Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2011 ? 2012 Baza I, Baza II, Baza III, Baza IV, Baza V, Baza VI.


Anunt de participare numarul 131378/04.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Constantin, Tel. 2127534, 2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 2127534, 2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2011 ? 2012 Baza I, Baza II, Baza III, Baza IV, Baza V, Baza VI.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Pe raza administrativa a judetului Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de deszapezire pe aproximativ 380 km de drumuri judetene in judetul Ilfov
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciile de deszapezire pe aproximativ 380 km de drumuri judetene
Valoarea estimata fara TVA: 2, 850, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 7.500 pentru fiecare baza ofertata. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Judetean
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 din O.U.G. nr. 34/2006, Cazier judiciar al administratorului(administratorilor) societatii, Cazier judiciaral societatii, Certificat de atestare fiscalaprivind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, Certificate de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta, Certificat constatator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile sau extrase de bilanturiDeclaratii privind cifra medie de afaceri: Fisa de informatii generaleLichiditate generalaObigatii contractuale in desfasurare (daca exista)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
vizate si inregistrate de organele competente pt ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010)- pentru Baza 1: minim 1.050.000 lei- pentru Baza 2: minim 765.000 lei- pentru Baza 3: minim 615.000 lei- pentru Baza 4: minim 570.000 lei- pentru Baza 5: minim 675.000 lei- pentru Baza 6: minim 600.000 lei100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, fisa de informatii generale, experienta similara, recomandare, Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani pentru servicii, Lista personalului responsabil - ?cheie? care va fi angajat in cadrul contractului, Declaratii de disponibilitate, Curriculum Vitae, Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti , ISO 9001, ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Tipuri de echipament si caracteristici minime solicitate: Baza I: - autogreder 4 buc, incarcator frontal 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 9 buc, tractor cu lama+perie cu matrerial antiderapant 3 buc, asistenta tehnica 1 buc, BAZA 2- autogreder 3 buc, incarcator frontal 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 6 buc, tractor cu lama+perie cu matrerial antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 buc, BAZA 3- autogreder 2 buc, incarcator frontal 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, tractor cu lama+perie cu matrerial antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 buc, BAZA 4 - autogreder 2 buc, incarcator frontal 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, tractor cu lama+perie cu matrerial antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 buc, BAZA 5 - autogreder 2 buc, incarcator frontal 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 6 buc, tractor cu lama+perie cu matrerial antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 buc , BAZA 6- autogreder 2 buc, incarcator frontal 2 buc, autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, tractor cu lama+perie cu matrerial antiderapant 1 buc, asistenta tehnica 1 buc
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9159/01.11.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.12.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.12.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.12.2011 10:00
Locul: Consiliul Judetean Ilfov - Directia Lucrari Publice, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare sau alte persoane autorizate de autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret ? cel mai mic ? ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax: 021/3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, de catre contestator despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Ilfov, Serviciul Juridic, Avizare Legalitate Acte
Adresa postala: Str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. 021/212.58.97, Fax: 021/212.56.99
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2011 11:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer