Pentru IMM-uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%.Dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.Cu obligativitateamentionarii loturilor petru care este constituit. CONTUL AUTORIT CONTRACTANTE: RO04TREZ4065041XXX000709, Trezoreria Iasi, cod fiscal: 4541092.Garantia de participare aferenta fiecarui lot in parte se va mentiona in anexa B loturi din fisa de date.Lipsa garantiei de participare conduce la eliminarea ofertantului, respective respingerea ofertei.In cazul respingerii unei contest depuse la CNSC, in conform cuart.278^1lit.a) din OUG 34/2006, cu modificarile ulterioare, se va retine din garantia de particip: pentru lot nr.1-2064.24 lei;Pentru cei care doresc sa depuna garantia de participare in valuta echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Dovada constitituirii garantiei de participare va fi insotita de o anexa care cuprinde denumirea lot pentru care s-a ofertat si valoarea garantiei de participare pt fiecare lot in parte si valoarea totala a garantiei de participare (anexa B).Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate de 90 de zile de la data limitastabilita pt depunerea ofertelor, solicitata in AnexaB loturi din fisa de date.Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita : prezentare
formular B, Declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 OUG 34/2006, aprobata cu modificari si
completariulterioare Se solicita: completare formular A , Certificat de atestare fiscala ( datorii la bugetul general consolidat), din care sa
reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, Certificat fiscal privind impozitele si taxele
locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele , C de participare la licitatie cu
oferta independenta conform Ordin nr 314/2010. Se solicita: completare formular C , Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la
art.69^1 Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Subsemnata CUMPAT CARMEN MARINELA,
in calitate de manager in cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, BALTAG DORU in calitate de director medical
CANILA VIOLETTA in calitate de director financiar-contabil
HUTU DANIELA, in calitate de sef serviciu administrativ
ADRIANA MUNTEANU-VSILIU, in calitate de juristdin OUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita: completare formular D Declaratia pe propria raspundere privind
incadrarea in categoria IMM -In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilormici si mijlocii, astfel cum acestea sunt
definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici simijlocii, cu modificarile si completarile
ulterioare, ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte in original, la vedere Formularul nr 4. Certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului din subordinea Ministerului Justitiei, in copie lizibila ?conforma cu originalul? / copie legalizata sau in original.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in oferta in copie cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent care vizeaza activitatea pe ultimii 3 ani Conform art.185, alin.1 , lit. c) din OUG 34 / 2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Bilantul contabil afarent anului 2012 , sau dupa caz rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara. Se va depune copie lizibila, conform cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULAR ESe va depune copie lizibila, conform cu originalul dupa Bilantul contabil.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia dinurma sunt autoritati contractante sau clienti privati .Conform art.188, alin.1 , lit. a) din OUG 34 / 2006 cu modificarile ulterioare , aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarilesicompletarile ulterioare
Certificat SR EN ISO 22000 sau HACCP sau echivalent(Sistem deManagement al Sigurantei Alimentului, pentru a demonstra capacitateaunitatii de a furniza produse cu o siguranta crescuta pentru consumatori, cf.HG 924/2005, actualizata;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULAR K +ANEXA FORMULAR Kcopie lizibila , conform cu originalul, semnatura
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementeleprevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU, cu respectareaprevederilor art. 202 din OUG 34/2006 c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice simomentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertareinformatii referitoare la: preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice precum si la numarul participantilor la licitatiaelectronica i. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. ii. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmitereainvitatiei. iii. Durata unei runde: 1 (una) zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vedereaincarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi Departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pelocurile din clasament adica cele 3 se va solicita clarificari prin intermediul SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot in vederea incarcarii electronice decatre operatorii economici de documente care contin noile preturi astfel incat noile preturi reofertate sa nu afecteze ceilati ofertanti clasati pelocurile de mai sus
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiu juridic
Adresa postala: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.Str.P.Halipa nr.14, Localitatea: ias, Localitatea: iasi, ,Localitatea: iasi, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +40 0332/410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332/410774, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer