Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse si piese de schimb pentru calculatoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 147232/11.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: sos. Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: D-na Milica GHINDOC, Tel. +40 269805134, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Produse si piese de schimb pentru calculatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos. Sibiului nr. 5, Medias, Jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 50, 184 si 173, 064RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce urmeaza sa fie achizitionate sunt necesare pentru repararea calculatoarelor din dotarea SIRCOSS
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31154000-0 - Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)
32413100-2-Rutere de retea (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- numar minim de produse achizitionate in cadrul acordului cadru este de 1 bucati/an;
- numar maxim de produse achizitionate in cadrul acordului cadru sunt toate produsele;
- numar minim de achizitie produse in cadrul unui contract subsecvent este de 1 bucata/lot;
- numar maxim de achizitie produse in cadrul unui contract subsecvent este de cate 1 bucata din fiecare reper al fiecarui lot;
Valoarea estimata fara TVA: intre 50, 184 si 173, 064RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
L 1:35 lei, L 2:15 lei, L 3:320 lei, L 4:5 lei, L 5:830 lei, L 6:18 lei, L 7:25 lei, L 8:3 lei, L 9:200 lei, L 10:15 lei, L 11:32 lei, L 12:1300 lei, L 13:315 lei, L 14:120 lei si L 15:15 lei.Ofertantul care depune oferta pentru mai multe loturi va constitui garantia de part. ca suma aferenta fiecarui lot. Per. de val. a gar. pentru par. este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunere ofertelor; Contul autoritatii contractante: RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001, deschis la BCR Medias.Pentru echivalenta lei/valuta se va lua in considerare cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire: Conform reglementarilor art. 86, alin. (1) din H.G. 925/2006. In orice situatie, dovada constituirii garantei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la ora si data deschiderii ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.In cazul unei contestatii respinse de CNSC, conform prevederilor art. 278^1 O.U.G. 34/2006 cu completarile ulterioare nu se va retine din garantia de participare decat pentru lotul nr. 12 suma este de 721, 33 lei.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv in cazul in care ofertantul isi retrage oferta in perioada de val. a acesteia; in cazul in care ofertantul desemnat castigator, refuza sa semneze acordul cadruin perioada de val. a ofertei Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea fara TVA, a contractului. Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90, alin. (1) din H.G. 925/2006. Modalitatea de restituire: in cel mult 14 zile de la finalizarea contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu au fost ridicate pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Art. 180Se va completa Formularul 12A ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? de catre operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat, tert/terti sustinatori, daca este cazul.II. Art. 181Se va completa Formularul 12 B ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006? de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat si de catre tert/terti sustinatori, daca este cazul.Nota: Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. prevederilor art. 180 si ale art. 181, lit. a), c1) si d).III. Se solicita prezentarea ?Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010. Formularul se va completa de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat.IV. Art. 69^1Se solicita prezentarea ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006. Se va completa Formularul 13A, de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat, cat si de tert/terti sustinatori si subcontractanti, daca e cazul.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in cea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - Vigil Marius METEA, avand functia de Director General SNGN ROMGAZ SA, Medias
- Lucian BARSAN, avand functia de Director Departament Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ SA, Medias
- Ispasian Ioan DINCA, avand functia de Director SIRCOSS
- Sorin GHEORGHIU, presedinte comisie de evaluare avand functia de Director Tehnic SIRCOSS
- Milica GHINDOC, membru comisie de evaluare, Serviciul Contracte
- Angela MELINESCU, membru comisie de evaluare, Serviciul Contracte- Doina HEGBELI, membru comisia de evaluare, Serviciul Tehnologia Informatiei
- Aurica CATANA, Serviciul Protectia Mediului
- Andrei POPESCU, consilier juridic
- Aurelia NICUSAN, membru comisie de evaluare, Serviciul Contabilitate
V. Se solicita prezentarea Certificatului de atestare fiscala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin 4 din HG 925/2006. In masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu aceasta cerinta este considera ca fiind indeplinita.Nota: Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original, copie legalizata/copie lizibila ?conform cu originalul?. 1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului ComertuluiNote: 1) Se permite depunerea documentului solicitat in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: - original/copie legalizata/copie lizibila ?conforma cu originalul?, care sa contina informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;2) la solicitarea autoritatii contractante inainte de data transmiterii comunicarii, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul Constatator in original sau copie legalizata, daca la data limita de depunere a ofertelor a prezentat acest document in copie lizibila ?conform cu originalul?.2. In cazul ofertantiilor din categoria I.M.M.-urilor, se va prezenta Declaratia pe propria raspundere, completata conform Anexei 1 din O.G. 27 / 26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii I.M.M.Note: 1) Ofertantii incadrati in categoria I.M.M.-urilor si care fac dovada acestei incadrari, conform L346/2004 beneficiaza de reduceri cu 50%
pentru criteriile legate de cifra medie de afaceri si garantiile solicitate.2). in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii au obligatia sa prezinte cifra medie de afaceri care va contine toate informatiile despre firma (denumire, cod fiscal, adresa, tel/fax, cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2010, 2011 si 2012), raportata la cursul mediu BNR/info europa pt fiecare an etc) inclusiv contul societatii si banca la care este deschis.Cursul la care se va calcula echivalenta cifrei de afaceri prezentate in alta valuta decat leul, va fi cursul mediu anual comunicat de BNR pt. fiecare an.
Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta fisa de informatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul V.4 cuprins in Sectiunea III - Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.
Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala se considera in ansamblu numai in cazul unei asocieri (unui grup de operatori economici care depun oferta comuna). Exceptie fac urmatoarele criterii de calificare si selectie care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte:
- Sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a candidatului/ ofertantului
- Sectiunea III.2.1.b) - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind Asocierea - DACA ESTE CAZUL.
Se va completa Formularul 14C
Experienta similara.Formul 12D ?Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani?, care sa contina valori, perioade de livrare si beneficiari, indiferent daca acestia sunt AC sau clienti privati. De asemenea ofert. va prezenta minim un document/certificat in baza caruia au fost efectuate livrari de produse similare in ultimii 3 ani, livrari demonstrate prin prezentarea a cel putin un certificat/ document emis sau contrasemnat de beneficiari, care sa confirme livrarea de produse similare.
Nr. de ani solicitati in vederea dem. exp.similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu lista principalelor livrari de produsesimilare.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
In cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane(indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate (in acest sens se solicita completarea formularului 18 cuprins in Sectiunea III).In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand
obligatia de a prezenta:
- declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006- declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d.
- declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionate.
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind Angajamentul ferm - DACA ESTE CAZUL
Se va completa Formularul 18.
Ofertantii vor prezenta, obligatoriu, un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In situatia in care prezentarea certificatului solicitat nu este posibil, se poate prezenta un act echivalent, ca urmare a raportarii la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante, certificate de organisme
conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea
Modalitatea de indeplinire
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 in termen de valabilitate sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa finala electronica vor participa doar ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul maxim al tuturor produselor din cadrul unui lot?. Autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul SEAP simultan ofert. declarati admisi invitatia de participare la etapa finala electronica, in care se va prezenta data de desfasurare a rundei. Lic. elec. se va derula intr-o singura runda, care va dura 24 de ore. In cursul desf. L.E. se va comunica instantaneu tuturor ofert. inform. necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament, informatii privind preturi sau valori noi prezentate in cadrul rundei de licitare de catre alti ofertanti precum si nr.de participanti la L.E. respectiva, fara a dezvalui insa identitatea ofertantilor. Ofertele depuse in cadrul L.E. de catre ofert. part. nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.- Dupa incheierea rundei de licitatie electronica, operatorii economici care si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita autoritatii contractante Formularul de oferta nr. 10A si centralizatorul de preturi 10A1 completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de licitatie electronica la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul Autoritatii contractante in cel mult doua zile lucratoare de la ultima runda de licitatie, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau conventional al ofertantului sau de o persoana imputernicita expres; in cazul in care formularele vor fi semnate de catre reprezentantul conventional sau o alta persoana imputernicita in acest sens se va anexa si imputernicirea formulata in acest sens.- Licitatia electronica se finalizeaza la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare.La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire stabilit.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 29.01.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.11.2013 10:00
Locul: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. MEDIAS
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, precum si reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului total al produselor in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta ?, insotit de , ,Centralizator de preturi??, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare sunt membrii comisiei de evaluare.- Se va prezenta modelul de contract (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la termenul limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la termenul limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/830283.Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina invitatia de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Potrivit art. 11 alin. 4 si 5 din HG 925/2006 modificata si completata cu 834/2009, in vederea calificarii, ofertantul poate prezenta initial, doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. In declaratia si anexa cuprinse in Capitolul IVofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 mod. si complet. de O.U.G. 77/2012.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Biroul Juridic
Adresa postala: Sosd. Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805154, Email: [email protected], Fax: +40 269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer