Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Programul de masuri pentru deszapezirea si combaterea poleiului pe drumurile judetene in perioada 15.11.2013-15.03.2014, jud. Bistrita Nasaud


Anunt de participare numarul 146586/14.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel. +40 0263230741, Email: [email protected], Fax: +40 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Programul de masuri pentru deszapezirea si combaterea poleiului pe drumurile judetene in perioada 15.11.2013-15.03.2014, jud. Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Reteaua drumurilor judetene din judetul Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
deszapezirea si combaterea poleiului pe drumurile judetene in perioada 15.11.2013-15.03.2014, jud. Bistrita Nasaud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listelor de cantitati de lucrari
Lot 1- Zona Bistrita
Lot 2- Zona Beclean
Lot 3- Zona Nasaud
Lot 4- Zona Sieu
Lot 5- Zona Lechinta
Valoarea estimata fara TVA: 2, 155, 441RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de paticipare este: Lot 1-5.000 leiLot 2 ?7.800 leiLot 3 ? 3.900 leiLot 4 ? 4.400 leiLot 5 ? 4.700 leiDepunerea garantiei de participare este obligatorie. Garantia trebuie sa fie irevocabila , constituita pe fiecare lot pentru care depune oferta si va fi depusa separat de plicul care contine oferta, in original, trebuie sa fie valabila cel putin 120 de zile (in conformitate cu perioada de valabilitate a ofertei) de la termenul limita de primire a ofertelor si va fi emisa in favoarea AC, pentru suma specificata. Garantia de participare se va constitui folosind una din urmatoarele modalitati: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unui ordin de plata in contul autoritatii contractante deschis la Trezoreria Bistrita, cu conditia confirmarii acestora de catre banca, In cazul scrisorii de garantie bancara se va completa formularul anexa. Contul de garantii RO 88 TREZ 1015006XXX000166;Cod fiscal 4347550Nota : Ofertantului caruia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ii va respinge contestatia formulata i se va retine potrivit art.278^1 din O.U.G. 34/2006 o parte din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului , dupa cum urmeazaLot 1 ? 4.202, 383 leiLot 2 ? 4.429, 425 leiLot 3 ? 3.248, 62 leiLot 4 ? 3.682, 34 leiLot 5 ? 3.905, 35 leiPentru o raportare si evaluare unitare ale cuantumului de garantiei de participare constituite in alta moneda decat leul , echivalenta leu/alta valuta se va calcula la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; Se va completa Formularul anexa - , ,Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? din Sectiunea Formulare la Documentatia de atribuire Valoarea garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA Garantia de buna executie se poate constitui prin oricare din modalitatile prevazute la art 90 alin 1- 3 din HG 925/ 2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Restituirea garantiei de buna executie se face in conformitate cu prevederile art. 92 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate- Formular 5
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
modalitate de indeplinire-declaratie pe proprie raspundere.
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/ 2006 - Formular 6
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1- Formular 7
Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura sunt: : Presedinte Consiliul Judetean ? Moldovan Emil Radu , Vicepresedinte Pugna Alexandru, , Vicepresedinte- Popescu Grigore Dorin ; Administrator public -Moldovan Florin Grigore , Tinis Viorel ? director economic, Redl Iosif ? secretarul judetului , Ortan Alexandru ? sef serviciu , Coldea Raveca- sef Birou achizitii publice , Ungureanu Elisabeta- consilier Birou achizitii publice , Bulcu Coralia- sef serviciu juridic ; Ortan alexandru-sef serviciu administrare drumuri judetene; Marginean Maria- Serviciu administrare drumuri judetene; Burian marieta serviciu juridic; consilieri judeteni Bresfelean Ciprian-Radu, Bugnar Ramona-Cristina, Bumbu Mihai-Adrian, Coman Samuel Leon, Curteanu Eugen-Dicones, Circu Mirela, Gaftone Ioan, Lacatus Emil, Lupsan Nicolae-Grigore, Marc Vasile, Mereuta Mircea, Moldovan Andrei Valentin, Moldoveanu Ileana, Montoiu Gabriela-Catalina, Muresan Mihail, Negruseri Vasile, Pop George, Puica Vasile, Rogozan Florin-Grigore, Runcan Anton-Claudiu, Sasarman Monica, Sighiartau Robert-Ionatan, Stroe Iulian-Cristian, Suciu Andrei, Szanto Arpad, Ulecan Maria, Urite Florin-Radu.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 8- Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor publice din care sa reiasa obligatiile exigibile de plata catre bugetul consolidatde stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile fata de bugetul local , si anume ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora). Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota: a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.Nota In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.Totodata documentul va fi prezentat si pentru subcontractanti, respectiv tert sustinator - daca este cazul .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei globale de afaceri in ultimii 3 ani este in valoare egala sau mai mare decat:
Lot 1 -760.300 lei
Lot 2 - 1.168.950 lei
Lot 3 -584.750 lei
Lot 4 -662.820 lei
Lot 5 ?702.960 leiOfertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare Nota Pentru calculul valorii cifrei de afaceri prezentata in alta moneda decat leul , se va lua in considerare cursul leu/alta valuta mediu anual practicat de BNR pentru fiecare an.
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11^1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11^1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective . Nota Se vor lua in considerare prevederile Ordinului ANRMAP nr 509 / 2011 ? Anexa 2
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formular 11Formular 23
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea listei cu asigurarea cu echipamente, mijloace fixe si alte dotari
-se va specifica modalitatea de dispozitie a ofertantului asupra echipamentelor , utilajelor , mijloacelor fixe si altor dotari care sunt considerate de ofertant strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii.
Formatia minima de utilaje este dupa cum urmeaza: Lot 1-autogrederbuc. 2
-autoraspanditor cu lamabuc. 3
-tractor cu semigreder purtatbuc. 1
-incarcator frontalbuc. 2
-buldoexcavatorbuc.1
-distribuitor materialbuc. 2- Baza de dezapezireLot 2
-autogrederbuc. 2
-autoraspanditor cu lamabuc. 4
-tractor cu semigreder purtatbuc. 2
-distribuitor materialbuc. 2
-incarcator frontalbuc. 2
-buldoexcavatorbuc. 1
- Baza de dezapezireLot 3 :
-autogrederbuc. 2
-autoraspanditor cu lama buc. 4
-tractor cu semigreder purtatbuc. 1
-buldozerbuc. 1
-excavatorbuc. 1
-incarcator frontalbuc. 2
- Baza de dezapezireLot 4 :
-autogrederbuc. 1
-autoraspanditor cu lama buc. 2
-buldozerbuc. 1
-tractor cu semigreder purtatbuc 1
-incarcator frontalbuc. 1
-buldoexcavatorbuc. 1
- Baza de dezapezireLot 5 :
-autogrederbuc. 1
-autoraspanditor cu lamabuc. 3
-tractor cu grder semipurtatbuc. 1
-buldoexcavatorbuc. 1
-incarcator frontalbuc. 1
- Baza de dezapezire
Informatii privind personalul tehnic.
Se solicoita lista cu personalul de specialitate si de deservire pe care ofertantul il considera strict necesar pentru indeplinirea contractului de servicii.
Tert sustinator Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Se va lua in considerare prevederile Ordinului ANRMAP nr 509 / 2011 ? Anexa 2
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au prestat in baza a cel putin un contract, servicii similare , cu o valoare egala sau mai mare , dupa cum urmeaza : Lot 1 ? 380.000 lei
Lot 2 ? 584.400 lei
Lot 3 ? 292.300 lei
Lot 4 ? 331.400 lei
Lot 5 ? 351.400 lei
Nota : -Raportare experientei similare se va face la valoarea contractelor fara TVA -Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Declaratie privind Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani Nota In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta si o lista centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider,
Informatii privind asocierea Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta Acordul de Asociere din care vor rezulta cel putin urmatorele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;
Informatii privind subcontractantii - se va prezenta Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Certificat emis de catre un organism independent care sa ateste respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 15Formular 16Formular 22, anexa 1 la formular 22, anexa 2 la formular 22Completare Formular 12- Fisa privind experienta similara Orice fisa privind experienta similara care prezinta un contract incheiat cu un beneficiar/client trebuie sa fie insotita de certificari de buna executie - Formular 13 sau echivalent;Nota : Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.rose va completa Formularul 10se va copleta Formularul 4- Acord de asocierese va completa Formularul 14Ofertantul va prezenta Certificatul ISO 9001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor . Nota : In cazul unei asocieri Certificatul ISO 9001 va fi prezentat de fiecare asociat pentru partea lor de implicare . Se accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2013 10:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, P-ta Petru Rares, nr 1-2, loc Bistrita, sala de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata pe SEAP anuntului de participare ;Toate clarificarile la Documentatia de atribuire vor fi atasate prezentului anunt . Nota : In cazul in care se constata ca una sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis , caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer