Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2013-2014?


Anunt de participare numarul 147349/19.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Calinoiu Constantin, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Consilii Judetene-Consiliul Judetean Ilfov
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2013-2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Pe raza administrativa a judetului Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2013-2014?.
Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazuteaferent contractului/contractelor este de 0% respectiv 0 leiatat la nivel de total procedura cat si pentru fiecarelot in parte.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciile de deszapezire se vor presta pe aproximativ 385, 275 km de drumuri judetene/an pe care este necesara interventia in cadrul serviciilor de intretinere curenta pe timp de iarna, conform caiet de sarcini si documentatia de atribuire atasata la anunt de participare.
valoarea totala estimata pe cele 6 loturi fara TVA3.100.174, 15Estimari ale sumelor alocate fiecarui lot in parte:
Lotul 1 ? 740.940, 02 lei fara T.V.A.Lotul 2 ? 608.440, 99 lei fara T.V.A.
Lotul 3 ? 500.805, 18 lei fara T.V.A.
Lotul 4 ? 372.358, 97lei fara T.V.A.
Lotul 5 ? 496.764, 15 lei fara T.V.A.
Lotul 6 ? 380.864, 84 lei fara T.V.A.Valorile precizate reprezinta valorile estimate fata de care se vor elabora si evalua ofertele
Valoarea estimata fara TVA: 3, 100, 174.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: Baza 1 ? Lot I: 7.409, 40 lei;Baza 2 ? Lot II: 6.084, 40 lei;Baza 3 ? Lot III: 5.008, 05 lei;Baza 4 ? Lot IV: 3.723, 59 lei;Baza 5 ? Lot V: 4.967, 64 lei;Baza 6 ? Lot VI: 3.808, 65 lei.-Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participarese va constitui in conformitate cu art. 86, alin. (1), (2)si (3) din H.Gnr. 925/2006;
-In cazul constituirii prin virament bancar contul in care se va vira garantia de paticipare este RO58TREZ4215006XXX000266, deschis la Trezoreria judetului Ilfov , cu confirmarea acestuiacel mai tarziu pana ladata si ora limitade deschidere a ofertelorsi cu mentionarea obiectului contractului.- Dovada garantiei de participare, in original, se va prezenta in plic separat de plicul ofertei, pe care se va mentiona ?Garantie de participare?.- Echivalenta pentru garantia de participaredepusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea totala fara T.V.A. a contractului.In cazulin careofertantuleste o asociere, incadrarea incategoria interprinderilormici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.Astfel daca toti asociatiise incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50%a cerinteiprivind cuantumulgarantiei de buna executie se va aplica si asocierii.Modul de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituieprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.Gnr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentrufacturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90, alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 si prevederile H.G nr.1045/2011.Garantia de buna executie se poate constitui si in conditiile art. 90 alin. 2.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92, alin.2)din H.Gnr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Judetean
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
1.Declaratieprivind neincadrareainprevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratiepe proprie raspunderesemnata de reprezentantul legal(completareFormular12A).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 12B), Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor si Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos.Nota 1: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentruneincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta declaratie semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului ? in original ? (completare formular 12C)4. Declaratie?Certificatde participarela licitatiecu oferta independenta?
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere(completareFormular nr.6).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat(dupa caz).
5.Declaratieprivindneincadrareain situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006
Modalitateadeindeplinire: Declaratie pe propria raspundere(completareFormularnr.7)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatulasociat, tertul sustinator, subcontractant(dupa caz).
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Marian PETRACHE - Presedinte-Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Gheorghe ROMAN-Vicepresedinte ? Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Geanta Sebastian DANIEL- Vicepresedinte ? Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Persoanele care semneaza documente emisein legatura cu sau pentruprocedura de atribuire:
Monica TRANDAFIR-Secretar al Judetului- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Scriosteanu IONEL-Director Cabinet-Cabinet Presedinte;
Liviu GRADINARU-Director General-Directia Generala Economica, Investitii si Absorbtie Fonduri;
CristianOvidiuCatalinPISTOL-Director Executiv ? Directia Absorbtie Fonduri Interne si Internationale;
Bogdan COSTEA- Director Executiv ? Directia Economica;
Constantin CALINOIU- Director Executiv ? Directia Investitii;
Irina SULIMAN ? Sef serviciu ? Directia Juridica si AdministratiePublica Locala - Serviciul Juridic Contencios, Avize Legalitate Acte;
Rely DINCA - Sef serviciu ? Serviciul Lucrari Publice si Achizitii ? Directia Investitii
Gabriela ALDEA - Sef serviciu - Serviciul Pregatire Implementare Proiecte - ? Directia Absorbtie Fonduri Interne si Internationale;
Radu MARIOARA ? Sef serviciu ? Serviciul Public de Intretinere Drumuri Judetene ? Directia Investitii;
Marin HORATIU - Sef birou ? Biroul Disciplina in Constructii ? Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
Mihaela NEDELCU - Sef serviciu ? Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului ? Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
Marilena PADURE - Sef birou ? Biroul Buget ? Directia Economica;
IonicaVLADUTESCU - Sef serviciu ? Serviciul Administratie Publica ? Directia Juridica si Administratie Publica Locala;
Persoane care aproba bugetul- Lista consilierilor judeteni:
BolintineanuGHEORGHE ?Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Marin BRANZOI- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Constantin NICULAE-Consilier Judetean-Judetul Ilfov-ConsiliulJudetean;
Stefan DORR- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Florin CristianDRAGAN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Petra DUMITRACHE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Ana-Maria DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Catalin DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Ionel DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Vasile DUMITRU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Lucian ENACHE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;Ionita EMIL- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Ionut Ciprian GROSU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Neagu VICTOR- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Marius Grigoras IANCU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Alexandra MARGARIT- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Constantin NITA- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Mihai Sandu NITA- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Cornel Constantin OFITERU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Florin PANTAZI- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Nicolae PAUN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Tanase PETRE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Piha GEORGE- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Stefan RADULESCU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Cristina MANICEA- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Andrei SCUTELNICU- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Ionel- Robert STEFAN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Toma CRISTIAN- Consilier Judetean- Judetul Ilfov- Consiliul Judetean. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conforma cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite detraducere autorizata si legalizata.1. Pentru persoanele juridice romane
a.) Modalitatea de indeplinire: PrezentareaCertificatuluiconstatator emisde OficiulRegistrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurileCAENaferente acestora, date reale, valabile la data limita de depunere a ofertelor.-Pentru persoanele juridice straine
b.) Modalitatea de indeplinire: - Prezentareade documentecare dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) sarezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.2. Declaratieprivindincadrarea in categoria intreprinderilor micii si mijlocii
Modalitatea de indeplinire
Declaratieprivind incadrarea in categoria intreprinderilor micii si mijlocii semnata si stampilata de reprezentantul legal- completareFormular G.In conformitate cuart.7 dinLegea nr. 346/2004- privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor micii si mijlocii.
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratieprivind mediacifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare decat:
-Lotul nr.I - Baza 1 suma de14.818, 80 lei
-Lotul nr.II - Baza 2 suma de12.168, 80 lei
-Lotul nr. III - Baza 3 suma de10.016, 10 lei
-Lotul nr. IV - Baza 4 suma de7.447, 17 lei
-Lotul nr. V - Baza 5 suma de9.935, 28 lei
-Lotul nr. VI - Baza 6 suma de7.617, 29 lei
sau echivalentulsumei in Euro la cursul mediuanual lei/valuta comunicat de BNR.
Continuarecerinta nr.1: ASE VEDEANOTA!
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul B2. In cazul asocierii mai multor ofertanti, cerintele privind capacitatea financiara a ofertantuluipoate sa fie indeplinitaprin cumul de grupul de asociati.
In conformitate cu prevederile art.186, alin. (1) si (2) din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentruindeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinereaacordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului candidatului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 (lit.a, c^1, si lit. d) si art 69^1 din OUG 34/2006, conform prevederilorLegii nr. 279/2011.Ofertantii nerezidenti vor prezenta copii ?conform cu originalul? pentru documentele solicitate insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora.Angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrumentjuridiccare sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, inmod legitim, indeplinireaanumitor obligatiide catre persoana sustinatoare.NOTA: In cazul in care ofertantii depun oferte petru mai multe loturi nivelul mediei cifrei de afaceri globale nu se cumuleaza.
- Bilanturile contabile sau extrase de bilanturi.
In cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul pentru exercitiile financiare ale ultimilor trei ani (31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012)vizate si inregistrate de organele competente. (bilanturile se vor prezenta incopie, stampilatesisemnate ?conform cu originalul?).
- Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta in copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitateadeindeplinire cerinta nr. 1-Se va atasa Formularul B2 - Informatii generale completat in original.Raport leu/valuta, se va calcula in functie de cursul mediu de referinta BNR pe fiecare an: - pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, - pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, - pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.---
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind lista principalelorservicii prestate in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 2
Experientasimilara
Lista cu principalele servicii duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani.Se solicitaoperatorului economic, prestarea in ultimii 3 ani a maxim trei contracte care au avut ca obiect prestarea de servicii similare-deszapezire.
Valoarea insumata a contractelor ce se prezinta trebuie sa fi fost de minimvaloarea estimata pentru fiecare lot astfel:
-Lotul nr. I-Baza 1, suma de740.940, 02 lei
-Lotul nr. II-Baza 2, suma de608.440, 99 lei
-Lotul nr. III-Baza 3, suma de500.805, 18 lei
-Lotul nr. IV-Baza 4, suma de372.358, 97 lei
-Lotul nr. V-Baza 5, suma de496.764, 15 lei
-Lotul nr. VI-Baza 6, suma de380.864, 84 lei
Pentru fiecare contract de servicii declarat ca experienta similara se vor atasa:
-fisa de experienta similara;
- Prezentarea oricaror certificate/ documente care sa confirmeprestarea serviciilor respective.- In cazul ofertarii la mai multe loturi se accepta ca experienta similara prezentarea acelorasi contracte avand ca obiect prestarea de servicii similare cu conditia ca valoarea sa fie de minim valoarea estimata pentru fiecare lot ofertat.
Cerinta nr. 3- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la personalul specializat si personalul de conducere.-Declaratie de disponibilitateindividuala pentru personalul declarat ca fiindresponsabil cu indeplinirea contractului.-Pentru fiecare dintre persoanele responsabile cu indeplinirea contractului se vor prezenta CV-ul (Formular F10), semnat si stampilat de reprezentantul legal.
Cerinta nr. 5
- Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Se va prezenta Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Se vor accepta si declaratii de punere la dispozitie a acestora.
Se solicita utilaje si echipamentetehnicespecificeacestui tipde serviciu? numarul acestora trebuie sa fie distinct si obligatoriu corelat cu numarul minim solicitat in caietul de sarcini corespunzator fiecarei baze ofertate.
Ofertantul- leaderul Asociatiei trebuie sa aiba la dispozitia sa utilaje si echipamente, care sa functioneze la intreaga capacitate si care sa fie folosite in cadrul contractului.
Cerinta nr. 6
Tipuri de echipament si caracteristici minime solicitate
Lotul nr. I-Baza 1
- autogreder 2 buc,
- buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 4 buc, - freza zapada 1 buc,
- autobasculanta cu lama si sararita 7 buc, - asistenta tehnica 1 buc
Lotul nr. II-Baza 2
- autogreder 2 buc, - buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 4 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 6 buc,
- asistenta tehnica 1 buc
Lotul nr. III-Baza 3
- autogreder 2 buc,
- buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 2 buc, - freza zapada 1 buc,
- autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, - asistenta tehnica 1 buc.
Lotul nr. IV-Baza 4
- autogreder 1 buc,
- buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 2 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 4 buc, - asistenta tehnica 1 buc.
Lotul nr. V-Baza 5
- autogreder 2 buc,
- buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 3 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 5 buc, - asistenta tehnica 1 buc.
Lotul nr. VI-Baza 6
- autogreder 1 buc,
- buldozer pe senile 1 buc, - incarcator frontal 2 buc, - autobasculanta cu lama si sararita 4 buc, - asistenta tehnica 1 buc.
NOTA: Informatii privind asociatii
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului inainte de data semnarii contractului.
Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru prestare contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor. Individual si colectiv, si ca lideral asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana pe intreaga durata a contractului (Formular nr. 16 - Model acord de asociere).Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Continuare NOTA: In conformitate cu art.190, alin.(1)si(2) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarileulterioare, capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180si art.181(a, c^1 si d) din OUG nr.34/2006.
Angajamentulferm trebuiesa reprezinteun instrument juridiccare sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.
Cerinta nr. 8Se va prezenta Formularul nr. 12G - Lista cuprinzand subcontractantiicu specializareaacestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
Informatii privind standarde de asigurare a calitatii ISO 9001
Standarde de protectia mediului SR EN ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire cerinta nr. 1- Se va prezentaFormularul nr. 8 in original.Modalitate de indeplinire cerinta nr. 2Se va prezenta Formularul nr.9 - in original - Experienta similaraEchivalentalei/valuta se va efectua la cursul mediu anual comunicat de BNR.Documentele depuse de ofertant pentru indeplinirea cerintei va contine mentiunea?conform cu originalul?.Modalitate de indeplinire cerinta nr. 3O declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere? in original - Formularul nr.11Modalitate de indeplinire cerinta nr. 4Se va prezenta - Anexa la Formular nr. 11.1Documentele depuse de ofertant pentru indeplinirea cerintei va contine mentiunea?conform cu originalul?.Modalitate de indeplinire cerinta nr. 5Se vor accepta si declaratii de punere la dispozitie a acestora- Formular nr. 14Lipsa acestora sau numarul insuficient duce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila.Documentele depuse de ofertant pentru indeplinirea cerintei va contine mentiunea ?conform cu originalul?.Modalitate de indeplinire cerinta nr.6Ofertantul va prezenta lista utilajelor pe care le detine in proprietate sau inchiriere in dotarea subcontractantilor pentu partile din servicii care vor fi subcontractate, un angajament sau orice modalitate de detinerea acestora.---Modalitate de indeplinire cerinta nr. 8
Se va prezenta Formularul nr. 12G si datele de identificare ale eventualilor subcontractanti.Modalitatea de indeplinire cerinta nr. 1Se solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca, operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii.CertificatulISO 9001 (sau echivalent)pentru operatorul economic, copie conform cu originalul.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinire cerinta nr. 2Se solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca, operatorul economic respecta anumite standardedeprotectiamediului.CertificatulSR EN ISO 14001 (sau echivalent)pentru operatorul economic, copie conform cu originalul.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunerea ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.12.2013 10:00
Locul: Judetul Ilfov-Consiliul Judetean, Str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Buucresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare , precum si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Continuare garantie de participare: Modalitati de retinere a garantiei de participare: Art. 87, alin. (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricumnu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitiepublica/acordul-cadruinperioada de valabilitatea ofertei.A se vedea nota de mai jos: Conformprevederilorart. 2781 alin.(1), lit.b) din O.U.Gnr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge, autoritatea contractanta va retine contestatarului parte din garantia de participare respectiv: - Lot I: 4.520, 94 lei;
- Lot II: 4.388, 44 lei;
- Lot III: 4.280, 80 lei;
- Lot IV: 3.723, 58 lei;
- Lot V: 4.276, 76 lei;
- Lot VI: 3.808, 64 lei;In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret ? cel mai mic ? ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta. Reofertarea se va face in plicinchis depus la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul/termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Ilfov-Consiliul Judetean, Serviciul Juridic, Avizare Legalitate Acte
Adresa postala: Str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 2127534/2125693, Fax: +40 2127534/2125699
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2013 15:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer