Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Program de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in municipiul Piatra Neamt


Anunt de participare numarul 53087/21.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel.0233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice- Ordine si siguranta publica- Constructii si amenajari teritoriale- Protectie sociala- Recreere, cultura si religie- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Program de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in municipiul Piatra Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Piatra Neramt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
amenajare spatii de joaca pentru copii, amenajare fantana arteziana, amenajare spatii verzi in zona de NE a mun. Piatra Neamt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112710-5 - Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.1)
36535100-1-Leagane (Rev.1)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarii va cuprinde amenajare spatii de joaca pentru copii, amenajare fantana arteziana, amenajare spatii verzi in zona de NE a mun. Piatra Neamt
Valoarea estimata fara TVA: 2, 532, 909RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie va fi de 14.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Lucrarea este finantata de Administratia Fondului pentru Mediu, conform HGR nr. 482/9.05.2008 si deBugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Subcontractanti / Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant, Declaratie privind eligibilitatea , Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta, Certificatele fiscale cu privire la impozitele si taxele locale si la bugetul general consolidat, valabile la data deschiderii ofertelor, Certificate unic de inregistrare si certificat de atestare fiscala valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de ANAF
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale, Bilant contabil la 31 decembrie 2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Minim o experienta similara de executie, insotita de recomandarea aferenta, Efectivele medii anuale ale personalului, informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, certificare conform SR EN ISO 9001:2001, sau in curs de certificare( sau echivalen)t; informatii privind subcontractantii, Informatii referitoare la respectarea obligatiilor privind conditiile de munca si protectia muncii. Angajament privind asigurarile.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: se va achita prin OP in contul RO 82 TREZ 491 5006 xxx 000 150 sau in numerar la casieria Primariei Piatra Neamt. Cod fiscal 2612790.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.06.2008 13:00
Locul: Primaria P. Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 8, sala de consiliu sau cam. 31
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiei
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Cod postal: 030084, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 / 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda , nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513296, Fax: 0234/514275
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria P. Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare , nr. 8, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610010, Romania, Tel.0233/218 991 int 224, Email: [email protected], Fax: fax 0233/215374
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2008 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer