Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2010 ? 2011 Baza I, Baza II, Baza III, Baza IV, Baza V, Baza VI


Anunt de participare numarul 108047/21.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
Adresa postala:  str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010446, Romania, Punct(e) de contact:  Gabriel Constantin, Tel. 2127534, 2125693, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  2127534, 2125699, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2010 ? 2011 Baza I, Baza II, Baza III, Baza IV, Baza V, Baza VI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: pe raza administrativa a judetului Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Deszapezire si combaterea lunecusului si poleiului pe drumurile judetene
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Deszapezire pentru bazele I - VI (zone de actionare pe cei 380 km. de drum judetean) conform Caiet de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 10.000 lei pentru fiecare baza ofertata. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind eligibilitatea, decl. privind neincadrarea art.181 din OUG 34/2006, certificat de atestare fiscala privind impozite si taxe locale, Certificat constatator ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil vizat si inregistrat pe ultimii 3 ani -Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani -
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2007, 2008, 20091.000.000 lei/lot ofertat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, , informatii generale, experienta similara, prezentare a minim 3 contracte indeplinite si finalizate in ultimii 3 ani care au avut ca obiect deszapezirea, cel putin 1 contract de servicii de natura similara a carui valoare totala sa fie de 500.000 lei pt fiecare baza ofertata, recomandare pt fiecare din cele 3 contracte prezentate ca experienta similara, decl. referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani, decl. de disponibilitate, organigrama, cvuri, utilaje si echipamente tehnice pt indeplinirea corespunzatoare a specificului contractului (licente de transport, titlu de detinere, ITP, copie dupa asigurare), declaratie din care sa reiasa locul de stationare a utilajelor puse la disp. pt indeplinirea contractului, ISO 9001, ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Tipuri de echipament si caracteristici minime necesare: Baza I- autogreder 4 buc, wolla 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 6 buc, tractor cu lama si perie cu material antiderapant 2 buc, asistenta tehnica 1 bucBaza II-autogreder 3 buc, wolla 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 6 buc, tractor cu lama si perie cu material antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 bucBaza III-autogreder 2 buc, wolla 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, tractor cu lama si perie cu material antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 bucBaza IV-autogreder 2 buc, wolla 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, tractor cu lama si perie cu material antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 bucBaza V-autogreder 2 buc, wolla 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, tractor cu lama si perie cu material antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 bucBaza VI-autogreder 2 buc, wolla 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, tractor cu lama si perie cu material antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 buc
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.11.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.11.2010 10:00
Locul: Consiliul Judetean Ilfov - Directia Lucrari Publice, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare sau alte persoane autorizate de autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia este atasata pe SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravopoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  sos. Oltenitei, nr. 70-111, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041304, Romania, Tel. 021/3195183, Fax:  021/3191688
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la luarea la cunostiinta de catre un contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Ilfov, Serviciul Contencios Avizare Legalitate Acte
Adresa postala:  str. Gheorghe Manu, nr 18, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010446, Romania, Tel. 021/2125692, Fax:  021/2127534
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2010 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer