Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2012-2013? ? bazele I, II si III


Anunt de participare numarul 141381/05.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel-Constantin Nastase, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2012-2013? ? bazele I, II si III
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Judetul Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2012-2013? ? bazele I, II si III
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de deszapezire pe aproximativ 230 km de drumuri judetene pe care este necesara interventia in cadrul serviciilor de intretinere curenta pe timp de iarna, conform caiet de sarcini, documentatia de atribuire atasata la anunt de participare.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 116, 014.05RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: - 5.000 lei pentru fiecare baza aferentaEchivalenta lei/euro se va face la cursul B.N.R. din ziua publicarii anuntului de participareA se vedea nota de mai jos.a) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: - Lot.I: 4.259, 12 lei.- Lot.II: 3.701, 85 lei.- Lot.III: 2.667, 09 lei.b) Perioada de valabilitate a garantiei de participareeste cel putin egalacu perioada de valabilitate a ofertei.c) Forma de constituire a garantiei de participare: se constituie confom art. 86, alin (1) din H.G. 925/20061. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. ordin de plata in contulRO58TREZ4215006XXX000266deschis la Trezoreria Judetului Ilfov cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Garantia de participare se restituieconform art. 88 din H.G. nr.925/2006.Nota: Incazulconstituiriigarantieide participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5%din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituieprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 10 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91 si 92, alin.2)din H.Gnr. 925/2006, modificat prin H.G. nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 - Declaratie de eligibilitate, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, completata in conformitate cu formularul anexat.Incadrarea in situatia prevazutala art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);
- Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a, c, c^1, dsi e, din O.U.Gnr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, formular anexat.(in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);
- Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiilede plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul privindimpozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, celeiin care se depun ofertele (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante)-Formular nr. 12 C
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Marian PETRACHE - Presedinte-Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Cristina MANICEA-Vicepresedinte ? Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Mihai BARBU- Vicepresedinte ? Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Persoanele care semneaza documente emisein legatura cu sau pentruprocedura de atribuire:
Monica TRANDAFIR-Secretar al Judetului- Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
IonelFlorin NAE ?Director Executiv - Directia Juridica si Administratie - Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Irina SULIMAN-?ef Serviciu- Serviciul Juridic- Contencios, Avizare Legalitate Acte- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Bogdan COSTEA-Director Executiv-Directia Economica- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Marilena PADURE- Sef Birou-Biroul Buget, Venituri si Cheltuieli ? Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Melania RUSNAC- Sef Serviciu Contabilitate Salarizare - Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Cristian Pistol ? Directia Absorbtie Fonduri Interne si Internationale;
Constantin CALINOIU-Sef Serviciu-Serviciul Lucrari Publice si Achizitii- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Persoane care aproba bugetul- Lista consilierilor judeteni:
Bolintineanu GHEORGHE ?Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Marin BRANZOI- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Stefan BURLACU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;Florin CristianDRAGAN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;Petra DUMITRACHE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Ana-Maria DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Catalin DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Ionel DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Vasile DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Lucian ENACHE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Sebastian Daniel GEANTA ? Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Ionut Ciprian GROSU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Marius Grigoras IANCU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Alexandra MARGARIT- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Constantin NITA- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Mihai Sandu NITA- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Cornel Constantin OFITERU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Florin PANTAZI- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Nicolae PAUN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Tanase PETRE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Cristache RADULESCU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Stefan RADULESCU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Gheorghe ROMAN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Andrei SCUTELNICU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Ionel- Robert STEFAN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean.
Neprezentarea documentelor solicitate mai susatrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica in conformitate cu art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Pre?edintele A.N.R.M.A.P..
-Formularul nr. 13 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
Nota:
a.In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
b.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, tinand cont de prevederile art. 9(1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele A.N.R.M.A.P.
c.Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta in copie conform cu originalul, conform art. 5 (1) din ordinul 509/2011. emis de Presedintele A.N.R.M.A.P., insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta: Certificat constatator
- obiect de activitate (cod CAEN) ? eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal (informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor) original sau copie legalizata, copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca obiectul de activitate principal sau secundar corespunde domeniului din care face parte obiectul contractului si faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta in perioada de depunere a ofertelor si/sau de executare a contractului.Nota:
a.Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
Documentele se vor prezenta in copie conform cu originalul insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Inainte de transmiterea comunicarii privind reyultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezyentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat:
-Lotul nr. I - Baza 1 suma de718.680 lei
-Lotul nr. II - Baza 2 suma de555.278 lei
-Lotul nr. III - Baza 3 suma de400.064 lei
Se vor prezenta:
-Fisa de informatii generale
Cerinta nr. 2
- Bilanturile contabile sau extrase de bilanturi.
In cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul pentru exercitiile financiare ale ultimilor trei ani (31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011)vizate si inregistrate de organele competente. (bilanturile se vor prezenta incopie, stampilatesisemnate ?conform cu originalul?).
- Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta in copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
NOTA: Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit a), lit. c^1 si lit. d, si art. 69^1.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, situa?ia economica ?i financiara se demonstreaza prin luarea in considerare cumulativa aresurselor tuturor membrilor asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista cu principalele servicii din ultimii 3 ani.Se solicitaoperatorului economic, prestarea in ultimii 3 ani a maxim trei contracte care au avut ca obiect prestarea de servicii similare-deszapezire.
Valoarea insumata a contractelor ce se prezinta trebuie sa fie mai maresau egala cu valoarea estimata pentru fiecare Lot astfel:
- Lotul nr. I-Baza 1, suma de479.000, 00 lei
-Lotul nr. II-Baza 2, suma de370.000, 00 lei
-Lotul nr. III-Baza 3, suma de266.000, 00 lei
Continuare cerinta 1: Fisa de experienta similara, conform art.188, alin.2, lit.a) din OUG nr.34/2006.
- In cazul ofertarii la mai multe baze se accepta ca experienta similara prezentarea acelorasi contracte avand ca obiect prestarea de servicii similare cu conditia ca valoarea sa fie mai mare sau egala decat valoarea estimata pentru fiecare baza ofertat.
Cerinta nr. 2- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani pentru servicii
Cerinta nr. 3
- Declaratia privindlistapersonlului responsabil ?cheie? care va fi angajatin cadrul contractului
Fiecare ofertant va desemna un responsabil de baza care va raspunde de intreaga coordonare a activitatii zonei respective, pentru care se va prezenta numar de telefon apelabil non-stop din cadrul organizatiei ofertantului.
Cerinta nr. 4
- Declaratie de disponibilitateTot personalul cheie trebuie sa-si declare disponibilitatea pentru prestarea serviciului pe timp de nopate/zi.
Cerinta nr. 5
CV-urile personalului specializat semnate de titular si datate
Cerinta nr. 6
- Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Se va prezenta Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Se vor accepta si declarasii de punere la dispozitie a acestora.
Se solicita utilaje si echipamentetehnicespecificeacestui tipde serviciu? numarul acestora trebuie sa fie distinct si obligatoriu corelat cu numarul minim solicitat in caietul de sarcini corespunzator fiecarei baze ofertate.
Ofertantul- leaderul Asociatiei trebuie sa sa aiba la dispozitia sa utilaje si echipamente, care sa functioneze la intreaga capacitate si care sa fie folosite in cadrul contractului.
Cerinta nr. 7
Declaratie din care sa reiasa locul de stationare a utilajelor puse la dispozitia autoritatii contractante, pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 8
Tipuri de echipament si caracteristici minime solicitateLotul nr. I-Baza 1
-autogreder 2 buc,
- buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 8 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 12 buc, - asistenta tehnica 1 buc
Lotul nr. II-Baza 2
- autogreder 2 buc, - buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 6 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 8 buc,
- asistenta tehnica 1 buc
Lotul nr. III-Baza 3
- autogreder 1 buc,
- buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 4 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 6 buc, - asistenta tehnica 1 buc.
NOTA: ART. 190(1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1.
(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Cerinta nr. 9
Se va prezenta Formularul nr. 9 - Lista cuprinzand subcontractantiicu specializareaacestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
Informatii privind standarde de asigurare a calitatii ISO 9001
Se solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca, operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii.
CertificatulISO 9001 (sau echivalent)pentru operatorul economic, copie conform cu originalul.
Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor prezenta certificate privind sistemul de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte.
Cerinta nr. 2
Standarde de protectia mediului SR EN ISO 14001
Se solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca, operatorul economic respecta anumite standardedeprotectiamediului.
CertificatulSR EN ISO 14001 (sau echivalent)pentru operatorul economic, copie conform cu originalul.
Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11980/13.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2013 10:00
Locul: Judetul Ilfov -Consiliul Judetean-Directia Investitii, Str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, precum si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret ? cel mai mic ? ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Ilfov -Consiliul Jude?ean , Serviciul Juridic, AvizareLegalitate Acte
Adresa postala: Str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 2127534/2125693, Fax: +40 2127534/2125699
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2013 12:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer