Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2012-2013?


Anunt de participare numarul 139788/20.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Constantin, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specificiernii2012-2013?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Pe raza administrativa a judetului Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2012-2013?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciile de deszapezire pe aproximativ 350km de drumuri judetene pe care este necesara interventia in cadrul serviciilor de intretinere curenta pe timp de iarna, conform caiet de sarcini, documentatia de atribuire atasata la anunt de participare.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 286, 693.55RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Cuantumul garantiei de participare este 8.770 lei pentru fiecare baza aferenta. Perioada de valabilitate a garantiei de participareeste cel putin egalacu perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art.278^1, lit.b) din OUG nr.34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: Lot.I: 4.738, 24 lei;Lot.II: 4.520, 37 lei;Lot.III: 4.313, 17 lei; Lot.IV: 4.218, 99 lei;Lot.V: 4.395, 68 lei. Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;sau ordin de plata in contul RO58TREZ4215006XXX000266 deschis la Trezoreria Judetului Ilfov cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5%din valoarea totala a contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art.90 alin.(1) din H.G nr.925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art.90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Formularul nr.1-Declaratie de eligibilitate, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, completata in conformitate cu formularul anexat.Incadrarea in situatia prevazutala art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
- Cazierul judiciar al societatii, (original, copie legalizata sau copie conform cu originalul) al societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal aladministratorului (administratorilor) (original, copie legalizata sau copie conform cu originalul) al administratorului(administratorilor) societatii asa cum este precizat in Certicaficatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor; in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se va accepta o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta de art. 180 si art. 181 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006;
- Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.Gnr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, formular anexat.(in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);
- Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiilede plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul privindimpozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, celeiin care se depun ofertele (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante)-Formular nr. 12 C
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Marian PETRACHE -Presedinte-Consiliul Judetean Ilfov;
Cristina MANICEA-Vicepresedinte ?Consiliul Judetean Ilfov;
Mihai BARBU- Vicepresedinte ?Consiliul Judetean Ilfov;
Persoanele care semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire:
Monica TRANDAFIR-Secretar al Judetului-Consiliul Judetean Ilfov;
Ionel Florin NAE ?Director Executiv - Directia Juridica si Administratie-Consiliul Judetean Ilfov;
Irina SULIMAN-Sef Serviciu- Serviciul Juridic- Contencios, Avizare Legalitate Acte;
Adela Steliana RALEA-Consilier juridic- Serviciul Juridic- Contencios, Avizare Legalitate Acte-Consiliul Judetean Ilfov;
Bogdan COSTEA-Director Executiv-Directia Economica-Consiliul Judetean Ilfov;
Marilena PADURE- Sef Birou-Biroul Buget, Venituri si Cheltuieli ?Consiliul Judetean Ilfov;
Melania RUSNAC- Sef Serviciu Contabilitate Salarizare - Consiliul Judetean Ilfov;
Cristian PISTOL-Directia Absortie Fonduri Interne si Internationale;
Constantin CALINOIU-Sef Serviciu-Serviciul Lucrari Publice si Achizitii-Consiliul Judetean Ilfov;
Persoane care aproba bugetul- Lista consilierilor judeteni:
Bolintineanu GHEORGHE ?Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Marin BRANZOI- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Stefan BURLACU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Florin Cristian DRAGAN- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Petra DUMITRACHE- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Ana-Maria DUMITRU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Catalin DUMITRU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Ionel DUMITRU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Vasile DUMITRU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Lucian ENACHE- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Sebastian Daniel GEANTA ? Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Ionut Ciprian GROSU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Marius Grigoras IANCU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Alexandra MARGARIT- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Constantin NITA- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Mihai Sandu NITA- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Cornel Constantin OFITERU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Florin PANTAZI- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Nicolae PAUN- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Tanase PETRE- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Cristache RADULESCU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Stefan RADULESCU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Gheorghe ROMAN- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Andrei SCUTELNICU- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Ionel- Robert STEFAN- Consilier Judetean-Consiliul Judetean Ilfov;
Neprezentarea documentelor solicitate mai susatrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica in conformitate cu art.9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele A.N.R.M.A.P.
Formularul nr.13 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010;Nota: a.)In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;b.)Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, tinand cont de prevederile art. 9(1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele A.N.R.M.A.P;c.)Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta in copie conform cu originalul, conform art.5(1) din ordinul 509/2011, emis de Presedintele A.N.R.M.A.P, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Certificat constatator- obiect de activitate (cod CAEN) ? eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal (eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea ofertei) original sau copie legalizata, copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca obiectul de activitate principal sau secundar corespunde domeniului din care face parte obiectul contractului si faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta in perioada de depunere a ofertelor si/sau de executare a contractului.Nota: a.Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
Documentele se vor prezenta in copie conform cu originalul insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat:
-Lotul nr. I - Baza 1 suma de1.437.000 lei;
-Lotul nr. II - Baza 2 suma de1.110.000 lei;
-Lotul nr. III - Baza 3 suma de800.000 lei;
-Lotul nr. IV - Baza 4 suma de658.000 lei;
-Lotul nr. V - Baza 5 suma de923.000 lei
Se vor prezenta: Fisa de informatii generale
Cerinta nr. 2
- Bilanturile contabile sau extrase de bilanturi.
In cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul pentru exercitiile financiare ale ultimilor trei ani (31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011) vizate si inregistrate de organele competente. (bilanturile se vor prezenta incopie, stampilatesisemnate ?conform cu originalul?).
- Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta in copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 3
Obligatii contractuale in desfasurareDaca exista se vor prezenta informatiile solicitate privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari/clienti, completareaformularuluianexat.
Cerinta nr. 4
Lichiditate generala
(active circulante/datorii curente x 100)
Valoarea acestui indicator se va calcula in raport cu ultimul bilant, iar valoarea lui se solicita a fi de 100% (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular si sa indeplineasca nivelul minim al indicatorului).
NOTA: Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit a), lit. c^1 si lit. d, si art. 69^1.
Continuare NOTA: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare cumulativa aresurselor tuturor membrilor asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista cu principalele livrari din ultimii 3 ani.Se solicitaoperatorului economic, prestarea in ultimii 3 ani a maxim trei contracte care au avut ca obiect prestarea de servicii similare-deszapezire.
Valoarea insumata a contractelor ce se prezinta trebuie sa fie mai maresau egala cu valoarea estimata pentru fiecare Lot astfel:
-Lotul nr. I-Baza 1, suma de958.239 lei;
-Lotul nr. II-Baza 2, suma de740.370 lei;
-Lotul nr. III-Baza 3, suma de 533.417 lei;
-Lotul nr. IV-Baza 4, suma de 438.988 lei;
-Lotul nr. V-Baza 5, suma de615.676 lei;
- Fisa de experienta similara;
- Certificari privind prestarea serviciului:
- Cel putin o recomandare care trebuie sa contina date despre numele beneficiarului, denumirea obiectivului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractelor respective, valoarea contractului de servicii finalizat, sau Certificat constatator emis in conformitate cu art.97 alin (1) din H.G.925/2006.
Continuare cerinat nr.1 - In cazul ofertarii la mai multe baze se accepta ca experienta similara prezentarea acelorasi contracte avand ca obiect prestarea de servicii similare cu conditia ca valoarea sa fie mai mare sau egala decat valoarea estimata pentru fiecare baza ofertata.
Cerinta nr.2- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani pentru servicii
Cerinta nr. 3
- Declaratia privindlistapersonlului responsabil ?cheie? care va fi angajatin cadrul contractului
Cerinta nr. 4
- Declaratie de disponibilitate ale personalului cheie
Tot personalul cheie trebuie sa-si declare disponibilitatea pentru prestarea serviciului pe timp de nopate/zi.
Cerinta nr. 5-CV-urile personalului specializat semnate de titular si datate
Cerinta nr.6-Declaratieprivindutilajele, instalatiileechipamentele tehnicede care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Se vor accepta si declaratii de punere la dispozitie a acestora.
Cerinta nr. 7
Tipuri de echipament si caracteristici minime solicitate: Lotul nr. I-Baza 1
-autogreder 2 buc,
- buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 8 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 12 buc, - asistenta tehnica 1 buc
Lotul nr. II-Baza 2
- autogreder 2 buc, - buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 6 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 8 buc,
- asistenta tehnica 1 buc
Continuare cerinta nr.7-Tipuri de echipament si caracteristici minime solicitate:
Lotul nr. III-Baza 3
- autogreder 1 buc,
- buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 4 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 6 buc, - asistenta tehnica 1 buc.
Lotul nr. IV-Baza 4
- autogreder 1 buc,
- buldozer pe senile 1 buc,
-incarcator frontal 3 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, - asistenta tehnica 1 buc
Lotul nr. V-Baza 5
- autogreder 2 buc, - buldozer pe senile 1 buc,
- incarcator frontal 4 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 6 buc,
- asistenta tehnica 1 buc.
Cerinta nr. 8
Se va prezenta Formularul nr.9-Lista cuprinzand subcontractantiicu specializareaacestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
NOTA-ART.190, (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) ?i art.69^1.
Contiunare NOTA-(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Cerinta nr.1: Informatii privind standarde de asigurare a calitatii ISO 9001. Se solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca, operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii.
CertificatulISO 9001 (sau echivalent)pentru operatorul economic, copie conform cu originalul.
Documentele trebuie sa fie valabile pe tot anul 2012.
Cerinta nr. 2
Standarde de protectia mediului SR EN ISO 14001
Se solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca, operatorul economic respecta anumite standardedeprotectiamediului.
CertificatulSR EN ISO 14001 (sau echivalent)pentru operatorul economic, copie conform cu originalul.
Documentele trebuie sa fie valabile pe tot anul 2012.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8686/08.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2012 10:00
Locul: Judetul Ilfov-Consiliul Judetean, Str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei, precum si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret ? cel mai mic ? ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art.256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Ilfov-Consiliul Judetean
Adresa postala: Sta.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2012 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer