Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse tip SMAS: Polimeri acrilici primari, Sulfat de sodiu, Fosfinati, fosfonati, fosfati si polifosfati


Anunt de participare (utilitati) numarul 142917/04.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: Anda Pistol, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP - Documentatia de atribuire este anexata la anuntul de participare
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ofertele se vor depune in SEAP - www.e-licitatie.ro - conform cap. IV.4
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala ? autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 d) din O.U.G. 34/2006
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Produse tip SMAS: Polimeri acrilici primari, Sulfat de sodiu, Fosfinati, fosfonati, fosfati si polifosfati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1: Polimeri acrilici primari: Polielectrolit tip SMAS V-511 sau echivalent;LOT 2: Sulfat de sodiu: Bisulfit de sodiu 24% tip SMAS Z- 120 sau echivalent;
LOT 3: Fosfinati, fosfonati, fosfati si polifosfati: ?Antiscalant pentru RO1+RO2+RO3 tip SMAS Z-115 sau echivalent;
?Antiscalant pentru RO4 tip SMAS Z-125 sau echivalent;
?Agent de spalare membrane osmoza tip SMAS Y 222 sau echivalent;
?Agent de spalare membrane osmoza tip SMAS Y 212 sau echivalent;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24313200-3 - Fosfinati, fosfonati, fosfati si polifosfati (Rev.2)
24313124-6-Sulfat de sodiu (Rev.2)
24542000-5-Polimeri acrilici primari (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1: Polimeri acrilici primari: Polielectrolit tip SMAS V-511 sau echivalent - 16, 50 tone;LOT 2: Sulfat de sodiu: Bisulfit de sodiu 24% tip SMAS Z- 120 sau echivalent - 13 tone;
LOT 3: Fosfinati, fosfonati, fosfati si polifosfati: ?Antiscalant pentru RO1+RO2+RO3 tip SMAS Z-115 sau echivalent - 17 tone;
?Antiscalant pentru RO4 tip SMAS Z-125 sau echivalent - 2 tone;
?Agent de spalare membrane osmoza tip SMAS Y 222 sau echivalent - 500 kg;
?Agent de spalare membrane osmoza tip SMAS Y 212 sau echivalent - 500 kg;
Valoarea estimata fara TVA: 1, 023, 498.29RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 20468 lei, din care 3769 lei pentru lotul 1, 1498 lei pentru lotul 2si 15201 lei pentru lotul 3; Valabilitate: 90 zile de la termenul limita de depunere oferte; Mod constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (pentru cazul scrisorii de garantie bancara se va utiliza ca model formularul nr. 1) ? depus in original - conform prevederilor mentionate la capitolul IV.4.3 pct.Cb)ordin de plata, confirmat de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul CNU SA(CUI 10254529, J40/1271/1998) cod IBAN RO42BRDE441SV39061674410 deschis la BRD GSG Agentia Vitan ?in copie conform cu originalul, conform cap. IV.4.3. C;
- Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 88 din H.G. nr. 925/2006 In situatia in care ofertantul depune contestatie si aceasta este respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma ce va fi calculata in temeiul prevederilor art. 278^1 din OUG nr.34/2006.In cazul depunerii garantiei in alta valuta, se va lua in considerare cursul de schimb publicat de BNR pentru ziua de vineri anterioara datei limita de depunere a ofertelor Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, va fi constitutita de catre furnizor in conformitate cu art. 90 al. (1) sau 90 al. (3) din HG 925/2006, conform optiunii mentionata de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri constituite din valorificarea productiei proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitate ? in original
2.Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Ofertantul va completa Formularul C2 din Sectiunea Formulare ? in original
3. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 Ofertantul va completa Formularul C 4 - Declaratie neincadrare in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006
Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in prezenta procedura sunt: Ioan Moraru; Alexandru Tiberiu Dekany, Aurelian Voicu; Stefi Clarisa Musat; Alina Gabriela Gajer; Gheorghe Socu; Ada Cecilia Ionescu, Adriana Vintilescu; Bianca Patrascu; Anda Roxana Pistol; Eugen Adrian Cretu, Laurentiu Cristian Georgescu; Dragos Ionut Puia, Mihai Adrian Neagu, Cosmin Craciun, Cosmin Toderas; Tudor Lavric; Florin Mardare; Ferenc Darvas; Adriana Francu; Nicolae Fogoros4. "Certificatul de participare cu oferta independenta" conform Ordinului 314/2010 - Ofertantul va completa Formularul C 3 din Sectiunea Formulare ? in original5. Alte documente care insotesc oferta:
5.1.Date de identificare si contact despre ofertant - Formularul C5 din Sectiunea Formulare ? in original 1. Ofertantul, persoana juridica/fizica romana , va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 ? in original, copie leganizata sau copie cu mentiunea "conform cu originalul"
Datele cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Ofertantul persoana juridica/fizica straina va prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional ? in original, copie leganizata sau copie cu mentiunea "conform cu originalul"
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, va transmite, la solicitarea autoritatii contractante, documentele din cadrul acestui punct in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, autoritatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, in cadrul fiecarui lot, contin, in cadrul propunerii financiare criptate in SEAP, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propuneriifinanciare care vor contine o noua oferta de pret2)Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana.3)Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 36 al. (1) ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare sau depuse la alta adresa decat cea solicitata, adica SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, cu respectarea prevederilor art. 256^2 din OUG 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA A URANIULUI S.A. -Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 68 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2013 13:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer